Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov. V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval...

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.4.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 29.05.2024 Úložná doba: od 29.05.2024 do 17.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Monika Bulejčíková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 28.05.2024 Úložná doba: od 28.05.2024 do 15.06.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ivana Demková Jozef Maczko Dávid Takács Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo...

Rozhodnutie o odvolaní

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice vydal Rozhodnutie o odvolaní č.sp. OU-KE-OCDPK-2024/029155-002. Vyvesené: 25.5.2024 Zvesené: 13.6.2024

Stránky