Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Pokračujeme v predstavovaní Tretieho sektora v našej mestskej časti

Na základe priaznivých ohlasov z vašej strany, vám budeme aj v tomto roku prinášať, pravidelne každý mesiac, informácie o mimovládnych organizáciách, ktoré pôsobia v našej mestskej časti. Hlavným spojivkom týchto organizácií je to, že neboli založené, alebo zriadené za účelom podnikania, preto dostali aj spoločné pomenovanie neziskové organizácie.

Tentoraz vám predstavíme:

Občianske združenie Človek medzi ľuďmi a jeho stredisko

„Centrum zdravia a osobného rozvoja“.

Odstránenie poruchy

Dňa 07.02.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jesenna 12 a Fakľova 3. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

 

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2018/05788-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje užívanie stavby: "Významná Komplexná obnova bytového domu, Ďumbierska 9, Košice" na pozemku parc. č. 6291 v katastrálnom území Severné Msto.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Marta Slepčíková, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.02.2018 do 08.03.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Michal Kopilčák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.02.2018 do 08.03.2018.

 

Stránky