Prednosta

PhDr. Matúš HáberPhDr. Matúš Háber

tel.: 055/395 76 12

       055/632 47 67

mail: matus.haber@kosicesever.sk

 

 

 

 

 

Najobľúbenejšie jedlo: hovädzí guláš s domácou knedľou

Najobľúbenejší nápoj: čistá voda

Najobľúbenejší politik: Václav Havel

Najobľúbenejší herec: Bolek Polívka

Najobľúbenejší film: Pelíšky

Najobľúbenejší spevák: Karel Gott, George Benson

Najobľúbenejšia kniha: … ťažko vybrať jednu

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: prechádzky okolo jazera - Sídlisko nad Jazerom

Životné krédo: Keď nevieš pomôcť, tak aspoň neubližuj

 29.05.1973                              

Doterajšie zamestnania

13.04.2015 - menovaný do funkcie prednostu Miestneho úradu MČ Košice - Sever

03/2015 - 04/2015 - Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever

 • Vedúci kancelárie starostu Mestskej časti Košice - Sever

02/2012 - 01/2015 - Mesto Prešov

 • riaditeľ sekcie služieb občanom

01/2013 - 12/2014  Mestský úrad Prešov                                                        

 • zástupca prednostky MsÚ v Prešove

05/2011 - 09/2011  Gastma s.r.o                                  

 • obchodný riaditeľ

2007- 2011  Mestská Časť Košice - Juh             

 • prednosta  úradu

2006 - 2007  Mesto  Košice                              

 • zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice

2006   Mesto  Košice                               

 • vedúci oddelenia sociálnych vecí 

2003 - 2006    Mesto  Košice                              

 • vedúci odd. soc. vecí a kultúry

2002 - 2003    Mesto  Košice                             

 •  vedúci referátu soc. vecí

2002   Mesto  Košice                               

 • referent pre správu majetku školstva  a nájomné vzťahy             

2001   Gastma s.r.o.                            

 • obchodný manažér Slovensko

2000    Felicia Košice s.r.o.                

 • oblastný manažér

1996-1998    S+P Austria                              

 • obchodný zástupca, tlmočník 

1994-2000    ASK Bad Voslau                     

 • masér, lektor/Austria- futbal. klub     

1993-1994    Silan s.r.o.                                

 • obchodný zástupca                 

 1991-1993    Elektronik Welt s.r.o.                      

 • predavač

 

Vzdelanie

2007   Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 • Katedra sociálnej práce v Košiciach, štúdium ukončené štátnou rigoróznou skúškou  a obhajobou rigoróznej práce – Poskytovanie sociálnej pomoci bezdomovcom a snaha o ich opätovnú integráciu do spoločnosti.

 1996-2001   Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • odbor Sociálna práca, ukončený štátnou skúškou

 1994-1996   Universität Wien

 • štúdium psychológie

1986-1991   Gymnázium Trebišovská 12, Košice

 

Doplňujúce vzdelanie a absolvované kurzy

2001   Občianske združenie Sociálna práca,  sociálno – psychologický výcvik v rozsahu

 •    150 hodín

1998    1 mesačný jazykový pobyt v Anglicku, Brighton

1992     Mila – súkromná masérska škola, absolvované školenie masér klasickej a športovej masáže

 

Jazykové zručnosti           

Nemecký jazyk - aktívne

Anglický jazyk  - bežná komunikácia

Ruský jazyk  - bežná komunikácia

 

Počítačové znalosti

Internet - pokročilý

Microsoft Excel  - pokročilý

Microsoft Outlook  - pokročilý

Microsoft Word-  pokročilý

Doplňujúce informácie               

- spolupráca na projekte „ Rozvoj lokality Demeter“ – projektový manažér partnera projektu mesta Košice (január – september 2005)

- projektová príprava a realizácia projektu „ Oceľový dom “ v spolupráci s mestskou časťou Košice – Krásna (2005)

- spolupráca na projekte „ Podané ruky “ – zástupca partnera projektu mesta Košice

- spolupráca na projekte „ Budovanie kapacít pre mesto Košice “ – v oblasti budovanie a formovanie sociálnej platformy (október 2004-2007)

