Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby v rámci pandémie Covid-19

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR, v nadväznosti na vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou, Mestská časť Košice – Sever zabezpečovala pre seniorov a sociálne odkázaným osobám donášku obedov . Obedy boli dovážané z jedálne Slovenského červeného kríža na základe Dohody o zabezpečení spoločného stravovania pre dôchodcov a ťažko zdravotne...

Podhradová má stále svoju lekáreň

Už niekoľko rokov je k dispozícií lekáreň v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach na ulici Cesta pod Hradovou 13/A a súčasne sme zabezpečili v tejto budove možnosť stravovania pre seniorov vo Vet bare catering Košice. Bližšie informácie o stravovaní seniorov. Ing. Lucia Skopárová tel. číslo: 055/633 34 85 e-mail:...

Oznam pre občanov- Harmonogram strojného zametania pre MČ Košice- Sever

Vážení občania, dovoľte aby sme vás informovali, že v dňoch od 29.06.2020 – 02.07.2020 sa bude vykonávať údržba vnútro blokových komunikácií Mestskej časti Košice - Sever. K dispozícií budú 4 zametacie stroje – každý zametak bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sme plynulo vyčistili komunikácie podľa harmonogramu – viď príloha. Prípadné nedostatky budú dočistené...

Stránky

Rozhodnutie Okresného úradu Košice

Zverejňujeme Rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru opravných prostriedkov č. OU-KE-OOP6-2020/033831 zo dňa 7.7.2020 o odvolaní vo veci ustanovenia znalca.

Oznámenie o začatí stavebného konania MK/A/2020/10953-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "RD, Horolezecká 11, Košice" a upúšťa od ústneho pojednávania. Vyvesené: 14.07.2020 Zvesené: 29.07.2020

Stránky