Oddelenie sociálnych vecí

Opatrovateľské služby

Vážení priatelia,

zdravie je nadovšetko, nedá sa kúpiť a jeho hodnota sa nedá vyčísliť. Pre svojich blízkych ste a ostávate nenahraditeľnými osobami. Našou spoločnou morálnou a etickou povinnosťou je postarať sa o týchto ľudí. Aj preto Vám ponúkame informácie o našom Zariadení opatrovateľskej služby a opatrovateľskej službe terénnej.

Verím, že si spoločne želáme, aby aj Vaši blízki mohli prežiť svoj život poznačený bolesťou a chorobou dôstojne, možno s pomocou našich opatrovateliek, možno aj v našom zariadení...

Tešíme sa na spoluprácu
 

Zariadenie opatrovateľskej služby

        

Zastúpenie:

Mgr. Slavka Gallová - vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Edita Najmíková - hlavná sestra

Mgr. Zdenka Behunová - odborný referent oddelenia sociálnych vecí

  

Kontakt:

tel. : +421 55 633 34 85

e-mail: slavka.gallova@kosicesever.sk

e-mail: zdenka.behunova@kosicesever.sk

Kontakt na zariadenie:

tel.: +421 917 909 013

tel.: +421 55 63 224 90

e-mail: zos@kosicesever.sk

Krízový plán v súvislosti s pandémiou COVID - 19 v Zariadení opatrovateľskej služby

Pobytová forma sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na základe rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby.

Centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby je vedená na Magistráte mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice a to bez ohľadu na to, o ktoré zariadenie ide. 

V zariadení opatrovateľskej služby (zariadenie)

sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Klientom sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Kapacita zariadenia je 15 lôžok z toho je 11 ženských a 4 mužské.

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný tu

Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencie žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Aktuálna evidencia žiadateľov nájdete tu

Výška úhrady za poskytnutú soc. službu v ZOS  na fyzickú osobu/mesiac v zmysle VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie. 

Úhrada za poskytované sociálne služby sa určuje sumou čiastkových úhrad: za ubytovanie, stravovanie, za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti a za použitie vlastných elektrospotrebičov.

1. Úhrada za ubytovanie

Typ bývania

Platba za

1 deň (€)

Platba za 30 kalendárnych dní (€)

Dvojposteľová a trojposteľová izba

5,667

170,00 €

Jednoposteľová izba, z dôvodu zlého zdravotného stavu, maximálne tri kalendárne mesiace

5,667

170,00 €

Jedno - posteľová izba

6,333

190,00 €

 

2. Úhrada za stravovanie

Suma úhrady za stravovanie za jeden mesiac je 180,00 € pri odoberaní stravy 5-krát denne: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a zvyšuje sa o 0,20 € za každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy.

 

Druh stravy

Odoberané jedlá/percentuálny podiel

Stravná jednota / deň

Platba za 30 kalendárnych dní (€)

Racionálna, šetriaca, diabetická diéta

Raňajky 12%

0,72

21,6

Desiata  9%

0,54

16,20

Obed  45%

2,70

81,00

Olovrant 9%

0,54

16,20

Večera 25%

1,50

45,00

SPOLU

6,00

180,00

 

II. večera

0,20

6,00

SPOLU

6,20

186,00

 

3. Úhrada za odborné činností podľa stupňa odkázanosti

 

 

Stupeň odkázanosti

Počet dní v mesiaci

IV.

V.

VI.

Platba za 1 deň (€)

Platba za 30 kalendárnych dní (€)

Platba za 1 deň (€)

Platba za 30 kalendárnych dní (€)

Platba za 1 deň (€)

Platba za 30 kalendárnych dní (€)

28

1,30

36,40

1,55

43,40

1,80

50,40

29

37,70

44,95

52,20

30

39,00

46,50

54,00

31

40,30

48,05

55,80

4. Úhrada za užívanie vlastného elektrospotrebiča

Druh elektrospotrebiča

Počet kusov

Denná úhrada

Úhrada  za 28 dní

Úhrada za 29 dní

Úhrada za 30 dní

Úhrada za 31 dní

TV

1

0,20

5,60 €

5,80

6,00

6,20

Rozhlasový prijímač

Rýchlovarná kanvica

 

Opatrovateľská služba

 

Zastúpenie:

Zastúpenie:

Mgr. Slavka Gallová - vedúca oddelenia sociálnych vecí

RNDr. Mária Koščová, PhD, - odborný referent opatrovateľskej služby

Ing. Lucia Skopárová – odborný referent opatrovateľskej služby

Kontakt:

tel.: +421 55 633 22 62, 0905 741 795

e-mail: maria.koscova@kosicesever.sk 

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

Mestská časť Košice – Sever zabezpečuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov opatrovateľskú službu. Sociálna služba je poskytovaná na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, kde je občan zaradený podľa zdravotného stavu do určitého stupňa sociálnej odkázanosti a kde je určený aj odporúčaný rozsah hodín poskytovania opatrovateľskej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľská služba

je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Opatrovateľská služba slúži

na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí: Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

Na poskytnutie tejto sociálnej služby je potrebné posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, ktoré zabezpečuje Mesto Košice.

1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;

   2.  Formulár žiadosti je dostupný tu

3.  Mesto Košice vydá občanovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;

4. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan, ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov

Druhy úkonov

Suma

1. sebaobslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod.

1,25 €

2. úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 

     a) bežné upratovanie   

3,05 €

     b) ostatné úkony starostlivosti o domácnosť

2,25 €

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je donáška obeda do bytu klienta bez ostatných úkonov opatrovateľskej služby.

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
 

Verejní poskytovatelia:

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves:

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice – kontakt: 055/300 90 10

Pre klientov s trvalým pobytom v MČ Juh, Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce a Vyšné Opátske:

Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice – kontakt: 055/720 80 21,22

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice – kontakt: 0905 741 795,055/633 22 62

Pre klientov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ, Sídlisko KVP, Luník IX., Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov:

Mestská časť Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice – kontakt: 055/788 32 71

 

Neverejní poskytovatelia:

Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1, Košice – kontakt: 055/622 50 62, 0914 143 640

Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská 23, Košice – kontakt: 055/625 15 21, 0910 950 920

Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Kontaktné miesto: Poštová č. 15, Košice, Kontaktná osoba: Jozef Košč (stretnutie je nutné dohodnúť deň vopred). Kontakt:  0910 842 458

Seniorka, n.o, Hviezdoslavova 7, Košice – kontakt: 0911 993 818