Info zákon 211/2000 Z.z.

Povinné informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Spôsob získania informácií:

1.        Osobne - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu, prízemie v budove Miestneho úradu

           MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

           Úradné hodiny:   Pondelok   8:00 -  16:00

                                Utorok    8:00 -  16:00 

                                Streda    8:00 -  17:00

                                Štvrtok    8:00 -  16:00

                                Piatok     8:00 -  15:00

K nahliadnutiu priamo v kancelárii sú:

1.    základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.

2.     termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3.     uznesenia MZ,

4.     termín a program rokovania komisií MZ,

5.     všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Košice - Sever,

6.     Štatút mesta Košice a jeho prílohy.

2.        Prostredníctvom siete Internet - na adrese www.kosicesever.sk sú zverejňované:

1.    základné informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií,

2.    termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3.    termíny a program rokovania komisií MZ,

4.    uznesenia a zápisnice z rokovania MZ,

5.    všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice - Sever,

6.    tlačové informácie mestskej časti Košice - Sever,

7.    kultúrno-spoločenské informácie.

 3.         Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove Miestneho úradu MČ Košice -  Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. 

 4.         Podaním žiadosti:

·    písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni Miestneho úradu MČ Košice - Sever alebo poštou na adresu:

     Mestská časť Košice - Sever

     Festivalové námestie 2

     040 01 Košice

·    prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@kosicesever.sk

Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

   Proti rozhodnutiu mestskej časti o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestskej časti Košice - Sever. O odvolaní rozhoduje  starosta.

   Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

   Mestská časti Košice - Sever sa riadi zákonom c. 401/1990 Zb. o meste Košice, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dalšími zákonmi a všeobecne záväznými     právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti Košice - Sever a dalšími vnútornými predpismi Mestskej časti Košice - Sever.

 

Úhrada za sprístupnenie informácie:


a/ 0,50 €  za kópiu či tlač jedného listu A4 (ČB),
b/ CD-R   podľa nákupnej ceny
c/ poštové poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty

Úhrady sú príjmami Mestskej časti Košice - Sever. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 1,66 €, môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu MČ Košice- Sever 

Záväzný poriadok vybavovania petícií