Prednosta

Ing. Peter Luczy

tel.: 055/632 47 67

mobil: 0903 629 253

e-mailprednosta@kosicesever.sk

 

Najobľúbenejšie jedlo

Najobľúbenejší nápoj:

Najobľúbenejší politik: 

Najobľúbenejší herec

Najobľúbenejší film

Najobľúbenejší spevák

Najobľúbenejšia kniha: 

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach

Životné krédo

 1. Prednosta miestneho úradu je pracovníkom mestskej časti Košice- Sever, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 2. Funkciu prednostu miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever môže vykonávať len občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, príp. iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania.

 3. Prednosta miestneho úradu riadi a organizuje prácu miestneho úradu. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi mestskej časti. S výkonom funkcie prednostu miestneho úradu mestskej časti Košice- Sever sú spojené tieto práva a povinnosti:

 • Ucelenou koncepčnou, koordinačnou a metodologickou činnosťou vedie miestny úrad, ktorý je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu.

 • Zabezpečuje výkon a realizáciu zákonných kompetencií mestskej časti prostredníctvom miestneho úradu.

 • Za účelom zabezpečenia efektívneho a komplexného plnenia úloh miestnym úradom navrhuje organizačnú štruktúru miestneho úradu a jej zmeny, navrhuje obsahovú náplň jednotlivých útvarov miestneho úradu.

 • Zabezpečuje dodržiavanie zákonnosti v činnosti miestneho úradu, koordinuje a sám sa podieľa na príprave a tvorbe právnych noriem mestskej časti.

 • Vydáva vnútroorganizačné pokyny.

 • Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady s hlasom poradným. Spolupodpisuje zápisnicu z rokovania Miestneho zastupiteľstva. K tomu na rokovanie komisií, rady a zastupiteľstva, ako aj starostovi, predkladá návrhy na realizáciu úloh miestneho úradu a mestskej časti.

 • Zodpovedá za rozpracovanie a vykonanie prijatých uznesení Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva.

 • Koordinuje a sleduje výkon rozhodnutí starostu.

 • Zabezpečuje úlohy Mestskej časti a miestneho úradu na úseku Civilnej obrany.