Aktuálne výzvy

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Obrancov mieru“ (stavebné práce)

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Szakkayho“ (stavebné práce).

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Čárskeho“ (stavebné práce)

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení Názov zákazky: „Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“ (služby uvedené v prílohe č.1 zákona)  

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Nakladanie s odpadom“ služby

Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Výzva na predloženie ponuky

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  niektorých zákonov (zákon)

 

Názov zákazky:

Zabezpečenie spoločného stravovania

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov

 

 

Názov zákazky:

Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA:
Zabezpečenie spoločného stravovania

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Výzva na ponuku – „Zabezpečenie spoločného stravovania“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 30.03.2016 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Stránky