Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Nebezpečná situácia na Národnej triede stále trvá

Dňa 12.01.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonala zásah do miestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. Od opravy už uplynuli 2 týždne a v tomto úseku ľavý pruh komunikácie ešte stále nie je prejazdný. Ponechané prenosné dopravné značenie sa nachádza pár desiatok metrov za svetelnou križovatkou, čo je zdrojom kolíznych situácií – vodiči krátko po opustení svetelnej križovatky musia prudko brzdiť a radiť sa medzi vozidlá v pravom pruhu. Na pravej strane komunikácie sa nachádza prepadnutá kanálová vpust, čo celú nebezpečnú situáciu ešte zhoršuje.

Odstránenie poruchy

Dňa 25.01.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Cesta pod Hradovou 13. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici.

Vernisáž výstavy "Zima v obrazoch"

Mestská časť Košice - Sever , OZ K-art a amatérski maliari seniori vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy "Zima v obrazoch". Vernisáž sa uskutočni v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra, Obrancov mieru 2, Košice 040 01, dňa 30.1.2019 o 14:00 hod.

Všetci ste vítaní!

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pre stavbu: "Stavebné úpravy - dverný otvor v nosnej stene v byte č. 7 na 2. poschodí bytového domu, Národná trieda 49, Košice"  na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

 

Vyvesené: 05.02.2019

Zvesené: 20.02.2019

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Košice, Cesta pod Hradovou - vymiestnenie"  na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

 

Vyvesené: 05.02.2019

Zvesené: 20.02.2019

Vyhláška C 4/2018, k.ú. Hrabušice

Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  vydal vyhlášku vo veci vydania rozhodnutia, ktorým ustanovil účastníkovi konania Eve Horváthovej rod. Hanzelyovej,  bytom Študentská 271/12, Košice opatrovníka. Rozhodnutie C 4/2018 zo dňa 30.11.2018 o ustanovení opatrovníka tvorí neoddeliteľnú súčasť vyhlášky.

Stránky