Kontrolór

  

Ing. Ľubomíra Borošová

e-mail: kontrolor@kosicesever.sk

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever na 1. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok 2023

 

Najobľúbenejšie jedlo:

Najobľúbenejší nápoj

Najobľúbenejší politik

Najobľúbenejší herec

Najobľúbenejší film

Najobľúbenejší spevák

Najobľúbenejšia kniha

Najobľúbenejšie miesto v Košiciach

Nesplnený sen

Životné krédo

Úlohy miestneho kontrolóra

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v MČ obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu MČ a k návrhu záverečného účtu MČ pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo miestnemu zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými MČ zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon **

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada miestne zastupiteľstvo.

Miestny kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených miestnym zastupiteľstvom.

Miestny kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Miestny kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom miestneho zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti