Kontrolór

  

Ing. Pavol Hanušin

e-mail: kontrolor@kosicesever.sk

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najobľúbenejšie jedlo: Pirohy a lokše

Najobľúbenejší nápoj: Osmotická voda a káva

Najobľúbenejší politik: História de Gaulle

Najobľúbenejší herec: Jean Gabin

Najobľúbenejší film: Všetci dobrí rodáci

Najobľúbenejší spevák: Ľudová hudba

Najobľúbenejšia kniha: Romain Rolland - Dobrý človek ešte žije

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach: Hlavná ulica

Nesplnený sen: Londýn

Životné krédo: " Ži a nechaj žiť "

Dátum narodenia: 04.01.1950

Doterajšie zamestnania

01.08.1973 - 31.12.1989 - OTEX - Odevy š.p. , Košice

                                              - nástupná prax

01.01.1974 - 31.01.1976 - samostatný odborný referent odbytu

01.02.1976 - 30.06.1977 - vedúci tovaroznalec

01.07.1977 - 21.12.1982 -  vedúci referent nákupu

22.12.1982 - 31.03.1989 -  vedúci odborov fondov

01.04.1989 - 31.12.1989 - obchodný námestník

01.02.1990 - 31.10.1990 - Odevné závody kpt. Nálepku š.p., Prešov

                                              - vedúci prevádzky Modelový dom Košice ( maloobchodná predajňa a krajčírsky salón)

01.11.1990 - 31.01.1992 - OZEX š.p., Prešov

                                              -  vedúci prevádzky Modelový dom Košice

01.02.1990 - 31.07.2002 - Samostatne zárobkovo činná osoba

                                              - prevádzkovanie maloobchodných predajní

01.08.2002 - 31.10.2012 - Košický samosprávny kraj

                                              - vedúci kontrolnej skupiny Útvaru hlavného kontrolóra

15.02.2013 - 14.02.2015 - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

                                              - vedúci úseku ekonomiky a vnútornej správy

 

Skúsenosti v samospráve

1994 - 2002 - Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré mesto. Člen miestnej rady, predseda Komisie obchodu a cestovného ruchu, člen Kultúrnej komisie a Rady fondu rozvoja bývania, predseda Klubu poslancov SDĽ a spoločného klubu SDĽ, SOP, a SDSS.

1998 - 2002 - Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice, predseda Hospodárskej komisie, člen poradného orgánu primátora pre odpredaj majetku, predseda Klubu poslancov SDĽ ( 2002)

2007 - doteraz - kontrolór obce Hažlín s úväzkom 0,2

2010 - 2014 - Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Staré mesto ( člen komisie finančnej, komisie kultúry a komisie pre ochranu verejného záujmu)

 

Ďalšie schopnosti

Organizačné a riadiace schopnosti. Tvorivý prístup k riešeniu problémov ( schopnosť naštudovania problematiky, jej absorbcia a aplikácia, schopnosť vykonávať analýzu, syntézu i syntax, schopnosť rozlišovania podstatného a negatívneho) a schopnosť presnej štylizácie i formulácie výrokov.

Svedomitosť a zodpovednosť v práci. Schopnosť riešiť konfliktné situácie, ochota v extrémnych prípadoch znášať spoločenské odmietanie, schopnosť racionálnej komunikácie, prezentácie výsledku a jeho verejnej obhajoby. Znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy, najmä zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, zákona o finančnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy, zákona o vykonávaní prác vo verejnom záujme, zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce, zákona o účtovníctve a zákona o verejnom obstarávaní ( odborná spôsobilosť). Poznatky získané z praktického výkonu kontrolnej činnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, kultúry, sociálnej starostlivosti, správy majetku, podnikateľskej činnosti v samospráve a poskytovaných dotácií a príspevkov. Záujem o zvyšovanie odborných vedomostí nielen samoštúdiom, ktoré je nevyhnutnou súčasťou mojej každodennej pracovnej činnosti, ale aj účasťou a absolvovaním potrebných školení a kurzov.

Práca s počítačom na úžívateľskej úrovni.

Vzdelanie

1965 - 1968 - Stredná všeobecnovzdelávacia škola Bardejov

1968 - 1973 - Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Fakulta obchodná

2002 - Vzdelávací kurz: Právny poriadok SR. Legislatívne základy riadenia a organizovania samosprávnych jednotiek

2004 - Odborná príprava pre získanie " Odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní"

2006 - Preškolenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2007 - Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor ( Vzdelávanie pre oblasť riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice)

2008 - Základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

2008 - Svetové účtovníctvo IFRS/US GAAP ( školenie)

2013 -  Odborný seminár " Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 01.07.2013"

 

 

 

Úlohy miestneho kontrolóra

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v MČ obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu MČ a k návrhu záverečného účtu MČ pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými MČ zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon **

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti