Spomienka na Košické futbalové derby

V nedeľu 28.10.2018 sa uskutočnila u nás na Severe na štadióne Lokomotíva "Spomienka na Košické futbalové derby" FC Lokomotíva a FK Internacionáli VSS Košice. O 10:00 sme slávnostne otvorili toto derby a aj napriek nie najlepšiemu počasiu sme videli kvalitný zápas. 

Tešíme sa, že sme mohli opäť na Severe privítať futbalistov a ďakujeme za pekný športový zážitok. 

Fotogalériu nájdete tu!

Upozornenie na zmenu úradných hodín

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu prípravy zoznamov voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 môžu dňa 9.11.2018 /piatok/ zmenu trvalého alebo prechodného pobytu uskutočniť len do 10:00 hod.

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe IV.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  – november 2018

Distribucia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 14.novembra 2018 -Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Mesto Košice ako vecne a miestne príslušný správny orgán oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu, Sládkovičova ul. č. 3, súp. č. 1962, parc. č. 1422/4, k. ú. Severné Mesto, Košice I." 

Vyvesené: 16.11.2018

Zvesené: 03.12.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                 Jozef Rybár, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 16.11.2018 do 30.11.2018.

 

 

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Viliam Lešo

Stránky