Jarné upratovanie na Severe

Mestská časť Košice-Sever v spolupráci s firmou KOSIT, a.s. Vás pozýva na jarné upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Podporte túto dobrovoľnícku akciu, pomôžte skrášliť a vyčistiť spoločné priestory našich dvorov a okolia. Od 19.03. – 26.03.2019 sú v našej mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery  v týchto lokalitách:

1. Moravská / Heydukova

2. Gogoľova / Havlíčkova

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v časti: celé ulice Vencová, Banická, Magdalénska, Kostolná, Terchovská, ul. Za amfiteátrom od č.d. 1 po č.d. 8, č.d. 10, ul. Festivalové námestie č.d. 2, ul. Račí potok od č.d. 2 po č.d. 16 párne + č.d.

Jarné upratovanie na Severe

Mestská časť Košice-Sever v spolupráci s firmou KOSIT, a.s. Vás pozýva na jarné upratovanie verejných priestranstiev v našej mestskej časti. Podporte túto dobrovoľnícku akciu, pomôžte skrášliť a vyčistiť spoločné priestory našich dvorov a okolia. Od 19.03. – 26.03.2019 sú v našej mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery  v týchto lokalitách:

Odpad pod Vyhliadkovou vežou

Donedávna v lokalite pri Vyhliadkovej veži bol umiestnený veľkokapacitný kontajner (VKK), ktorý mal slúžiť na odvoz odpadu pre záhradkársku lokalitu. Niektorí obyvatelia z rôznych častí mesta Košice však doňho vozili stavebný a komunálny odpad.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Optická prípojka pre Okresný úrad, Komenského 52, Košice" na pozemkoch parc. č. 8326/7, 8326/1 a 2453/1 v kat. území Severné mesto.

Vyvesené: 22.03.2019

Zvesené: 08.04.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

                                                                  21.03.2019 trvalý pobyt občanovi:

                                                                     Tomáš Baran, nar. 27.01.1985

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Vyvesené: 21.03.2019

Zvesené: 05.04.2019

Stránky