Upozornenie na dočasné dopravné obmedzenia

Mesto Košice upozorňuje, že v súvislosti s uzatvorením Komenského ulice pre automobilovú dopravu počas podujatia Svetový deň bez áut v nedeľu 22. septembra 2019 dôjde na tejto a priľahlých komunikáciách k dočasným dopravným obmedzeniam.

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej

                                                   Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

                                                                                                  P O Z V Á N K A 
 
               Týmto Vás pozývam na 4. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                     12.09.2019 (štvrtok) o 15.00 hod.

Košický medzinárodný plenér výtvarníkov

Občianske združenie K- art pozýva občanov na podujatie súvisiace s plenérom, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 14:00hod. v Kultúrno - spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru č.2,  pod názvom Výstava Evy Lorenzovej. Viac informácií si prečítate v prílohe.

OZNAM - Hlinkova ulica

Od 05.09.2019 (štvrtok) je spojazdnená cestná komunikácia na ulici Hlinkova- pravá strana smer do centra Košíc.

Stránky

Oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Marta Stoklasová, Košice-Sever.

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

Oznámenie o začatí stavebného konania MK/A/201917855-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania  "Úprava NN distribučnej sústavy a úpravy OEZ, Hroncova ul. Košice".

Vyvesené: 04.09.2019

Zvesené: 19.09.2019

Stránky