ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 25.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 25.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 22.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 21, Vencová – Magdalénska . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30 . Ďakujeme za...

Od Kataríny po Advent 2022

Srdečne Vás pozývame na podujatie Od Kataríny po Advent, ktoré sa uskutoční v termíne 24.11-27.11.2022 na Námestí Jána Mathého. Pripravený je bohatý program pre malých aj veľkých (nájdete v prílohe) a stánky s chutným občerstvením. Tešíme sa na Vás.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Dňa 29.12.2022. Úložná doba: od 29.12.2022 do16.01.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Dávid Demko Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever pre týchto občanov: Radovan Kočan, ...

Oznámenie o začatí staveného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/24364

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme" na par.č. 11275/501, 11252, k.ú. Čermeľ. Vyvesené: 29.12.2022 Zvesené: 13.01.2023

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Uložná doba od 28.12.2022 do 15.01.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice I sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Košice-Sever pre týchto občanov: Ľuboš Kolesár.

Stránky