Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul.

Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Pavel Ivanko, nar. 1956

Oznámenie OU-KE-PLO-2020/000844-993-Mer

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor vydal oznámenie o vyvesení návrhu projektu pozemkových úprav vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade ZO SZZ 32-29 Baňa Bankov v kat. územiach Severné Mesto a Čermeľ.

Návrh projektu je 30 dní dostupný k verejnému nahliadnutiu na MÚ MČ Košice-Sever, Festivalové nám.2, Košice a na Okresnom úrade Košice, pozemkový a lesný odbor, Zádielska 1, Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Vyvesené: 17.01.2020

Zvesené: 17.02.2020

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVVN vedení formou verejnej vyhlášky

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov všetkých nehnuteľností v k.ú. Košice-Sever, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spľahlivosť prevádzky elektrických vedení.Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 17.2.2020.

Vyvesené:17.01.2020

Zvesené: 17.02.2020

Stránky