VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou-oprava povrchu chodníkov

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) a Smernice č. 2/2016
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mestská časť Košice – Sever
Sídlo organizácie: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. František Ténai, MBA – starosta
IČO: 00 690 929
DIČ: 2020762964
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola
Telefón: +421 917 909 011
e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk
2. Názov zákazky:
Oprava povrchu chodníkov na uliciach Svornosti, Záborského a Heydukovej v Mestskej časti Košice – Sever
3. Druh zákazky: stavebné práce
4. Hlavné miesto a termín dodania :
➢ Ulice Svornosti, Záborského, Heydukova v Mestskej časti Košice – Sever
➢ termín dodania do 31. mája 2022
5. Výsledok verejného obstarávania:
Uzavretie Zmluvy o dielo (Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 2 )
6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oprava asfaltového povrchu pozemných komunikácií – chodníkov na uliciach Svornosti, Záborského a Heydukovej v Mestskej časti Košice – Sever.
Hlavnými činnosťami sú frézovanie a rezanie asfaltového podkladu alebo krytu, odkopávky, prekopávky, výkop rýh, rozoberanie, vytŕhanie kamenných obrúb, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu a krajníc. Postrek asfaltový spojovací, ručné a strojové zarovnanie terénu rôznou hrúbkou asfaltového betónu, strojové položenie vrchnej vrstvy asfaltu, osadenie obrubníkov, terénne úpravy v rozsahu Prílohy č. 1 – výkaz výmer tejto výzvy.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
45233251-3 Práce na obnove povrchu
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 950,35 eur bez DPH