Tlačivá na stiahnutie

SADZOBNÍK POPLATKOV

A) Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

POLOŽKA 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín, za každú aj začatú stranu 2,00€

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie za každú aj začatú stranu

    v slovenskom jazyku 2,00€

    v cudzom (českom) jazyku 4,00€

o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne za každé aj začaté dve strany 1,00€

p) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 7,00€

 

POLOŽKA 3

1a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 2,00€

 

POLOŽKA 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 7,00€

Napr.

- potvrdenie o trvalom pobyte ( napr. pri vybavovaní sociálnej podpory, k rozvodovému konaniu, pre cudzineckú políciu a pod.)

- potvrdenie o prechodnom pobyte

 

POLOŽKA 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 25,00€

 

POLOŽKA 38

Rybársky lístok týždenný 3,00€

Rybársky lístok mesačný 5,00€

Rybársky lístok 1 ročný 10,00€

Rybársky lístok 3 ročný 25,00€

 

POLOŽKA 140

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie 100,00€

 

POLOŽKA 142

a) Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi 10,00€

b) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 2,00€

 

B) Ďalšie poplatky:

Známka pre psa 3,50€

Náhradná známka pre psa (strata, zničenie, odcudzenie) 3,50€

Tlačivá na stiahnutie:

Formulár - prijatie novorodencov

Vybavuje: oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 008

Kontakt: 055/ 63 33 485

Mestská časť Košice – Sever:

-              zabezpečuje v jedálni Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov, cena stravného lístka za jeden obed je vo výške  2,50 €

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 11.12.2017, Uznesením č. 974, Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 – 2020, v rámci ktorého bol schválený finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu na rok 2018 pre mestské časti a Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na svojom rokovaní dňa 13.12.2017, schválilo Uznesením č. 266/2017 príspevky na stravovanie takto:

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku:

Výška priznaného dôchodku

Výška príspevku mesta Košice

Výška príspevku MČ Ke - Sever

Cena stravného lístka po uplatnení príspevku

do 300,00 €

0,83€

0,17 €

1,50€

od 300,01 € - do  400,00 €

0,66€

0,14 €

1,70€

Viac ako 400,01 €

0€

0,00 €

2,50€

Príspevky sa poskytujú na oddelení sociálnych vecí na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a platné sú jeden rok. Žiadatelia, ktorí si dali žiadosť, budú mať príspevok MČ  priznaný automaticky.

Predaj stravných lístkov pre dôchodcov v MČ Košice – Sever v roku 2018 sa uskutočňuje:

Úradné hodiny

streda

8.00 – 16.30 hod.

Doklady potrebné k vybaveniu:
•    občiansky preukaz
•    1 x fotokópia posledného Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava pre príslušný rok

 

Kontakt:

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí,  
Ing. Lucia Skopárová – odborný referent oddelenia soc. vecí,
tel.č. 055/63 33 485
e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o príspevok na stravovanie dôchodcu

 

Tlačivo na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie

EVIDENCIA   SAMOSTATNE   HOSPODÁRIACICH   ROĽNÍKOV

 

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev.2) sekcia A: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

 

K vybaveniu potrebujete:

 

 • fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,
 • doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,
 • iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

 

Poplatok:

 • vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi           6,50 €
 •  zmena v osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka                1,50 € 

 

Lehota na vybavenie:30 dní (po splnení zákonom stanovených  podmienok)

Zákonná úprava: zákon č.219/1991 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Z.z o súkromnom podnikaní občanov, zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007

 

 

Tlačivá na stiahnutie:

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadosť o zrušenie osvedčenia a vyradenie z evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Tlačivá na stiahnutie:

Splnomocnenie všeobecné

OSVEDČOVANIE   PODPISOV

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
 • listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Osvedčovanie podpisu bezvládnym alebo hendikepovaným občanom
Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov  nemôže dostaviť do úradnej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, môže sa osvedčenie vykonať na inom mieste.  Osvedčenie podpisu sa vykoná po dohode iba v územnom obvode  mestskej časti Košice-Sever. Žiadosť doplnenú fotokópiou preukazu ŤZP  alebo lekárskou správou je potrebné podať do podateľne miestneho úradu. Termín overenia podpisu bude dohodnutý individuálne v najbližšom možnom termíne.


