Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

Pozvánka na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Pozvánka na XIX. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIX. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2022 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 18. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 22.06.2022 /streda/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 26.07.2022 Úložná doba: od 26.07.2022 do 15.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Alexandra Holováčová Jozef Nickler

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bukovec, ako poverený stavebný úrad oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby" Okružná križovatka-Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová". Vyvesené: 25.07.2022 Zvesené: 09.08.2022

Upovedomenie o podaní odvolania č. MK/A/2022/11389-14/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice- Staré mesto upovedomuje o obsahu podaného odvolania, ako účastníka konania vo veci vydania rozhodnutia o povolení odstránenia stavby s názvom " Východoslovenské tlačiarne, Letná 47, Košice".

Stránky