Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Kontakt:

MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č.dverí 008

Ing. Lucia Skopárová, oddelenie sociálnych vecí

te.č. 055/63 33 485

mob. 0917 909 015

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

 

Mestská časť Košice-Sever zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Sever formou poskytovania stravovania - obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovať sa v stravovacích zariadeniach:

  1. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK), Garbiarska 4, Košice. Cena obeda je 4,30 EUR, osobný odber v jedálni od 12:30 do 14:10 hod. 7 x v týždni. Výdaj obeda je prostredníctvom čipu. Čip si dôchodca môže zakúpiť na oddelení sociálnych vecí mestskej časti Košice-Sever za 2,20 EUR spolu s kreditom vždy v stredu od 8:00 do 16:30 hod. (12:30 – 13:00 obedňajšia prestávka) do 19. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
  2. Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Košice – mesto, Komenského 19, Košice. Cena obeda je 4,50 EUR, osobný odber v jedálni od 11:00 do 14:00 hod. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v SČK.  Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.
  3. Gastroservis MM, s.r.o., Jedáleň Vojvodská, Vojvodská č.5, Košice. Cena obeda je:
  • 3,94 EUR - konzumácia obeda v jedálni,
  • 4,24 EUR - obed vydaný dôchodcovi v jednorazovom obale,
  • 5,74 EUR – obed dovezený dôchodcovi domov.

Osobný odber v jedálni je od 11:00 do 13:00 hod. Rozvoz obedov je od 11:00 do 14:00 hod. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v Jedálni Vojvodská. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

  1. Viera Janigová, jedáleň na Moyzesovej 18 v Košiciach. Cena obeda je 3,95 EUR, osobný odber v jedálni od 11:00 do 13:00 hod. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v jedálni.  Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch. (Dohoda o zabezpečení stravovania je potrebná iba v prípade priznania príspevku na stravovanie.)

 

Účelový príspevok na stravovanie

Účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 € na jeden obed na deň podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 zo dňa 17.06.2022 účinného od 01.07.2022 a vo výške 0,20 EUR podľa uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Sever č. 227/2022 zo dňa 24.06.2022 účinného od 01.07.2022 je určený  pre:

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,00 EUR mesačne,

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,00 EUR mesačne,

c) dôchodcov, žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,00 EUR mesačne na jedného dôchodcu.

Výška dôchodku

Výška príspevku

mesta Košice

Výška príspevku

mestskej časti Košice - Sever

do 500,00 €

2,00 €

0,20 €

od 500,01 €

0,00 €

0,00 €

 

V prípade priznania nároku na príspevok na stravovanie bude cena obeda znížená o výšku príspevku pri kúpe.

K uplatneniu si nároku na tento príspevok je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o zabezpečenie stravovania dôchodcov a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí. Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice v kancelárii č. 8. V prípade manželov – dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov.