Spôsoby podávania oznámení

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 

Oznámenie možno podať:

  1. písomne - písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne miestneho úradu v uzavretej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“,
  2. ústne do zápisnice - podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice možno uskutočniť u zodpovednej osoby,
  3. elektronickou poštou - podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@kosicesever.sk

V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v oznámení, zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.