Stanica - Sever

Veliteľ stanice: Ing. Peter Palko

Sídlo: Košice, Nám. Jána Mathého 1

 

Kontaktné telefónne čísla:  

veliteľ stanice:  055/ 303 98 13

koordinátor:  0918 937 253

 

email: sever.msp@kosice.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice predkladám správu o jej činnosti, ako aj o stave verejného poriadku za obdobie od 01.09.2015 do 29.02.2016. Za hodnotené obdobie stanica MsP Sever ako poriadkový útvar zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. O obecnej polícii. Príslušníci plnili aktuálne úlohy nariadené náčelníkom MsP Košice, preverovali a prešetrovali došlé sťažnosti,oznámenia a podnety od občanov, vykonávali dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta, dohliadali na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali statickú dopravu ako aj dodržiavanie VZN mesta a mestských častí.

Celú správu o činnosti nájdete tu

Správa o činnosti stanice MsP Sever a o stave verejného poriadku za obdobie od  01.01.2015  do  31.08.2015

V zmysle Plánu hlavných úloh MsP Košice predkladám správu o jej činnosti, ako aj o stave verejného poriadku za obdobie od 01.01.2015 do 31.08.2015. Za hodnotené obdobie stanica MsP Sever ako poriadkový útvar zabezpečovala úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/91 Zb. O obecnej polícii. Príslušníci plnili aktuálne úlohy nariadené náčelníkom MsP Košice, preverovali a prešetrovali došlé oznámenia a podnety od občanov, vykonávali dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta, dohliadali  na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali statickú dopravu ako aj dodržiavanie VZN mesta a mestských častí.

A. Oblasť riadiaca a kontrolná 

            Na zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo sedemnásť príslušníkov stanice MsP Sever, vrátane jej veliteľa. Činnosť sa vyhodnocovala raz mesačne na pravidelných pracovných poradách, vyhodnocovali sa dosiahnuté výsledky jednotlivých príslušníkov stanice, a samozrejme, výsledky stanice MsP Sever ako celku.        

            Súčasťou riadiacej práce je aj kontrolná činnosť, ktorá bola a je zameraná na priamy  výkon služby. Vykonávala sa na základe nariadenia vedenia  MsP  Košice.  Za  hodnotené obdobie vykonal veliteľ stanice MsP Sever spolu s veliteľmi z iných staníc MsP Košice niekoľko kontrol, ktoré boli zamerané na činnosť hliadok v teréne,  činnosť koordinátorov na jednotlivých staniciach a na vedenie príslušných evidencií. 

            Počas týchto kontrol neboli zistené vážnejšie pochybenia či nedostatky vo výkone služby. Aj napriek tomu boli výsledky z týchto kontrol prejednané s vedením MsP Košice a následne na pracovných poradách, ktorých sa zúčastnili všetci príslušníci stanice MsP Sever.        

B. Oblasť priameho výkonu služby          

Tak ako bolo spomínané v ostatnej správe, do územného obvodu stanice MsP Sever patria okrem MČ Sever, aj MČ Džungľa a MČ Kavečany, ktoré spolu tvoria  najväčšie územie v rámci jednotlivých staníc MsP Košice.

V hodnotenom období sa činnosť stanice MsP Sever riadila Plánom hlavných úloh na rok 2015 a zákonom o obecnej polícií čo znamená, že pozornosť hliadok bola zameraná hlavne na verejný poriadok a čistotu. Vykonávali sme dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta pred poškodením alebo odcudzením, kontrolovali sme statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestských častí. Počas celého hodnoteného obdobia sme vykonávali kontroly v parkoch, na detských ihriskách, v prímestských rekreačných zónach, v blízkosti školských zariadení, so zameraním sa najmä na ich nedovolené znečisťovanie psími exkremantami, hlučnou, neprispôsobivo sa správajúcou mládežou a rôznymi asociálnymi skupinami tráviacimi tu svoj voľný čas. V rámci hliadkovej činnosti sme svoju pozornosť zameriavali aj na ochranu občanov pred vreckármi, lúpežnými prepadmi a vykrádaniami áut na parkoviskách. V rámci prevencie hliadky pravidelne obchádzali miesta možného výskytu bezdomovcov, ako aj miesta, kde sa sociálne odlúčení občania snažili usadiť natrvalo.

