Životné jubileum

Krásneho životného jubilea 96 rokov sa dožila dlhoročná klientka opatrovateľskej služby Mestskej časti Košice - Sever pani JUDITA GRUNBERGEROVÁ. Našu jubilantku osobne navštívil starosta Marián Gaj aby jej srdečne zablahoželal.

 

TS: Európsky týždeň mobility ponúkne cestujúcim výrazné zľavy

KOŠICE: V zmysle podpory ekologického spôsobu dopravy a popularizácie cestovania hromadnými dopravnými prostriedkami prináša Dopravný podnik mesta Košice príležitosť cestovať za polovičné ceny. Najviac ušetria cestujúci, ktorí sa rozhodnú pre kúpu časových cestovných lístkov. Počas Svetového dňa bez áut bude MHD zadarmo pre všetkých.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: INTERNET-Games CLUB, s.r.o., Gerlachovská 15, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101634133/20198 zo dňa 21.08.2018je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 24.09.2018

Zvesené: 08.10.2018 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Navrhovaný strategický dokument "Územný plán hospodarsko - sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018" sa nebude posudzovať podľa zákona

Príležitostný trh pri Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade  s Prílohou č. 2 Trhového poriadku pre príležitostné trhy k VZN Mestskej časti Košice - Sever č.

Stránky