Bezplatný výcvikový kurz

Mestská časť Košice - Sever a agentúra HAF - HAF pre občanov pripravili bezplatný výcvikový kurz a to každý utorok od 27. augusta 2019  do 29. októbra 2019 v čase od 17:00hod. vo všetkých našich výbehoch ( viď. foto). Výcvik bude zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a tiež na základy poslušnosti vašich miláčikov. Tešíme sa na Vašu účasť.

Deň motošportu venovaný deťom

Dňa 24. augusta 2019 ( sobota) od 11:00hod. sa uskutoční športovo - zábavné podujatie Deň motošportu venovaný deťom v priestoroch areálu oddychu a zábavy Alpinka Košice. ktoré organizuje OZ ZÁBAVISKO deťom. Na tomto jedinečnom podujatí nebude chýbať prehliadka rally áut, autogramiáda najúspešnejšej Slovenskej ženskej posádky Michaly Debnárovej a Lucie Laurincovej.

Odstávka studenej vody

Dňa 22.08.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky 11.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - REVIVAL FEST 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

Realizácia projektu " Revitalizácia detského ihriska na ulici Cesta pod Hradovou 27-31 na parcele 7191" - revitalizácia detského iáhriska v súlade s príslušnými platnými predpismi.

Zverejnené: 23.8.2019

Stránky