Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie sociálnych vecí

Mgr. Slavka Gallová

e-mail: slavka.gallova@kosicesever.sk 

tel: 055 / 63 334 85

č. dverí: 006

 

Odborní referenti oddelenia:

Mgr. Zdenka Behunová

e-mailzdenka.behunova@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 334 85

č. dverí: 008

Pracovná agenda: poskytovanie základného sociálneho poradenstva, umiestňovanie klientov v zariadení opatrovateľskej služby, príprava zmlúv a podkladov k umiestňovaniu klientov v zariadení opatrovateľskej služby, poskytovanie sociálnej služby v Dennom centre, príprava rozhodnutí pre poskytovanie jednorazových dávokobčanom v hmotnej núdzi,zabezpečovanie vecného plnenia jednorazových dávok, mimoriadnej finančnej pomoci, evidovanie rozhodnutí o výchovnom opatrení maloletých a mladistvých, zabezpečovanie starostlivosti pre sociálne odkázaných občanov a rodiny s deťmi, mapovanie lokalít MČ Košice – Sever s dôrazom na nelegálne osady a zhromažďovanie neprispôsobivých občanov,spolupôsobenie pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolupôsobenie pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu a podieľa sa na spracovávaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, poskytovanie informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytovanie pomoci dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin a sociálny vývin, poskytovanie pomoci na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie súčinnosti zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého, utváranie podmienok na prácu s komunitou, vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy na úseku starostlivosti o detí a mladistvých, starých, zdravotne ťažko postihnutých a spoločensky neprispôsobivých občanov, organizovanie kultúrno – spoločenských akcií pre deti, rodiny s deťmi a seniorov, poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní, spolupráca s humanitnými a charitatívnymi organizáciami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, orgánmi štátnej a verejnej správy pri zabezpečovaní sociálnej pomoci občanom MČ Košice – Sever, zabezpečovanie zberu šatstva, obuvi, hračiek, kníh a potravín pre občanov MČ Košice – Sever v hmotnej a sociálnej núdzi, vykonávanie sociálnych šetrení a ochranného dohľadu v rodinách, potravinová pomoc, tajomník sociálnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Sever, vedie dokumentáciu o činnosti komisie, zhromažďovanie podnetov a návrhov na rokovania komisie.

 

Ing. Lucia Skopárová

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

tel: 055/ 63 334 85

č. dverí: 008

Pracovná agenda: poskytovanie základného sociálneho poradenstva,poskytovanie opatrovateľskej služby (dispečing opatrovateliek), vrátane koordinovania zamestnancov zabezpečujúcich rozvoz stravy, príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za jej poskytovanie, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ostatnými orgánmi verejnej moci pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, poštové poukážky na platby za poskytované služby klientom, mesačné výkazy a predpisné poukazy o platbách, evidencia klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálny prieskum priamo v byte klienta, spolupráca s dodávateľom stravy pre klientov opatrovateľskej služby, stravné lístky pre klientov opatrovateľskej služby, nárok na zľavu na stravovanie seniorov – klientov OS, potvrdenia o neposkytovaní opatrovateľskej služby pre ÚPSVaR.

 

Opatrovateľská služba

Odborní referenti oddelenia:

RNDr. Mária Koščová, PhD.

e-mail: maria.koscova@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 322 62

č. dverí: 007

Pracovná agenda: poskytovanie základného sociálneho poradenstva,poskytovanie opatrovateľskej služby (dispečing opatrovateliek), vrátane koordinovania zamestnancov zabezpečujúcich rozvoz stravy, príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za jej poskytovanie, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ostatnými orgánmi verejnej moci pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, poštové poukážky na platby za poskytované služby klientom, mesačné výkazy a predpisné poukazy o platbách, evidencia klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálny prieskum priamo v byte klienta, spolupráca s dodávateľom stravy pre klientov opatrovateľskej služby, stravné lístky pre klientov opatrovateľskej služby, nárok na zľavu na stravovanie seniorov – klientov OS, potvrdenia o neposkytovaní opatrovateľskej služby pre ÚPSVaR.

 

Mgr. Silvia Barnová

e-mail: silvia.barnova@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 322 62

č. dverí: 007

Pracovná agenda: poskytovanie základného sociálneho poradenstva,poskytovanie opatrovateľskej služby (dispečing opatrovateliek), vrátane koordinovania zamestnancov zabezpečujúcich rozvoz stravy, príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za jej poskytovanie, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ostatnými orgánmi verejnej moci pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, poštové poukážky na platby za poskytované služby klientom, mesačné výkazy a predpisné poukazy o platbách, evidencia klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálny prieskum priamo v byte klienta, spolupráca s dodávateľom stravy pre klientov opatrovateľskej služby, stravné lístky pre klientov opatrovateľskej služby, nárok na zľavu na stravovanie seniorov – klientov OS, potvrdenia o neposkytovaní opatrovateľskej služby pre ÚPSVaR.

 

Peter Samsely

e-mail: peter.samsely@kosicesever.sk

tel: 0905 644 233

Pracovná agenda: Vodič

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Hlavná sestra:

Mgr. Edita Najmíková

e-mailzos@kosicesever.sk

tel: 055 / 63 224 90

mob.:  0917 909 013

Pracovná agenda: hygienická starostlivosť o klientov v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti (ďalej len ZOS), prevencia dekubitov u klientov, dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických zásad, dodržiavanie dezinfekcie a poriadku v ZOS, odborné ošetrovateľské úkony - dávkovanie a podávanie liekov, podávanie injekcií (kožných, podkožných a vnútrosvalových), podľa pokynov lekára, sledovanie fyziologických funkcií klientov (TK, teplota, močenie, stolica) a celkového stavu klienta, manipulácia s osobným a posteľným prádlom, dodržiavanie diét, dodržiavanie základných hygienických a estetických zásad pri manipuláciu so stravou, rozdeľovanie stravy, kŕmenie klientov, materiálno-technické pomôcky pre chod zariadenia, prevádzková dokumentácia a dokumentácia o klientoch, evidencia o stravovaní, poštové poukážky na platby za poskytované služby klientom, mesačné výkazy a predpisné poukazy o platbách, kontakt s obvodnými lekármi klientov, konzultácie ohľadom zdravotného stavu klienta, lieky a nákup plienok pre klientov (výdaj na recept), v prípade potreby odosielanie klientov na odborné vyšetrenia, pri zhoršení zdravotného stavu privolanie lekára, alebo RZP, komunikácia s rodinnými príslušníkmi a príbuznými, chod a prevádzka zariadenia.