Upozornenie:
•    pri osvedčovanie podpisov na listinách osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje,
•    neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Upozorňujeme občanov, že podpis na písomnom  súhlase rodičov (zákonného zástupcu) na vycestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia  je potrebné overiť  notárom. Podmienky vycestovania maloletého dieťaťa do jednotlivých krajín sú uvedené na stránke ministerstva zahraničných vecí https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia.


Poplatky: za osvedčenie 1 podpisu  2,00 €

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, usmernenie č.3/2010 Ministerstva vnútra SR


OSVEDČOVANIE  LISTÍN

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

K vybaveniu potrebujete:
•    platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
•    listinu, ktorú treba  osvedčiť

Osvedčovaním odpisov a kópií listín obec potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.   Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov !

MČ nevykonáva osvedčovanie,

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • ak ide o zmenky.Poplatky: za osvedčenie listiny  v slovenskom jazyku  2,00 € , v českom jazyku 3,00€ (za každú stranu)

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, usmernenie č. 3/2010 Ministerstva


KOPÍROVACIE   SLUŽBY

Upozorňujeme občanov, že kopírovacie služby slúžia iba na vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne

Poplatky:

•    za každé aj začaté dve strany       0,50 €


Zákonná úprava: Zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o osvedčenie listín

Žiadosť o osvedčenie podpisu v mieste bydliska
 

Registrácia v Kultúrno - spoločenskom centre na Severe, Obrancov mieru 2, Košice

Vybavuje: Kancelária starostu, 3. poschodie

Zriaďovateľ: Mestská časť Košice – Sever zriadila a prevádzkuje Kultúrno - spoločenské centrum (ďalej len KSC) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

V KSC zastrešuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia pre obyvateľov MČ Košice - Sever a záujmovú a inú činnosť Senior klub Severan. 

Hlavným poslaním KSC je podnecovať aktivitu občanov mestskej časti v dôchodkovom veku, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a poskytovať im spoločenské a poradenské služby.

Kapacita KSC je cca 70 miest.

Členstvo v Senior klube Severan vzniká  vyplnením registračného formulára. 

 

Tlačivo na stiahnutie:

Registračný formulár Senior klubu Severan

 

 

 

 

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného alebo orientačného čísla

Vybavuje: Oddelenie právne a organizačných činností, 2. poschodie, č. dverí 204,  Bc. Jana Matiová

Kontakt: 055/63 319 71

K vybaveniu je podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb potrebné predložiť žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko stavebníka,
 • predmet žiadosti, 
 • označenie budovy (stavby) a termín jej dokončenia.

Prílohy, ktorými sú

a) doklad o vlastníctve pozemku (aktuálny list vlastníctva),

b) alebo doklad o inom práve k pozemku, na ktorom je postavená stavba (napr. nájomná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena a pod.)

c) kolaudačné rozhodnutie na predmetnú stavbu (postavenú po 1.10.1976). Pre stavby postavené do 01.10.1976 sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje a je potrebné predložiť rozhodnutie o trvalom užívaní stavby.

- V prípade, ak žiadateľ nemá kolaudačné rozhodnutie, resp. stavebné povolenie k dispozícii, je potrebné ho vyhľadať v Archíve mesta Košíc, Kováčska č. 20 alebo v Štátnom archíve MV SR, 3. posch. Správa katastra Košice, Južná trieda 82.

- Ak žiadosť podáva ina osoba ako vlastník, musí predložiť splnomocnenie na zastupovanie s úradne overeným podpisom.

