Opäť podporujeme Žihadielko

Keďže sa Mestská časť Košice - Západ vzdala možnosti o výhru detského ihriska Žihadielko v prospech MČ Košice - Nad jazerom, tak s prosbou o podporu v hlasovaní nás oslovila Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce. Zahlasujme, aby mali možnosť vyhrať toto krásne detské ihrisko v hodnote 87 000 eur. Hlasovať sa môže každý deň do 29.02.2020. 

Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Nitrianska, Detvianska okrem č.d. 2, Trenčianska, Liptovská, Oravská, Palmová, ul. Rozálska č.d. 10, ul. Stará spišská cesta od č.d. 15 po č.d. 21 nepárne, od č.d. 24 po č.d. 32 párne, záhrady oproti ul. Trenčianska:

11. február 2020 od 08:00 h do 17:30 h

12. február 2020 od 08:00 h do 17:30 h

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie č. MK/A/2020/06919-04/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad, povoľuje užívanie časti stavby: Stavebné úpravy rekreačných objektov A, B, C, Jahodná Košice na pozemku parc. č. 5399/7 v katastrálnom území Kamenné.

Vyvesené: 27.01.2020

Zvesené: 11.02.2020 

Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

Zisťovanie sa uskutoční od 3.februára do 17.júla 2020.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky