Info zákon 211/2000 Z.z.

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA §5 ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

 

A) SPÔSOB ZRIADENIA POVINNEJ OSOBY, JEJ PRÁVOMOCI, KOMPETENCIE A POPIS ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY:

Mestská časť Košice - Sever bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. - 24. 11.1990.

Právomoci a kompetencie Mestskej časti Košice – Sever  sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)

 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • zákonom SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

 • všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo veciach, v ktorých mestská časť plní úlohy štátnej správy

Popis organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Košice - Sever:

B) MIESTO, ČAS A SPÔSOB, AKÝM MOŽNO ZÍSKAVAŤ INFORMÁCIE; INFORMÁCIE O TOM, KDE MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ, NÁVRH, PODNET, SŤAŽNOSŤ ALEBO INÉ PODANIE

Získavanie informácií a podávanie žiadostí, návrhov, podnetov alebo iných podaní možno vykonať: 
1. Osobne:

Miestny úrad

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

Počas úradných hodín -                https://www.kosicesever.sk/uradne-hodiny

Úradné hodiny:  

Pondelok            8:00 -  16:00

Utorok                 8:00 -  16:00 

Streda                  8:00 -  17:00

Štvrtok                 8:00 -  16:00

Piatok                   8:00 -  15:00


2. Podaním žiadosti:

 • písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni miestneho úradu pri vchode do budovy alebo poštou na adresu: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 • elektronicky

 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@kosicesever.sk

Na podanie žiadosti je možné využiť FORMULÁR ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ nachádzajúci sa v prílohách na konci textu.


Zoznam všeobecne záväzných nariadení Mestskej časti Košice Sever je zverejnený na webovej stránke (https://www.kosicesever.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia)  prípadne je možné nahliadnuť do nich počas úradných hodín na miestnom úrade.

Zoznam uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever je zverejnený na webovej stránke (https://www.kosicesever.sk/rokovania) prípadne je možné nahliadnuť do nich počas úradných hodín na miestnom úrade 

Na webovej stránke Mestskej časti Košice - Sever sú na adrese https://www.kosicesever.sk/  zverejňované:

 • termíny rokovaní miestneho zastupiteľstva a návrh programu rokovania,

 • termíny a program rokovania komisií MZ,

 • uznesenia a zápisnice z rokovania MZ,

 • všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice - Sever,

 • tlačové informácie mestskej časti Košice - Sever,

 • kultúrno-spoločenské informácie.

C) MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA ROZHODNUTIA POVINNEJ OSOBY VRÁTANE VÝSLOVNÉHO UVEDENIA POŽIADAVIEK, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ


Miesto podania odvolania: Mestská časť Košice – Severe, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Proti rozhodnutiu Mestskej časti Košice – Sever o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

O odvolaní proti rozhodnutiu Mestskej časti Košice – Sever rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie miestneho úradu, o odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Náležitosti odvolania: z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zrejmé:

 • kto podáva odvolanie,

 • voči ktorému rozhodnutiu smeruje,

 • prečo sa odvolanie podáva (zdôvodnenie),

 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia: V súlade s ust. § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa správnou žalobou môže žalobca domáhať ochrany svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy.


Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.


Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie.
Žalobca musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.


V konaní pred správnym súdom musí byť žalobca zastúpený advokátom s výnimkou ustanovení upravených § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.


D) POSTUP, KTORÝ MUSÍ POVINNÁ OSOBA DODRŽIAVAŤ PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH LEHÔT, KTORÉ JE NUTNÉ DODRŽAŤ

Mestská časť Košice - Sever vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhoduje Mestská časť Košice - Sever v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Pri ich vybavovaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia. O výsledku vybavenia žiadosti Mestská časť Košice – Sever upovedomí žiadateľa buď písomne, emailom alebo elektronicky.
Anonymné žiadosti, návrhy a podnety Mestská časť Košice
Sever vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností.


Lehoty na vybavenie

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, Mestská časť Košice – Sever rozhodne bezodkladne.

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je Mestská časť Košice - Sever povinná rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.

Lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií Mestská časť Košice – Sever vybaví prostredníctvom povereného zamestnanca oddelenia právneho a organizačných činností bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Zo závažných dôvodov môže Mestská časť Košice – Sever predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Predĺženie lehoty Mestská časť Košice – Sever oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.


E) PREHĽAD PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK, PODĽA KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE

Mestská časť Košice – Sever sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice, zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti a ďalšími vnútornými predpismi mestskej časti.

Právne predpisy, najmä:

 • Ústava SR – ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce    vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

F) SAZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY A SADZOVNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

1. SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 2

a)    Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín, za každú aj začatú stranu 2,00€
c)    Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00€, v cudzom (českom) jazyku 3,00€

n)    Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne za každé aj začaté dve strany 0,50€
Oslobodenie: osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá

Položka 3
1a) Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 2,00€

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5,00€
Napr.
- potvrdenie o trvalom pobyte ( napr. pri vybavovaní sociálnej podpory, k rozvodovému konaniu, pre cudzineckú políciu a pod.)
- potvrdenie o prechodnom pobyte

Položka 9
Miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50€

Položka 38
Rybársky lístok týždenný  1,50€
Rybársky lístok mesačný  3,00€
Rybársky lístok 1 ročný     7,00€
Rybársky lístok 3 ročný   17,00€

Položka 140
a) bod 3 Správny poplatok za 1 výherný prístroj  1.500,00€
b) bod 1 zmena licencie pri hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode 200,00€

Položka 142
a) Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriacemu roľníkovi  6,50€
b) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50€

Ďalšie poplatky:

Známka pre psa

Známka pre psa  3,50€

Náhradná známka pre psa (strata, zničenie, odcudzenie) 3,50€

 

2. SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Mestská časť Košice - Sever v súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje tieto úhrady za sprístupnenie informácií:

1. vyhotovenie kópie

 a) formát A4 - jednostranne – 1 strana 0,05 €

b) formát A3 - jednostranne – 1 strana 0,10 €

c) formát A4 - obojstranne – 1 list 0,08 €

d) formát A3 - obojstranne – 1 list 0,16 €

 

 2. obstaranie technických nosičov dát / 1 ks

a) CD – ROM 0,20 €

b) DVD – R 0,30 €

 

3. obálka / 1ks

a) formát A4 veľká 0,10 €

b) formát A5 stredná 0,05 €

c) formát A6 malá 0,04 €

 

 4. odoslanie (poštové poplatky)

 podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.

 

 Úhrada nákladov sa určí ako súčet nákladov podľa 1, 2, 3, 4.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a) poštovou poukážkou

b) v hotovosti do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Košice –Sever

c) bezhotovostným prevodom na účet v banke:

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 0569524001/5600

IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001

 BIC (SWIFT)

KÓD: KOMASK2X

variabilný symbol: pridelí Mestská časť Košice - Sever

správa (poznámka) pre príjemcu: meno, priezvisko žiadateľa Úhrady sú príjmami Mestskej časti Košice – Sever.

 

Bezplatne sa poskytujú informácie: ústne, telefonicky, elektronickou poštou. Ak súhrnné náklady spojené so sprístupnením informácií (vyhotovenie a odoslanie) na vybavenie jednej žiadosti toho istého žiadateľa nepresiahnu sumu 1,66 €, možno zaplatenie úhrady odpustiť.