Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti:  záhradkárska lokalita Rozkvet:   8. júl 2019 od 08:00 h do 17:30 h

Stránky

Oznámenie o štatistickom zisťovaní

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Zisťovanie sa uskutoční od 1.júla do 31.decembra 2019.  V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.  Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410239 - Ing. Eva Modráková.

Oznámenie o štatistickom zisťovaní

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Zisťovanie sa uskutoční od 1.júla do 31.októbra 2019.  V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.  Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 055/6410239 - Ing. Eva Modráková.

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2019/12400-03/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, povoľuje užívanie stavby: "Obnova bytového domu Lomnická 9, 11, 13 v Košiciach" na pozemkoch parc. č. 7266, 7267 a 7268 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 13.06.2019

Zvesené: 28.06.2019

Stránky