Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o. na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z dôvodu realizácie stavby " Terasová bytová výstavba Košice - Baránok II. Etapa, Prístupová komunikácia" - zariadenie staveniska.  

Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Mestská časť Košice - Sever v spolupráci s Útvarom hlavného architekta v Košiciach pripravuje zámer obnovy Námestia Jána Mathého. V rámci tohto procesu sa uskutoční stretnutie s občanmi priamo na námestí, ktoré môže byť dôležitým zdrojom vstupných informácií a námetov pre budúci vzhľad a funkciu tohto významného verejného priestoru.

Zmerali si sily v Jazde zručnosti

MČ Košice - Staré mesto v spolupráci s našou MČ Košice - Sever a organizátorom PDautosport si na parkovisku pred Amfiteátrom v stredu, 1. septembra 2021 zmerali nadšenci áut zručnosti v šoférovaní, cúvaní, pri obchádzaní kuželiek či parkovaní. Na 1. ročníku sa zúčastnilo celkovo 32 pretekárov. Príležitosť dostali aj budúci šoféri ( juniori) pod dohľadom inštruktorov autoškoly. Svoju "Jazdu...

Uzávierka parkoviska pri Amfiteátri

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií povoľuje užívanie komunikácií z dôvodu konania súťaže pre verejnosť " Jazda zručnosti " žiadateľovi PD AUTOSPORT dňa 01.09.2021 (streda) v čase od 07:00 hod do 15:00 hod.

Stránky