Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Kontakt:

MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č.dverí 008

Ing. Lucia Skopárová, oddelenie sociálnych vecí

te.č. 055/63 33 485

mob. 0917 909 015

e-mail: lucia.skoparova@kosicesever.sk

 

Posledný termín predaja stravných lístkov do jedálne Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici č.4  je 15.12.2021. Po tomto termíne už nebude možné si zakúpiť stravné lístky v tomto roku.

 

Mestská časť Košice - Sever zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice - Sever formou poskytovania stravovania - obedov. Dôchodcovia majú možnosť stravovania sa v stravovacích zariadeniach:

Stravovacie zariadenie

Cena obeda

Odber

Poznámka

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, (SSPmK)

Garbiarska 4, Košice

3,00 €

12:30 – 13:30

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť na oddelení sociálnych vecí MČ Košice – Sever vždy v stredu od 8:00 do 16:30 hod. Príprava a výdaj obeda je 7 x v týždni.

Slovenský červený kríž, (SČK)

Územný spolok Košice – mesto,

Komenského 19, Košice

4,00 €

11:00 – 13:00

Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v SČK. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

Gastroservis MM, s.r.o.,

Jedáleň Vojvodská,

Vojvodská 15, Košice

3,20 € - obed vydaný dôchodcovi v jednorazovom obale,

3,95 € - obed dovezený dôchodcovi domov

11:00 – 13:30

 

 

10:00 – 14:00

 

Možnosť stravovania je do času zrušenia mimoriadnej situácie vládou SR. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo v Jedálni Vojvodská. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

VET BAR CATERING s.r.o.,

Cesta pod Hradovou 13/A, Košice

3,80 €

11:00 – 13:00

Možnosť stravovania je do času zrušenia mimoriadnej situácie vládou SR. Stravné lístky si môže dôchodca zakúpiť priamo vo VET BARe. Príprava a výdaj obeda je v pracovných dňoch.

 

Objednať obed si môže dôchodca vždy najneskôr deň vopred v čase výdaja stravy.

Účelový príspevok na stravovanie

Nárok na príspevok na stravovanie sa posudzuje podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 514 zo dňa 20.10.2020 účinného od 01.01.2021 a podľa uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 137 zo dňa 14.12.2020 účinného od 01.01.2021.

Výška príjmu

Výška príspevku

Výška príspevku

 

mesta Košice

MČ Košice - Sever

do 475,00 €

1,20 €

0,20 €

od 475,01 €

0,00 €

0,00 €

 

Spôsob uplatnenia si nároku na príspevok:

- SSPmK – cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

- SČK – príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever. Originál dokladu o úhrade je potrebné doručiť na úrad najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení kalendárneho štvrťroka.  

- Gastroservis MM - cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

- VET BAR -  príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever. Originál dokladu o úhrade je potrebné doručiť na úrad najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení kalendárneho štvrťroka. 

K uplatneniu si tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o zabezpečenie stravovania dôchodcov, ktorej súčasťou je aktuálne rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí. Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice v kancelárii č. 8. V prípade manželov – dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 12, Košice v kancelárii č. 8.

Kontakt: Ing. Lucia Skopárová, 055/633 34 85

 

SSPmK - cena stravného lístka bude znížená o výšku príspevku pri kúpe stravného lístka.

SČK - príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po skončení kalendárneho štvrťroka po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever.

VET BAR - príspevok bude preplatený dôchodcovi dodatočne po skončení kalendárneho štvrťroka po predložení dokladu o úhrade stravných lístkov na oddelení sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever.

K uplatneniu si tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je aktuálne rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnych vecí.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 12, Košice v kancelárii č. 8.