Zodpovedná osoba

Za mestskú časť Košice - Sever ako zamestnávateľa a tiež vo vzťahu k všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Sever plní úlohy podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedná osoba, ktorou je kontrolór mestskej časti Košice - Sever.

Kontakty:

Ing. Ľubomíra Borošová, kontrolór mestskej časti Košice - Sever

Miestny úrad mestskej časti Košice - Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

email: kontrolor@kosicesever.sk  

 

Kontrolór mestskej časti Košice Sever