Zimná údržba komunikácií

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území mestskej časti Košice-Sever, vrátane zimnej údržby,  vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT, a.s.

 

Šachta na Hlinkovej opravená

Na základe podnetu od občana, ktorý sme obdržali dňa 14.1.2019 v poobedňajších hodinách, vo veci nebezpečného poklopu v komunikácii na Hlinkovej ulici, sme okamžite kontaktovali referát dopravy MMK a žiadali sme o opravu. Predmetná šachta bola okamžite označená prenosným dopravným značením a dnes 17.01.2019 je už šachta opravená privarením . 

Touto cestou by sme sa chceli referátu dopravy MMK poďakovať za promptné riešenie. 

Odstránenie poruchy

Dňa 11.1.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Národná trieda 12.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici.

Novoročný prípitok s našimi seniormi

Včera 10.1.2019 sa uskutočnil "Novoročný prípitok so seniormi v KSC". Starosta pripravil príjemné posedenie pre členov nášho Senior klubu, kde nechýbalo vystúpenie speváckeho zboru Konvalinka a vystúpenie mužskej speváckej skupiny Košicki špivaci. Šťastný a úspešný nový rok prišiel popriať do našich priestorov aj pán primátor, ktorý sa po oficiálnej časti venoval všetkým zúčastneným. Svojou účasťou nás poctili aj naši poslanci MiZ. Všetci prítomní sa cítili v spoločnosti starostu a primátora veľmi dobre, uvoľnene a zabávali sa pri príjemnej hudbe.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Mária Barnová

Stránky