ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Oprava poruchy vody

Dnes, 30.1.2023 budú pracovníci vodární odstraňovať poruchu na ulici Moravská 60 a Štrbská 8. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na týchto uliciach.

Sever je na referendum pripravený

Už túto sobotu, 21. januára sa v mestskej časti Košice - Sever otvorí 14 volebných okrskov, v ktorých bude môcť hlasovať takmer 16 tisíc Severanov. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR. Volebné miestnosti budú v otvorené od 7:00 do 22:00. Referenda sa môže zúčastniť každý plnoletý občan Slovenskej republiky. Pri hlasovaní mimo miesta...

Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 19.1.2023 od 08:00 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Hlinkova 39 .

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 26.01.2023 Úložná doba: od 26.01.2023 do 13.02.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Zacharias Kapellakis Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 25.01.2023 trvalý pobyt občanovi: Maximilian Broniševský, nar. 01.05.1942 Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever...

Oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku - verejná vyhláška

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) oznamuje začatie konania vo veci návrhu o zmene druhu pozemku, LV č. 15613, parcela registra „C“ KN č. 6953/130, kat. územie Severné Mesto, okres Košice I. Vyvesené: 25.01.2023 Zvesené: 09.02.2023

Stránky