Info zákon 211/2000 Z.z.

Povinné informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Spôsob získania informácií:

1.        Osobne - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu, prízemie v budove Miestneho úradu

           MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Úradné hodiny:   Pondelok 8:00 - 16:00

                                Utorok     8:00 – 16:00 

                                Streda     8:00 – 16:30

                                Štvrtok      8:00 – 16:00

                                 Piatok     8:00 – 12:00

                              

K nahliadnutiu priamo v kancelárii sú:

1. základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.

2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3. uznesenia MZ,

4. termín a program rokovania komisií MZ,

5. všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Košice - Sever,

6. Štatút mesta Košice a jeho prílohy.

2.        Prostredníctvom siete Internet - na adrese www.kosicesever.sk sú zverejňované:

1.      základné informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií,

2.      termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3.      termíny a program rokovania komisií MZ,

4.      uznesenia a zápisnice z rokovania MZ,

5.      všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice - Sever,

6.      tlačové informácie mestskej časti Košice - Sever,

7.      kultúrno-spoločenské informácie.

3.         Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove Miestneho úradu MČ Košice -  

            Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. 

4.         Podaním žiadosti:

·         písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni Miestneho úradu MČ Košice - Sever alebo poštou na adresu:

Mestská časť Košice - Sever

Kancelária starostu

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

·         prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@kosicesever.sk

Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Proti rozhodnutiu mestskej časti o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestskej časti Košice - Sever. O odvolaní rozhoduje starosta.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Mestská časti Košice - Sever sa riadi zákonom c. 401/1990 Zb. o meste Košice, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti Košice - Sever a dalšími vnútornými predpismi Mestskej časti Košice - Sever.

Úhrada za sprístupnenie informácie:

a/ 0,50 €     za kópiu či tlač jednej 2strany A4 (ČB),
b/ CD-R podľa nákupnej ceny
c/ poštové poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty

Úhrady sú príjmami Mestskej časti Košice - Sever. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 1,66 €, môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady.