Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Uzávierka ulice Rampová

Mesto Košice udeľuje žiadateľovi Skanska SK a.s. povolenie úplnej uzávierky Miestnych komunikácií v Košiciach - Sever ulice Rampová kvôli realizácii komplexnej rekonštrukcie 11 kusov výhybiek a úpravy priecestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnom priecestí na ulici Rampová v ŽST Košice na prekopávku komunikácie. TERMÍN: od 17.08 2020...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- august 2020

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Gerlachovská č.d. 12, 14, 16: 4. august 2020 od 08:00 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá...

Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý. Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o...

Stránky

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov- upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike pod ľ a z á kona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen í niektor ý ch z á konov, v znen í neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov , nájomcov alebo správcov...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 15.06.2020 trvalý pobyt občanovi: Eva Demjanová, nar. 20.09.1969. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 06...

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Marcel Šolc Štefan Litavec, nar. 1970 Ružena Kapušiová Angelika Szabóová Peter Ňarjaš Ing. Ján Mády Jaroslav Pálfy Daniela Poliaková Jaroslav Ťapajna Martin Lencses Adrián Duna Milan Gabčo Obyčajné zásielky rok 2020: Alexander Garanyi...

Stránky