Samospráva bližšie k ľuďom

Od dnešného dňa 04.11.2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aj bezhotovostne platobným terminálom.  Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správne poplatky  podľa sadzobníka, ako napríklad: osvedčenie podpisu, osvedčenie listín, potvrdenie o pobyte, rybársky lístok, známky pre psa a pod. 

Stránky

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: 

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever.

 

Vyvesené: 23.10.2019

Zvesené: 30.10.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Okresný úrad, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy a príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania - predĺženie platnosti stavebného povolenia pre vodné stavby v rámci stavby: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II. rkm 140,575 - 142,517" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 22.10.2019

Zvesené: 06.11.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Bc. Peter Zloch, Košice – Sever.

Stránky