Aktuálne výzvy

VÝZVY NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého...

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na ulici Kisdyho.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Kisdyho ulici. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice...

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- NAKLADANIE S ODPADOM

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.05.2014 do 15:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. PREDMET...

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25

Mestská časť Košice - Sever Vás pozýva na účasť vo výberovom konaní: Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 10. 12. 2013 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. Všetky informácie nájdete v priloženej dokumentacii.

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.