V priamej súvislosti s touto činnosťou sa nám podarilo zadržať jedného sprejera, dve osoby požívajúce omamné látky, jednu osobu prechovávajúcu u seba nedovolené látky a obmedzili sme štyri osoby na ich osobnej slobode z dôvodu po nich vyhláseného pátrania. Pri týchto policajných úkonoch sme museli päťkrát použiť tzv. donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, putá).

 V  spolupráci s MÚ MČ Sever  sme  vykonávali kontroly, ktorých cieľom bola hlavne  čistota v mestskej časti. Pozornosť pri týchto kontrolách bola zameriavaná najmä na kontajneroviská a ich blízke okolie, na neustále vytváranie nepovolených skládok, čistotu detských ihrísk a čistotu priľahlého okolia obchodných centier a rôznych iných prevádzok.

V oblasti statickej dopravy sme sa zameriavali hlavne na nedovolené parkovanie na miestach nie na to určených a na porušovanie zákazových dopravných značiek a zariadení. Vykonávali sme aj kontroly, ktorých cieľom bol obmedziť pohyb chodcov po cyklistickom chodníku smerom na Alpínku.   

Mimo plnenia si základných povinností v priamom výkone služby sme sporadicky vykonávali akcie, ktoré boli zamerané na oblasť problematiky psov, fajčiarov, na problematiku konzumácie alkoholu na miestach nie na to určených, na konzumáciu alkoholu mladistvými osobami, ako aj kontroly na prítomnosť maloletých a mladistvých osôb v reštauračných zariadeniach. 

Zúčastňovali sme sa aj aktivít, ktoré boli zamerané väčšinou na dohľad nad verejným poriadkom pri organizovaní rôznych športových a kultúrnospoločenských podujatí, či už mestom alebo aj jednotlivými mestskými časťami. Týchto akcii je v územnom obvode stanice MsP Sever najviac zo všetkých staníc MsP Košice (Jahodná, Horný Bankov, Alpínka, Kavečany – ZOO, Ryba, Anička, Amfiteáter, Kalvária).     

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Sever za obdobie od 01.01.2015 do 31.08.2015

Celkový počet ukončených priestupkov za uvedené obdobie: 3 024

z toho:

-priestupky na úseku VZN: 940

-priestupky na úseku dopravy: 1697

-iné priestupky:  388

z toho riešených:                              

-v blokovom konaní: 1378 na sumu: 22 400 €

-blokom na pokutu na mieste nezaplatenú: 232 na sumu: 6 240 €

-oznámením, správou o výsledku objasňovania, uložením, resp. odložením: 54

-preventívne,  t.j. „napomenutím“: 1360         

Spolu sme doručili pre súdy a rôzne iné organizácie 451 doporučených zásielok. Za hodnotené obdobie sme zistili, spracovali a odovzdali správnemu orgánu k ďalšej realizácii 11 ponechaných osobných motorových vozidiel (tzv. vrakov) na komunikáciách, ktoré nespĺňali podmienky prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

C.  Oblasť prevencie a spolupráce

Aktivity príslušníkov stanice MsP Sever mimo ich bežných pracovných úloh a výkonov

Poskytli sme súčinnosť pre stanicu MsP Stred, ktorá zabezpečovala verejný poriadok pri kladení vencov z dôvodu konania pietneho aktu výročia SNP.

V zmysle Plánu hlavých úloh MsP Košice sme zmapovali počet vyhradených parkovísk. S výsledkami bude písomne oboznámené príslušné oddelenie MMK.

V rámci prevencie bolo vykonaných niekoľko prednášok so zameraním na drogovú problematiku, rodinu, trávenie voľného času, nástrahy internetu. Prednášky sa uskutočnili v Liečebno-výchovnom sanatóriu na Tešedíkovej ulici v Barci a v ŠZŠ sídliacej na ul. Obrancov mieru.

