Bezpečnosť pri školách 2018

Štvrtok 20.9.2018 Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s Mestskou políciou Košice opäť zorganizovala pre prváčikov základných škôl (Hroncova, Tomášikova, Polianska) besedu na tému „Bezpečnosť pri školách“. Začal sa školský rok a každý z nás si praje, aby sa deti po prázdninách dostali každý deň bezpečne do školy. Po úvodnom predstavení príslušníka MsP a pracovníčky úradu bolo žiakom vysvetľované dopravné značenie, ukážka zastavovania vozidiel terčíkom, ako správne jazdiť na bicykli, alebo ako sa správať na prechode pre chodcov.

Odstránenie poruchy

Dňa 21.09.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Čermeľska cesta 48

TS: Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty

Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán:  Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). Mesto Košice poverilo prevádzkou projektu mestskej karty DPMK, nakoľko disponoval potrebným personálnym a technickým zázemím.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: SK-Sport Invest, s.r.o., Slovenskej jednoty 19, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101783487/2018 zo dňa 11.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 27.09.2018

Zvesené: 11.10.2018

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                                     Anna Biáková, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 27.09.2018 do 11.10.2018.

Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2018/027448

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal rozhodnutie, ktorým sa určuje, že vlastníctvo k vozidlu značky Škoda Felicia, EČV: KE 846ES nenadobúda štát a vozidlo sa stáva starým vozidlom.

Vyvesené: 26.09.2018

Zvesené: 11.10.2018 

Stránky