Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice - Sever zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Sever formou poskytovania stravovania - obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovania sa v stravovacích zariadeniach:

Stravovacia zariadenie

Cena obeda

Osobný odber

Poznámka

Stredisko sociálnej pomoci

 

 

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť

mesta Košice (SSPmK)

3,00 €

12:30 - 13:30

na oddelení sociálnych vecí MČ Košice - Sever

Garbiarska 4, Košice

 

 

vždy v stredu od 8:00 do 16:30 hod. Príprava a

 

 

 

výdaj obeda je 7 x v týždni.

Slovenský červený kríž (SČK),

 

 

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo

územný spolok Košice - mesto

3,70 €

11:00 - 13:00

v SČK.  Príprava a výdaj obeda je v pracovných

Komenského 19, Košice

 

 

dňoch.

VET BAR CATERING s.r.o.

 

 

Možnosť stravovania do 31.07.2020 alebo do

Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

3,80 €

11:00 - 13:00

času zrušenia mimoriadnej situácie vládou SR.

 

 

 

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo

 

 

 

vo VET BARe. Príprava a výdaj obeda je v pra -

 

 

 

covných dňoch.

Dôchodca má možnosť sa v týchto stravovacích zariadeniach stravovať priamo alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov). Objednať obed si môže dôchodca vždy najneskôr deň vopred v čase výdaja stravy.

Účelový príspevok k stravovaniu

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.225 zo dňa 03.10.2019 a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č.65 zo dňa 23.09.2019 je výška príspevku:

Výška dôchodku

Výška príspevku

Výška príspevku

 

mesta Košice

MČ Košice - Sever

do 415,00 €

1,00 €

0,20 €

od 415,01 €

0,00 €

0,00 €

Spôsob uplatnenia si nároku na príspevok:

SSPmK - cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

SČK - príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po skončení kalendárneho štvrťroka po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever.

VET BAR - príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po skončení kalendárneho štvrťroka po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever.

K uplatneniu si tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je aktuálne rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 12, Košice v kancelárii č. 8.