Prerokovanie Zmien a doplnkov č.19/2021 ÚPN HSA Košice

„Mesto Košice , Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" , ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta...

Pozvánka na XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Pozvánka na XVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2022 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Stránky

Oznámenie o opakovanej dražbe

Vascorp s.r.o., Murgašova 3, Košice na návrh ALKON KOŠICE, a.s. v konkurze, vyhlasuje dražbu: Miesto konania: Murgašova 3, Košice, druhé poschodie, č.d.: 13 Dátum a čas konania dražby: 25.05.2022 o 11:00 hod. Predmet dražby: a.) pozemok - parcela reg. "C" KN, parc. č. 5032/12 b.) stavba so súpisným číslom 3593, postavená na parcele reg. "C"KN č...

Stavebné povolenie č. MK/A/2022/06774-17/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "Obnova vykurovania nebytového priestoru na 1.NP v bytovom dome, Tolstého 3, Košice" na pozemku KN-C parcelné číslo 3061 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 06.05.2022 Zvesené: 23.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.05.2022 Úložná doba: od 06.05.2022 do 24.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Frederika Kovaľovská MVDr. Mariana Mičič Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 06.05.2022 Obyčajné...

Stránky