Trhoviská

Trhoviská v mestskej časti

Pracovník zodpovedný za trhoviská v mestskej časti:

Správa trhovísk, evidencia a výber poplatkov na trhoviskách, evidencia a vydávanie povolení na predaj na trhoviskách

Mgr. Pavol Seman                

e-mail: pavol.seman@kosicesever.sk

tel: 0905 41 67 87 

Na území mestskej časti Košice – Sever sú v súčasnosti prevádzkované dve trhoviská nachádzajúce sa pri OC Merkúr a pri OC Mier. Kapacitne najväčšie  je  trhovisko  pri  OC  Merkúr,   ktoré  má   33  predajných  stolov  a  je  prevádzkované celoročne. Trhovisko pri OC Mier je kapacitne menšie,  v súčasnosti so sezónou prevádzkou od 01. 04. do 15.11. bežného roku o kapacite 18 stolov.

Prevádzkovanie  trhovísk upravuje Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, ktoré podrobne špecifikujú činnosť na trhoviskách.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trhoviská sú prístupné jednak pre podnikateľské subjekty poskytujúce  obchodno –  predajnú  činnosť  obyvateľom, ako  aj  pre  fyzické  osoby  predávajúce  produkty  z  vlastnej pestovateľskej činnosti alebo chovateľskej činnosti. Predávajúci, kupujúci  a ďalšie osoby, ktoré sa zdržiavajú na trhoviskách sú povinné dodržiavať Trhový  poriadok a pokyny správcu, ktorým je  MČ  Košice – Sever a ňou poverení pracovníci.

Trhové dni a prevádzkový čas

Za  trhové dni je označených  šesť  dní v týždni,  t. j. pondelok až sobota. Každý prvý pondelok v mesiaci je určený na sanitačný deň. Predajný čas je stanovený nasledovne:

v letnom období   (od 1. apríla do 15. novembra)     denne od 7.00 hod. do 18.00 hod.

v zimnom období (od 16. novembra do 31. marca)  denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Pre predaj na trhoviskách je potrebné si vybaviť povolenie,  ktoré sa vydáva na obdobie  kalendárneho roka.  K vydaniu povolenia je potrebné predložiť písomnú žiadosť s požadovanými prílohami (SZČO- živnostenský list, alebo výpis z OR a  doklad o zaevidovaní registračnej pokladne na príslušnom DÚ.), (fyzické osoby predávajúce produkty z  vlastnej  pestovateľskej  a  chovateľskej  činnosti  predložia –  Písomnú žiadosť s prílohou (čestné  prehlásenie).

Žiadosť o vydanie stanoviska k predaju na trhoviskách ako aj ďalšie tlačivá týkajúce sa predaja tovarov a poskytovania služieb na trhoviskách v MČ Košice - Sever nájdete tu: http://www.kosicesever.sk/tlaciva-na-stiahnutie

Za  prenájom  predajných  zariadení   a  predajnej  plochy  sú   predávajúci  povinní zaplatiť poplatok,  ktorý pre jednotlivé trhoviská stanovuje Sadzobník poplatkov pre jednotlivé trhoviská nasledovne:   

Výška poplatkov za prenájom predajných miest na  trhoviskách  je  upravená  nasledovne:  

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na trhovisku pri OC Merkúr: 

a) trhové stoly

    stôl/deň/SZČO, PO                                              4,00 €

    stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                        2,00 €

    ½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                  1,50 €

    ¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                  1,00 €

    stôl/týždeň/SZČO, PO                                        20,00 €

    stôl/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ                  10,00 €

    stôl/mesiac/SZČO, PO                                       80,00 €

 

b) voľná predajná plocha

    SZČO, PO za každý aj začatý m2                       1,00 €

    FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj

    začatý m2                                                            0,50 €

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky

    ks/deň/SZČO, PO                                               3,50 €

    ks/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                         2,00 €

    ks/týždeň/SZČO, PO                                         15,00 €

    ks/týždeň/FO, pestovateľ, chovateľ                   10,00 €

 

d) rezervácia trhového stola

    platí iba pre SZČO a PO/mesiac                       10,00 €     

 

e) pojazdný automat na mlieko

   ks/deň/SZČO, PO                                                5,00 €          

 

f)pojazdné predajné zariadenie                                  

   ks/deň/SZČO, PO                                              10,00 €      

 

Sadzobník poplatkov za prenájom predajných zariadení a predajnej plochy na sezónnom trhovisku pri OC Mier

a) trhové stoly

stôl/deň/SZČO, PO                                                 3,00 €

stôl/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                           1,50 €

½ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                     1,00 €

¼ stola/deň/FO, pestovateľ, chovateľ                     0,50 €

stôl/týždeň/SZČO, PO                                           15,00 €

stôl/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ                      8,00 €

stôl/mesiac/SZČO, PO                                           60,00 €

 

b) voľná plocha

SZČO, PO za každý aj začatý m2                           1,00 €

FO, pestovateľ, chovateľ za každý aj

začatý m2                                                                 0,50 €

 

c) prívesný vozík do 2m dĺžky

ks/deň/SZČO, PO                                                    2,50 €

ks/deň/ pestovateľ, chovateľ                                    1,50 €

ks/týždeň/SZČO, PO                                             12,00 €

ks/týždeň/ FO, pestovateľ, chovateľ                        8,00 €

 

d) rezervácia trhového stola

platí iba pre SZČO a PO/mesiac                           10,00 €     

 

e) pojazdný automat na mlieko

ks/deň/SZČO, PO                                                   5,00 €          

 

f) pojazdné predajné zariadenie                   

ks/deň/SZČO, PO                                                 10,00 €

 

Poplatok za prenájom uvedený v ods. 2 možno uhradiť:

a)      v pokladni MÚ Mestskej časti Košice – Sever

b)      v hotovosti poverenému zamestnancovi Mestskej časti Košice – Sever priamo na trhovisku