Participovali sme na podujatiach, ktoré organizovala Mestská knižnica v Košiciach, ako: Noc s Andersenom a celoslovenská akcia Čítajme si.

Pre Dom sociálnych služieb (DOMKO) a ZŠ na Hroncovej sme vykonali kynologickú ukážku, ktorá pozostávala z poslušnosti psa ako aj z ukážky zásahov služobným psom.

V rámci prevencie sme počas školského roka pravidelne na priechodoch pre chodcov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti škôl a školských zariadení.

D.  Oblasť vzdelávania a výcviku

V zmysle harmonogramu práce MsP Košice sme okrem plnenia riadnych úloh od 01.01. 2015 do 31.08. 2015 boli účastní aj na nasledujúcich aktivitách:                                                                                                          

▪ preškolenia z interných smerníc;

▪ absolvovali kurz prvej pomoci;

▪ vykonali sme cvičné streľby;

▪ absolvovali sme školenie BOZP a PO;

▪ všetci príslušníci absolvovali fyzické previerky.                                                                                                                               

Kompletnú správu o činnosti nájdete v prílohe alebo na:

 http://www.kosicesever.sk/sites/default/files/attachments/sprava_o_cinno...

 

                   

23.07.2015

Traja príslušníci stanice MsP Sever sa dňa 23.7.2015 v čase od 09:30 hod. zúčastnili spoločne s pracovníkmi MÚ MČ Košice - Sever,  Oddelenia rozvoja pri odstránení skládky komunálneho odpadu umiestneného neznámym páchateľom – páchateľmi  v katastrálnom území Čermeľ, v blízkosti náučného chodníka vedúceho na vyhliadkovú vežu Hradová. Tento komunálny odpad bol uložený v lese v rokline a  pravdepodobne pochádzal ešte z čias minulého režimu. Dňa 7.11.2014 bol tento odpad zistený pracovníkom Mestských lesov Košice a.s. a v zmysle zákona O odpadoch bolo zaslané oznámenie na Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie.  Na deň  8.12.2014 bolo OÚ zvolané miestne šetrenie na tvári miesta, kde bolo za účasti kompetentných zistené, že sa nepodarilo zistiť pôvodcu založenia tejto skládky.

Na základe požiadavky MÚ MČ Košice - Sever bol dňa 23.07.2015 pristavený  veľkokapacitný kontajner a komunálny odpad bol pracovníkmi MÚ  MČ Sever a príslušníkmi MsP Sever z predmetnej lokality (lesný porast) odstránený.

  

 

 

 

01.09.2013- 10.06.2015

Štatistika zistených starých vozidiel a vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách.

Príslušníci MsP Košice stanice Sever, od 01.09.2013 ( založenie stanice Sever) v pravidelných intervaloch preverujú skutočnosti týkajúce sa odstavených motorových vozidiel ( vozidlá bez evidenčného čísla vozdial ( EVČ) a vozidiel bez platnej emisnej a technickej kontroly) v pridelenom služobnom obvode, pričom je z tejto činnosti následne spracovaná podrobná dokumentácia. Táto dokumentácia sa potom v závislosti od zisteného stavu vozidla odovzdáva príslušným orgánom k ďalšiemu riešeniu, resp. doriešeniu.

V čase od 01.09.2013 do 10.06.2015 bolo v MČ Sever zistených:

- 80 motorových vozidiel ( prevažne bez platnej EK a TK), z toho:

a). 50 motorových vozidiel ( po začatí konania alebo počas neho) bolo odstránených,

b). 23 motorových vozidiel ( ostalo na mieste bez zmeny ),

c). 3 vozidlá boli premiestnené z komunikácie odťahovou službou MsP Košice.

V súčasnosti sa v platnej legislatíve o týchto vozidlách pojednáva v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v zákone č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a v zákone č. 725/2004 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.