Oddelenie sociálnych vecí

Opatrovateľské služby

Vážení priatelia,

zdravie je nadovšetko, nedá sa kúpiť a jeho hodnota sa nedá vyčísliť. Pre svojich blízkych ste a ostávate nenahraditeľnými osobami. Našou spoločnou morálnou a etickou povinnosťou je postarať sa o týchto ľudí. Aj preto Vám ponúkame informácie o našom Zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej službe terénnej.

Verím, že si spoločne želáme, aby aj Vaši blízki mohli prežiť svoj život poznačený bolesťou a chorobou dôstojne, možno s pomocou našich opatrovateliek, možno aj v našom zariadení...

Tešíme sa na spoluprácu
 

Zariadenie opatrovateľskej služby

        

Zastúpenie:

Mgr. Slavka Gallová - vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Edita Najmíková - hlavná sestra

Mgr. Zdenka Behunová - odborný referent oddelenia sociálnych vecí

  

Kontakt:

tel. : +421 55 633 34 85

e-mail: slavka.gallova@kosicesever.sk

e-mail: zdenka.behunova@kosicesever.sk

Kontakt na zariadenie:

tel.: +421 917 909 013

tel.: +421 55 63 224 90

e-mail: zos@kosicesever.sk

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID - 19 v Zariadení opatrovateľskej služby

Pobytová forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na základe rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby je vedená na Magistráte mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice a to bez ohľadu na to, o ktoré zariadenie ide. 

V zariadení opatrovateľskej služby (zariadenie)

sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Klientom sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Kapacita zariadenia je 15 lôžok z toho je 11 ženských a 4 mužské.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný tu

Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencie žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Aktuálna evidencia žiadateľov nájdete tu

 

Úhrada za poskytovanú službu

Za poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len v zariadení), prijímateľ platí mesačnú úhradu podľa svojho príjmu a majetku, prípadne príjmu a majetku osôb spoločne posudzovaných v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona o životnom minime č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Spôsob určenia a platenia úhrad za poskytovanú starostlivosť v zariadení upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie.

V súlade s § 24a VZN mesta Košice č. 212 sú úhrady za poskytované sociálne služby od 1.7.2023 v Zariadení opatrovateľskej služby určené ako súčet čiastkových úhrad a to nasledovné:

 

UBYTOVANIE

ubytovanie jednoposteľová izba za mesiac 227,32 €

ubytovanie dvojposteľová izba za mesiac 203,38 €

ubytovanie trojposteľová izba za mesiac 180,39 €

 

STRAVOVANIE

Strava 5 x denne 215,36€

Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje, ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večeru 25%.

Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.

 

ODBORNÉ ČINNOSTI

odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň
IV. stupeň a menej 1,30€
V. stupeň 1,55€
VI. stupeň 1,80€


za každý vlastný elektrospotrebič na deň 0,10€

 

Opatrovateľská služba

 

Zastúpenie:

Zastúpenie:

Mgr. Slavka Gallová - vedúca oddelenia sociálnych vecí

RNDr. Mária Koščová, PhD, - odborný referent opatrovateľskej služby

Ing. Lucia Skopárová – odborný referent opatrovateľskej služby

Mgr. Silvia Barnová - odborný referent opatrovateľskej služby

Kontakt:

tel.: +421 55 633 22 62, 0905 741 795

e-mail: maria.koscova@kosicesever.sk 

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

Mestská časť Košice – Sever zabezpečuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov opatrovateľskú službu. Sociálna služba je poskytovaná na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, kde je občan zaradený podľa zdravotného stavu do určitého stupňa sociálnej odkázanosti a kde je určený aj odporúčaný rozsah hodín poskytovania opatrovateľskej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľská služba

je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Opatrovateľská služba slúži

na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí: Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje Mesto Košice.

1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;

   2.  Formulár žiadosti je dostupný tu

3.  Mesto Košice vydá občanovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;

4. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan, ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov

Druhy úkonov

Suma

1. sebaobslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod.

1,25 €

2. úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 

     a) bežné upratovanie   

3,05 €

     b) ostatné úkony starostlivosti o domácnosť

2,25 €

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
 

Verejní poskytovatelia:

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves:

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice – kontakt: 055/300 90 10

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske:

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice – kontakt: 055/720 80 21,22

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice – kontakt: 0905 741 795,055/633 22 62

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ, Sídlisko KVP, Luník IX., Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov:

Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice – kontakt: 055/788 32 71

 

Neverejní poskytovatelia:

Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1, Košice – kontakt: 055/622 50 62, 0914 143 640

Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská 23, Košice – kontakt: 055/625 15 21, 0910 950 920

Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Kontaktné miesto: Poštová č. 15, Košice, Kontaktná osoba: Jozef Košč (stretnutie je nutné dohodnúť deň vopred). Kontakt:  0910 842 458

Seniorka, n.o, Hviezdoslavova 7, Košice – kontakt: 0911 993 818

 

 

Mestská časť Košice – Sever reagovala na výzvu, ktorej cieľom bola podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Mestskej časti Košice-Sever  sa podarilo uspieť vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba „MPSVR SR“) a získať externé zdroje na financovanie poskytovania domácej opatrovateľskej služby zo zdrojov Európskej únie. Na základe kladného posúdenia žiadosti mestskej časti v rámci hodnotiaceho procesu bola medzi MPSVR SR a Mestskou časťou Košice-Sever uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej iba „NFP“) za účelom napĺňania cieľov projektu formou poskytovania domácej opatrovateľskej služby (ďalej iba „DOS“).

Obdobie realizácie projektu:               24 mesiacov (december 2021 -  november 2023)

Termín realizácie aktivít projektu:      12/2021 - 11/2023

Zazmluvnená výška  NFP:                      497 760,00 EUR