Druhý Automatický externý defibrilátor na Severe

Starosta a poslanci Mestskej časti Košice - Sever si vás dovoľujú pozvať dňa 16.10.2018 o 

Úspech periodika Kuriér zo Severu

"Dnes sme boli informovaní o úspechu nášho periodika Kuriér zo Severu.

Uvítanie detí do života 2018

Maličkí drobčekovia mali 4.10.2018 svoj veľký deň. V Kultúrno – spoločenskom centre boli uvítaní do života Severanov. Slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf úvodnou básňou a krátkym programom Anky Gajovej. Pán starosta privítal hostí príhovorom, všetkým osobne zablahoželal a odovzdal darčeky pre deti. Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy. Oficiálnu časť sme ukončili malým občerstvením.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

15.10.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                                 Jana Jánošíková,  nar. 15.07.1983                                                  

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Jaroslav Pálfy

Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

Starosta Mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm. e) Prílohy č.

Stránky