K žiadosti sa ďalej prikladá

d) geometrický plán v prípade novostavieb, resp. stavieb, ktoré nie sú zapísané v katastri nehnuteľností. V prípade, ak žiadateľ nemá k dispozícii uvedený geometrický plán a stavba je zapísaná v katastri nehnuteľností, predkladá aktuálnu kópiu z katastrálnej mapy, na ktorej je zakreslená predmetná stavba,

e) pri žiadosti o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 2,00 € za každé vyhotovenie potvrdenia podľa (položka 2a Sadzobníka správnych poplatkov)

Pri žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu je okrem predchádzajúcich príloh potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia predmetnej stavby a čestné prehlásenie, že stavba bola odstránená.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Tlačivá na stiahnutie:

 

 

Tlačivá na stiahnutie

 

Zariadenie opatrovateľskej služby - umiestnenie

Vybavuje: prízemie MÚ - oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 008

Mgr. Zdenka Behunová – odborný referent oddelenia sociálnych vecí

Kontakt:

tel. : +421 55 633 34 85

e-mail: zdenka.behunova@kosicesever.sk

 

Občan (žiadateľ o umiestnenie v ZOS) si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu, na Magistráte mesta Košice. Žiadosť nájdete tu

Centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby je vedená na Magistráte mesta Košice - Referát sociálnych vecí. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov. Aktuálny poradovník žiadateľov nájdete tu

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

V prípade, že je poskytovateľom sociálnej služby Mestská časť Košice – Sever, sociálna služba v  Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, občan si podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na oddelení sociálnych vecí,  MÚ MČ Košice – Sever.

Tlačivá na stiahnutie:

ziadost o uzatvorenie zmluvy

potvrdenie o bezinfekcnosti zos

Jednorazová dávka

Vybavuje: prízemie MÚ - oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 008

Mgr. Zdenka Behunová – odborný referent oddelenia sociálnych vecí

Kontakt:

tel. : +421 55 633 34 85

e-mail: zdenka.behunova@kosicesever.sk

 

Jednorazová dávka je priznávaná podľa § 17 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Mestská časť Košice - Sever pri rozhodovaní o priznávaní alebo nepriznaní  jednorazovej dávky sa riadi Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom, ktoré bolo schválené na  XIV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever,  dňa 14.9.2016,  Uznesením č.185/2016.

O jednorazovú dávku môže písomne požiadať občan s trvalým pobytom v MČ Košice – Sever, ktorému je na základe právoplatného rozhodnutia vydaného Úradom práce, sociálnych  vecí a rodiny v Košiciach,  priznaná dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

Tlačivá na stiahnutie:

ziadost o jednorazovu davku 

 

Mimoriadna finančná pomoc

Pri poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci, formou mimoriadnej finančnej pomoci v náhlej núdzi v dôsledku mimoriadnych udalostí, Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom upravuje podmienky poskytnutia a výšku finančného príspevku.

Mestská časť poskytuje mimoriadnu dávku nenárokovo nad rámec svojich zákonných povinností. Podmienkou priznania mimoriadnej dávky nie je stav hmotnej núdze. Mimoriadnu dávku možno občanovi poskytnúť jedenkrát v kalendárnom roku. Poskytnutie mimoriadnej dávky je limitované výškou výdavkov rozpočtovaných v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok.

Tlačivá na stiahnutie:

žiadosť o poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci

 

Opatrovateľská služba - poskytovanie

Vybavuje: opatrovateľská služba, číslo dverí 007

RNDr. Mária Koščová, PhD. – odborný referent opatrovateľskej služby

Mária Palková – odborný referent opatrovateľskej služby

Kontakt:

tel.: +421 55 633 22 62, 0905 741 795

e-mail: maria.koscova@kosicesever.sk

e-mail: maria.palkova@kosicesever.sk

 

Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Slúži na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí Sever, Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce.

