Jarné upratovanie na Severe

Mestská časť Košice-Sever v spolupráci s firmou KOSIT, a.s. Vás pozýva na jarné upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Podporte túto dobrovoľnícku akciu, pomôžte skrášliť a vyčistiť spoločné priestory našich dvorov a okolia. Od 19.03. – 26.03.2019 sú v našej mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery  v týchto lokalitách:

1. Moravská / Heydukova

2. Gogoľova / Havlíčkova

Jarné upratovanie na Severe

Mestská časť Košice-Sever v spolupráci s firmou KOSIT, a.s. Vás pozýva na jarné upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Podporte túto dobrovoľnícku akciu, pomôžte skrášliť a vyčistiť spoločné priestory našich dvorov a okolia. Od 19.03. – 26.03.2019 sú v našej mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery  v týchto lokalitách:

Odpad pod Vyhliadkovou vežou

Donedávna v lokalite pri Vyhliadkovej veži bol umiestnený veľkokapacitný kontajner (VKK), ktorý mal slúžiť na odvoz odpadu pre záhradkársku lokalitu. Niektorí obyvatelia z rôznych častí mesta Košice však doňho vozili stavebný a komunálny odpad.

Oprava vozovky na Watsonovej ulici

V piatok 15.03.2019 sa uskutočnila oprava komunikácie na Watsonovej ulici. Správca komunikácie odstránil nebezpečnú priehlbinu, ktorá ohrozovala bezpečnosť premávky na frekventovanej ceste v našej mestskej časti.

Stránky

Oznámenie - rozhodnutie MČ Košice – Sever o zmene predaja surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Mier

Mestská časť   Košice – Sever  ako  správca  trhových miest s  ambulantným  predajom na území mestskej časti,  zastúpená  starostom  MČ  Ing. Františkom Ténaiom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a    poskytovania  služieb na trhových miestach na území  Mestskej časti  Košice - Sever   a  Dodatku  č. 1  k  VZN  č.

Stavebné povolenie č. MK/A/2019/05352-05/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "Rodinný dom - prestavba, Moravská 82, Košice", na pozemkoch v kat. území Severné  mesto.

Vyvesené: 20.03.2019

Zvesené: 04.04.2019

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Viktor Gaži

Stránky