Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne"

Verejné prerokovanie návrhu "Územný plán zóny Košice - Tlačiarne" sa uskutoční 12.07.2022 o 15:00 hod., na Magistráte mesta Košice v miestnosti č. D310. Návrh Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Košice – Tlačiarne“ je vystavený k verejnému nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta v stránkových dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod. a na...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - jún 2022

Už od zajtra 21.6.2022 do 28.6.2022 nájdete veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Park mládeže / Atletická, Obrancov mieru, Tolstého, Študentská, Nemcovej 24, Hlinkova 14, Vihorlatská K dispozícii sú stále aj zberné dvory Kositu: https://www.kosit.sk/sluzby/prevadzka-zbernych-dvorov-a-zbernych-miest/

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 20.6.2022 odstraňuje VVS a.s. poruchu vody v našej mestskej časti na ulici Atletická 27 a Horolezecká 6 . Z tohto dôvodu bude realizovaná odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 29.06.2022. Úložná doba: od 29.06.2022 do 17.07.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Štefan Amrich (nar.1981), Gieseppe Bortoli.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu s názvom "F2BTS Čermeľ 1084KO" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto a Čermeľ. Vyvesené: 28.06.2022 Zvesené: 13.07.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.06.2022 Úložná doba: od 28.06.2022 do 15.07.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Martin Magyar Federika Kovaľovská Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 28.06.2022 Obyčajné listové...

Stránky