Aktuálne výzvy

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je stavebná úprava prístrešku – terasy nad vstupom do budovy MÚ Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je stavebná úprava prístrešku – terasy nad vstupom do budovy MÚ Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové...

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou Názov zákazky: Výroba trhovníckeho stola Druh zákazky : Tovary Opis predmetu zákazky : Predmetom zákazky je výroba trhovníckeho stola podľa zadania uvedeného v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dopravou, naložením, vyložením a ukotvením...

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou

Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mestská časť Košice – Sever Sídlo organizácie: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta IČO: 00 690 929 DIČ: 2020762964 Kontaktná osoba: Jaroslav Karola Telefón: +421 917 909 011 e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk...

Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 27.05.2021 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever. Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia asfaltového povrchu pozemných komunikácií pre motorové vozidlá a...

Prieskum trhu

Výzva na ponuku – „Stavebná údržba pozemných komunikácií“ Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 17.05.2021 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever. Opis predmetu zákazky:...

Verejné obstarávanie -Dodanie úžitkového motorového vozidla

Výzva na ponuku – „Dodanie úžitkového motorového vozidla“. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zaslaných dokladov e-mailov na adresu webového sídla verejného obstarávateľa Mestskej časti Košice- Sever: info@kosicesever.sk Akceptovať budeme ponuky doručené do 24.11.2016 do 10:00 hodiny. Opis predmetu zákazky - p...

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet zákazky: „Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (zákazka na poskytnutie služby) Akceptovať budeme ponuky doručené do 31.08.2020 do 24:00 hodiny. Vyhodnotenie sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Verejný obstarávateľ : Miestny úrad - mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Názov zákazky: Výnmena okien na objekte Ekran Postup zadávania zakázky: Zákazka s nízkou hodnotou ( podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní). Ponuka uchádzača...

Výzva na cenovú ponuku „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce)

Výzva na ponuku - „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce) Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 27.07.2020 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho...

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.