Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.10.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na vodovodnom potrubí na ulici Komenského roh a Slovenskej jednoty. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Povolenie úplnej uzávierky cesty II/547 - 47, Rally Košice

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi AUTO KLUB KOŠICE na úplnú uzávierku cesty II/547 Alpinka ( od železničného priecestia) - Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia " 47. RALLY Košice", v termíne 17.10.2021 (nedeľa) od 07:30 hod. do 14:00 hod....

Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o . na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z...

Stránky

Oznámenie o zrušení termínu dražby

V zmysle ustanovenia § 140 a nasl. zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov oznamujeme zrušenie termínu dražby nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 10012, k.ú.: Severné mesto, obec: Košice - Sever, okres Košice I, ktorá sa mala konať v sídle exekútorského úradu Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, a to dňa 30....

Oznámenie o dražbe

Miesto konania: Exekútorský úrad Košice, Moyzesova 34, Košice Dátum a čas konania dražby: 20.12.2021 o 11:00 hod. Predmet dražby: radová garáž zapísaná na LV č. 10438, súpisné číslo: 4411, k.ú: Severné Mesto, Košice - Sever Obhliadka: 08.12.2021 od 10:00 - 11:00 hod. Vyvesené: 23.11.2021 Zvesené: 08.12.2021

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 23.11.2021 Úložná doba od: 23.11.2021 do 10.12.2021 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jaroslav Pálfy Ľubomír Kapitančík

Stránky