2. ročník Dní mestskej časti Košice - Sever - FOTOGALÉRIA

Prežite atmosféru 2.ročnka podujatia Dni emstskej časti Košice-Sever spolu s nami prostredníctvom fotografiií od Eugena Bernátha. ŠTVRTOK 1.6.2023 PIATOK 2.6.2023...

Dni mestskej časti Košice-Sever 1.-4. jún 2023

Tešíme sa na Vás už na 2. ročníku podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Čaká na Vás bohatý program v krásnych častiach našej mestskej časti, na svoje si prídu malá aj veľkí. KOMPLETNÝ PROGRAM

Stránky

Oznámenie o dražbe

Miesto konania: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, zasadačka č.C205 na 2.poschodí Dátum a čas konania dražby: 27.06.2023 o 09:00 hod. Predmet dražby: Nehnuteľnosť – dom meštiansky, Kováčska 34, súp.č. 246 na parcele C KN č.789 a pozemok registra C KN parc.č. 789, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 142 m 2 v v kat.území Stredné mesto, evidované na LV č.10527 v podiele 1/1 k celku...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 09.06.2023 Úložná doba: od 09.06.2023 do 27.06.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Suchodolinský Anna Šimková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Košice, Ďumbierska, BD Hradová - NN", realizovanú na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 08.06.2023 Zvesené: 23.06.2023

Stránky