Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 08.08.2022 bude odstraňovaná porucha na Českej ulici č.d.26. Bez vody bude ulica Česká v čase cca od 08:00 do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí

Dnes, 03.08.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 4. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 13:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 2.8.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 5 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od od 08:30 hod. do 13:30 hod.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 08.08.2022 Úložná doba: od 08.08.2022 do 26.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Branislav Schmidt Jozef Staško Martina Zemková

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu s názvom: "Rekonštrukcia spojená so zmenou účelu z nebytového priestoru na byt, Hlinkova 21, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 05.08.2022 Zvesené: 22.08.2022

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2022/14329-08/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie časti líniovej stavby s názvom: "Košice - Národná trieda, Cimborková, Alešovo nábrežie, - úprava NN siete", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 05.08.2022 Zvesené: 22:08.2022

Stránky