Pozvánka na besedu na tému Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov 30.4.2024

Pozývame Vás na besedu na tému: „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov (alebo novodobé a sofistikované spôsoby a techniky páchania majetkových trestných činov aj na senioroch) Kedy? 30.04.2024 (utorok) od 14.00 hod. do 15.00 hod. Kde? Kultúrno-spoločenské centrum pri MČ Košice - Sever, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice Lektor: JUDr. Katarína FRIMEROVÁ z Informačnej kancelárie pre obete...

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov. V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval...

Stránky

Oznámenie ouložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 25.04.2024 Úložná doba: od 25.04.2024 do 02.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Peter Giňa Úložná doba: od 25.04.2024 do 13.05.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo...

Rozhodnutie MK/A/2024/07754-07/I/FOD- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodlo o dodatočnom povolení zmeny stavby s názvom: „ Chata pre individuálnu rekreáciu, Čermeľ, Košice“ na pozemku parcelné číslo 798, 797/4, 794/1, 772, 1503 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 25.4.2024 Zvesené: 10.5.2024

Stránky