Študenti upratujú lokalitu Anička

Dnes, 21.05.2019, od skorého rána sa dobrovoľne rozhodlo viac ako sto študentov z Gymnázia Park mládeže v Košiciach upratať a vyčistiť lokalitu Aničky a Hornádu. Ďakujeme im, že sa ochotne zapojili a prispeli pomocnou rukou k skrášleniu a vyčisteniu nášho Severu. Viac fotiek vo fotogalérii TU

2. ročník Memoriálu Emila Čarnokyho a Žolík 51

Dnešným dňom 20.05.2019 od 13.00hod. odštartuje športová súťaž v stolnom tenise pod názvom Memoriál Emila Čarnokyho v Kultúrno -spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2. Patronát nad športovou súťažou prevzal starosta MČ Košice- Sever Ing. František Ténai a organizátorom podujatia je Senior klub Severan. Medzi zúčastnenými budú dámy seniorky a páni seniori zo Senior klubu Severan s hlavným rozohodcom Ing. Františkom Hlaváčkom. Riaditeľom súťaže je Ing. Ivan Moravitz.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 20.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Urbankova 16.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Jarmila Kalinová, Košice-Sever.

Rozhodnutie o povolení na užívanie líniovej stavby - verejná vyhláška

Obec Kostoľany nad Hornádom, príslušná podľa § 2 písm. e zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ustanovení zákona č. 71/1967 Zb.

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Úprava NN distribučnej sústavy a úpravy OEZ, Hroncova ul., Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 21.05.2019

Zvesené: 05.06.2019

Stránky