Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Kontakt:

MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č.dverí 008

Ing. Lucia Skopárová, oddelenie sociálnych vecí

te.č. 055/63 33 485

mob. 0917 909 015

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

Stravné lístky na rok 2022 sa budú predávať do 15.12.2022

Mestská časť Košice - Sever zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever formou poskytovania stravovania - obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovania sa v stravovacích zariadeniach:

Stravovacie zariadenie

Cena obeda

Osobný odber

Poznámka

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK), Garbiarska 4, Košice

3,00 €

12:30 - 13:30

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť na oddelení sociálnych vecí MČ Košice - Sever vždy v stredu od 8:00 do 16:30 hod. Príprava a výdaj obeda je 7 x v týždni.

Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Košice – mesto, Komenského 19, Košice

4,50 €

11:00 - 13:00

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v SČK.  Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

VET BAR CATERING s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

3,80 €

11:00 - 13:00

Možnosť stravovania do času zrušenia mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo vo VET BARe Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

Gastroservis MM, s.r.o., Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 15, Košice

3,24 € - konzumácia obeda v jedálni

3,54 € - obed vydaný dôchodcovi v jednorazovom obale

5,04 € – obed dovezený dôchodcovi domov

11:00 - 13:00

Možnosť stravovania je do času zrušenia mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v Jedálni Vojvodská. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

 

 

Účelový príspevok na stravovanie

Nárok na príspevok na stravovanie sa posudzuje podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 zo dňa 17.06.2022 účinného od 01.07.2022 a podľa uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 227/2022 zo dňa 24.06.2022 účinného od 01.07.2022.

 

 

Výška dôchodku

Výška príspevku

mesta Košice

Výška príspevku

Mestskej časti Košice - Sever

do 500,00 €

2,00 €

0,20 €

od 500,01 €

0,00 €

0,00 €

 

Spôsob uplatnenia si nároku na príspevok:

- SSPmK – cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

- SČK –  príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever. Originál dokladu o úhrade je potrebné doručiť na úrad najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení kalendárneho štvrťroka.  

- VET BAR -  príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever. Originál dokladu o úhrade je potrebné doručiť na úrad najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení kalendárneho štvrťroka. 

- Gastroservis MM – cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

K uplatneniu si nároku na tento príspevok je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí. Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice v kancelárii č. 8. V prípade manželov – dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov.