Info zákon 211/2000 Z.z.

Povinné informácie v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Spôsob získania informácií:

1.        Osobne - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu, prízemie v budove Miestneho úradu

           MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

           Úradné hodiny:   Pondelok   8:00 -  16:00

                                Utorok    8:00 -  16:00 

                                Streda    8:00 -  17:00

                                Štvrtok    8:00 -  16:00

                                Piatok     8:00 -  15:00

K nahliadnutiu priamo v kancelárii sú:

1.    základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.

2.     termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3.     uznesenia MZ,

4.     termín a program rokovania komisií MZ,

5.     všeobecne záväzné nariadenia Mestskej časti Košice - Sever,

6.     Štatút mesta Košice a jeho prílohy.

2.        Prostredníctvom siete Internet - na adrese www.kosicesever.sk sú zverejňované:

1.    základné informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií,

2.    termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,

3.    termíny a program rokovania komisií MZ,

4.    uznesenia a zápisnice z rokovania MZ,

5.    všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Košice - Sever,

6.    tlačové informácie mestskej časti Košice - Sever,

7.    kultúrno-spoločenské informácie.

 3.         Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove Miestneho úradu MČ Košice -  Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. 

 4.         Podaním žiadosti:

·    písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni Miestneho úradu MČ Košice - Sever alebo poštou na adresu:

     Mestská časť Košice - Sever

     Festivalové námestie 2

     040 01 Košice

·    prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@kosicesever.sk

Žiadosť musí obsahovať náležitosti podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií:

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

          Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať, t.j. Mestskej časti Košice - Sever.

          Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané, z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva a tiež proti akému rozhodnutiu smeruje. O odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti.

          O odvolaní rozhoduje starosta mestskej časti do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak starosta mestskej časti v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

         Odvolanie sa podáva starostovi mestskej časti prostredníctvom Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever na adresu : Miestny úrad mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

         Rozhodnutie starostu mestskej časti je preskúmateľné súdom. Žiadateľ môže podať na Krajský súd v Košiciach žalobu v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, resp. odo dňa, kedy malo byť žiadateľovi doručené.

 

         Mestská časti Košice - Sever sa riadi zákonom c. 401/1990 Zb. o meste Košice, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ďalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami Mestskej časti Košice - Sever a ďalšími vnútornými predpismi Mestskej časti Košice - Sever.

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií
 
(v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií)
 
- upravuje výšku materiálnych nákladov, ktoré môžu vzniknúť Mestskej časti Košice – Sever v súvislosti s aplikáciou zákona o slobode informácií, resp. sprístupnením informácií
 
- informácie sa poskytujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi
 
- náklady spojené so sprístupnením informácií sú uvedené v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.
 

 

Organizačná štruktúra Miestneho úradu MČ Košice- Sever 

Záväzný poriadok vybavovania petícií