VÝZVA NA REKLAMNÚ SPOLUPRÁCU POČAS PREMIETANIA FILMOV V AMFITEÁTRI V RÁMCI PROJEKTU „AMFIK UVÁDZA“

Mestská časť Košice – Sever vyzýva záujemcov o reklamnú spoluprácu v rámci projektu „Amfik uvádza“ na predloženie obchodných ponúk.

Predmet

V zmysle uvedeného Mestská časť Košice Sever ponúka záujemcom priestor na odvysielanie reklamy  pred filmovým predstavením na premietacej ploche v areáli Amfiteátra.

Termín

V mesiaci august a september vždy v utorok a vo štvrtok až do ukončenia premietania v roku 2013 v čase pred 21.00 hod. podľa dĺžky „Žurnálu Košice 2013“ a počtu premietaných reklamných spotov.

Hlavným cieľom podujatia je spropagovať profesionálnu, ale aj amatérsku filmovú tvorbu a Košice ako Európske hlavné mesto kultúry publiku pod holým nebom v priestoroch zrekonštruovaného Amfiteátra. Taktiež má podporiť sprievodné podujatia a projekty súvisiace s projektom EHMK - Košice 2013 výrobou a premietaním „Žurnálu Košice 2013“ vždy pred uvedeným hlavného filmu.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci realizácie projektu Košice EHMK 2013. 

Špecifikácia

- maximálny čas poskytnutý na jeden reklamný videospot je jedna minúta, 

- HD kvalita ( formát MPG, MPEG),

- dodanie reklamného spotu minimálne 48 hodín pred prvou pred prvým odvysielaním.

Obsah reklamného spotu nesmie obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie a prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť, alebo priečiace sa všeobecne uznávaným etickým hodnotám.

Cena

150 EUR / mesiac ( 8 premietnutí ) alebo 20 EUR / jedno premietanie. Takto získané finančné prostriedky budú použité výlučne na krytie nákladov súvisiacich s realizáciou projektu „Amfik uvádza“.

Miesto dodania

Kancelária starostu

Annamária Sýkorová

Mestská časť Košice – Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice.

Označenie - zaslanie ponuky

Uchádzač sa registruje svojou ponukou na e-mailovej adrese:

kancelariastarostu@kosicesever.sk

Označenie predmetu  Žiadosť o reklamnú spoluprácu pred premietaním filmov v amfiteátri v rámci projektu „Amfik uvádza“.

Uchádzač uvedie v žiadosti uvedie kontaktnú e-mailovú alebo poštovú adresu.

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať uchádzača na vysvetlenie obsahu reklamného spotu.

Záujemcovia, ktorí predložia svoju žiadosť, budú o výsledku akceptácie ponúk informovaní elektronickou poštou.