Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o. na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z dôvodu realizácie stavby " Terasová bytová výstavba Košice - Baránok II. Etapa, Prístupová komunikácia" - zariadenie staveniska.  

Povolenie úplnej uzávierky cesty II/547 - 47, Rally Košice

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi AUTO KLUB KOŠICE na úplnú uzávierku cesty II/547 Alpinka ( od železničného priecestia) - Jahodná rázcestie, počas realizácie športového podujatia " 47. RALLY Košice", v termíne 17.10.2021 (nedeľa) od 07:30 hod. do 14:00 hod....

Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o . na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - október 2021

Od utorka 05.10.2021 do pondelka 11.10.2021 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Zoborská / Vihorlatská 2. Cyklistická / Gerlachovská 3. Višňová 4. Ťahanovské riadky 5. Čermeľské údolie 6. Nemcovej 7. Sládkovičova

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Martin Beděra Peter Jány Giuseppe Bortoli Ján Veles Stanislava Gajková Ivana Kalinová Ľuboš Kolesár 2x Tomáš Klenovský Monika Sčisláková Kamil Bartók Marta Kovačíková Ladislav Kateržabek Eugen Balog Branislav Schmidt Vladimír Radušovský Štefan Amrich Dana...

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na časť stavby s názvom: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN a NN" Košice" na...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu, Národná trieda 70, 72, 74, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto. Vyvesené: 11.10.2021 Zvesené: 26.10.2021

Stránky