Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Návrh VZN č. 50/2016

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh VZN č. 50/2016 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebných kampaní v Mestskej časti Košice - Sever, ktorý bude predmetom rokovania na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever dňa 25.02.2019.

Oprava územného rozhodnutia č. MK-08/119495-13/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, opravuje územné rozhodnutie č. MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008 pre stavbu: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR. Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - 2. stavba".  

Vyvesené: 08.02.2019

Zvesené: 25.02.2019

Návrh programového rozpočtu na roky 2019 - 2021 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2019 – 2021 (ďalej len „návrh rozpočtu“).

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

 

Vyvesené dňa: 07.02.2019

Stránky