Profil verejného obstarávania

Mestská časť Košice – Sever je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Názov organizácie. Mestská časť Košice –  Sever
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, starosta
IČO: 00 690 929
DIČ: 2020762964
Email: kancelariastarostu@kosicesever.sk
Tel.: 055/6324767 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.