Pozvánka na III. zasadnutie Komisie sociálnej

                                                   Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   
 
                                                                                            P O Z V Á N K A 
 
       Týmto Vás pozývam na 3. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                                  11.06.2019 /utorok/ o 15.00 hod.  

Oznam pre občanov- rekonštrukcia MHD zastávok na Severe

Vážení občania!

V pondelok 27. 5. 2019 od 9.00 hod. sa začne s rekonštrukciou posledných troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).  Spoločnosť EUROVIA SK ich bude rekonštruovať v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Pôjde o zastávky OD Mier smer Národná Trieda a Amfiteáter, OD Mier smer Hypermarket Tesco a zastávku Amfiteáter smer Nová nemocnica na Triede SNP.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Rybár, Košice – Sever.

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 21.6.2019.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky