Zodpovedná osoba

Za mestskú časť Košice - Sever ako zamestnávateľa a tiež vo vzťahu k všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice - Sever plní úlohy podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedná osoba, ktorou je kontrolór mestskej časti Košice - Sever.

Kontakty:

Ing. Pavol Hanušin, kontrolór mestskej časti Košice - Sever

Miestny úrad mestskej časti Košice - Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

email: hanusin.p@kosicesever.sk

 

Kontrolór mestskej časti Košice Sever