Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Odstránenie poruchy

Dňa 18.02.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 6. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú stavbu: "V221 - Košice - Horný Bankov - zriadenie a  úprava TS, VN a NN" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ.  

Vyvesené: 21.02.2019

Zvesené: 08.03.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.  

Vyvesené: 21.02.2019

Zvesené: 08.03.2019

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Lucia Bakši Almasri

Stránky