Občan (žiadateľ) si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na túto sociálnu službu, na Magistráte mesta Košice. Žiadosť nájdete tu

Po obdŕžaní právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si podáva Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na oddelení sociálnych vecí – opatrovateľská služba, MÚ MČ Košice – Sever.

Tlačivá na stiahnutie:

 
 
 

 

 
  

 

VYDANIE RYBÁRSKEHO LÍSTKA

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete: občiansky preukaz

Poplatok:

 • ročný rybársky lístok (7 €)
 • trojročný rybársky lístok (17 €)
 • mesačný  rybársky lístok (3 €)
 • týždenný rybársky lístok  (1,50 €)

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovení podmienok)

Tlačivá na stiahnutie:


 

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu, evidencia obyvateľov

Kontakt: 633 19 70

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa.Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaný osobitnou matrikou Bratislava. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov a číslo listu vlastníctva na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná.  Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Oznamujeme občanom, ktorí sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), že jednotlivé úkony s trvalým alebo prechodným pobytom je možné vykonať aj elektronicky na stránke www.slovensko.sk, sekcia životné situácie/bývanie.

K osobnému vybaveniu potrebujete:

• platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané OR PZ podľa miesta trvalého pobytu), pre občanov bez trvalého pobytu na území SR platný cestovný pas SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve nie staršie ako šesť mesiacov

• rodný list – u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov (k nahliadnutiu),

• LV /stačí z katasterportálu/ alebo údaje o nehnuteľnosti /číslo LV alebo súpisné, orientačné číslo stavby a číslo bytu/

• súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov , ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (okrem výnimiek uvedených v §8písm.d 1,2,3) alebo písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne 

 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

 

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu – evidencia obyvateľov, č.dverí: 001

Ohlasovňa Košice-Sever záznam o trvalom pobyte zruší:

• na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho TP,

• ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

• na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do za hraničia, s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skon čenie pobytu ohlasovni , ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občan odovzdá príslušnému OR PZ. Na odhlasovacom lístku, ktoré vyplní na ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí),

• ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,

• na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

• na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti,  voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo  spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

• ak budova zanikla.

Doklady potrebné k vybaveniu:

• platný občiansky preukaz,

• LV /stačí z katasterportálu/ alebo údaje o nehnuteľnosti /číslo LV alebo súpisné, orientačné číslo stavby a číslo bytu/

• písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci ),

• právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

  dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,

  rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané, 

 dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva mestská časť Košice - Sever. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní / na počkanie – pri vycestovaní občana do zahraničia, ktorý sa osobne dostavil do ohlasovne/

Zákonná úprava: zákon NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Tlačivo na stiahnutie:

Zrušenie trvalého pobytu pre fyzicku osobu

Zrušenie trvalého pobytu pre právnicku osobu

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

PRIHLÁSENIE PSA DO EVIDENCIE

Vybavuje: Kancelária prvého kontaktu

Kontakt: 632 47 73

K vybaveniu potrebujete: občiansky preukaz

Poplatok:

• známka pre psa 3,50 €

• náhradná známka pre psa ( strata, zničenie, odcudzenie) 3,50 €

(na základe príkazu starostu MČ Košice – Sever č. 3/2011 o stanovení výšky úhrady za vydanie evidenčnej známky pre psa)

 

Lehota na vybavenie :

• vydanie známky - na počkanie (po splnení zákonom stanovení podmienok)

• registrácia – 30 dní

Dôležité upozornenie!

Po odhlásení a prihlásení psa do evidencie psov MČ Košice – Sever je potrebné tieto informácie oznámiť aj Mestu Košice v súvislosti so vznikom alebo zánikom daňovej povinnosti.

Bližšie informácie na https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane

Tlačivá na stiahnutie:

Zákonná úprava: zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov, VZN mesta Košice č.78 o čistote a verejnom poriadku, príkaz starostu MČ Košice – Sever č. 3/2011 o stanovení výšky úhrady za vydanie evidenčnej známky pre psa