- prezentácia mesta Košice na pracovných seminároch–  „ Možnosti pre komunitný rozvoj, komunitnú sociálnu prácu v meste Košice“ (september 2005-2007)

- prezentácia mesta Košice na konferencii „ Človek v núdzi“ (máj 2006)

- prezentácia mesta Košice na medzinárodnej konferencii–  „ Partnerská spolupráca miest a MVO “ (jún 2006)

- príprava a tvorba rozvojového dokumentu „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice - Juh na roky 2007-2010 “

- príprava a podávanie projektov a grantov pre Mestskú časť Košice - Juh (2007-2010)

- príprava a realizácia pilotného projektu v SR „Sociálny obchod“ pre sociálne zraniteľné skupiny obyvateľov (júl 2010)

- príprava a vypracovanie dokumentu „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2008-2013“

- vyhodnotenie „ Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov “ a spracovanie „ Akčného plánu na roky 2014 – 2015“

- spoluorganizátor medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „ Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami rôzneho typu etiológie“ (marec 2014) 

- spoluorganizátor projektu „ Dobrý trh - Darujme si výnimočnosť“ - sieťovanie a prezentácia organizácií tretieho sektora, zariadení pre seniorov a chránených dielní (máj 2014)

- participácia pri nastavovaní spoločných aktivít pre všetky zraniteľné cieľové skupiny:

     - monitoring sociálnych služieb 2013-2014 (mesto Prešov a webový portál Sociálny Prešov)

     - spoločné aktivity všetkých cieľových skupín

     - sieťovanie samosprávy s organizáciami z 3. sektora

 

Získané ocenenia

- ocenenie MPSVaR SR „Sociálny čin roka“ udelené mestu Košice (2006)

- ocenenie MPSVaR SR „Sociálny čin roka“ udelené mestskej časti Košice - Juh (2008)

- ocenenie Únie miest Slovenska „Slovensko bez bariér“ – za spoločný jedinečný projekt dobrovoľného webového portálu Sociálny Prešov (december 2013)

- ocenenie ZMOS „Oskar bez bariér“ – riešenie bezbariérovosti v meste, informačná bezbariérovosť - webový portál Sociálny Prešov (máj 2014)

 1. Prednosta miestneho úradu je pracovníkom mestskej časti Košice- Sever, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 2. Funkciu prednostu miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever môže vykonávať len občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, príp. iné odborné vzdelanie uznávané v oblasti správy za náhradu vysokoškolského vzdelania.

 3. Prednosta miestneho úradu riadi a organizuje prácu miestneho úradu. Za svoju činnosť zodpovedá starostovi mestskej časti. S výkonom funkcie prednostu miestneho úradu mestskej časti Košice- Sever sú spojené tieto práva a povinnosti:

 • Ucelenou koncepčnou, koordinačnou a metodologickou činnosťou vedie miestny úrad, ktorý je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu.

 • Zabezpečuje výkon a realizáciu zákonných kompetencií mestskej časti prostredníctvom miestneho úradu.

 • Za účelom zabezpečenia efektívneho a komplexného plnenia úloh miestnym úradom navrhuje organizačnú štruktúru miestneho úradu a jej zmeny, navrhuje obsahovú náplň jednotlivých útvarov miestneho úradu.

 • Zabezpečuje dodržiavanie zákonnosti v činnosti miestneho úradu, koordinuje a sám sa podieľa na príprave a tvorbe právnych noriem mestskej časti.

 • Vydáva vnútroorganizačné pokyny.

 • Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady s hlasom poradným. Spolupodpisuje zápisnicu z rokovania Miestneho zastupiteľstva. K tomu na rokovanie komisií, rady a zastupiteľstva, ako aj starostovi, predkladá návrhy na realizáciu úloh miestneho úradu a mestskej časti.

 • Zodpovedá za rozpracovanie a vykonanie prijatých uznesení Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva.

 • Koordinuje a sleduje výkon rozhodnutí starostu.

 • Zabezpečuje úlohy Mestskej časti a miestneho úradu na úseku Civilnej obrany.