Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 

12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate.

Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách. 

Prvých 150 najrýchlejšie prihlásených bežcov získa špeciálne vyrobenú účastnícku medailu.

Uzávierka prihlášok so zvýhodneným štartovným je do 10.10.2022

 

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 27.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Gerlachovská 4 - Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.30 do 13:30 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 23.09.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Rozálska 1 - Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08.30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Severská desiatka 2022

Severská desiatka 2022
Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 8. rok, pozor! Severská desiatka 2022 sa blíži. 12. októbra 2022 (streda) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod . pri bufete Živánska koliba . Behať sa bude...

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 28.09.2022 trvalý pobyt občanovi: Lenka Ďurďáková, nar. 19.09.1980. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené:...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 28.09.2022 Zvesené: 14.10.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Modernizácia sekundárnych vykurovacích rozvodov z OS P1 - Podhradová, Košice", na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 28.09.2022 Zvesené: 14.10.2022

Stránky