Súťaž o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku

Nezabudnite sa zapojiť do súťaže o najkrajšie vyzdobený zimný balkón alebo zimnú predzáhradku/záhradku. Uzávierka súťaže je 31. januára 2022. Je potrebné vypísať Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 15. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 13.12.2021 /pondelok/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 2 odberné miesta

1. Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Slovenskej jednoty č.d. 12, 12/A, 17 ul. Národná trieda č.d. 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18 ul. Gorkého č.d. 9, 11 ul. Cimborkova č.d. 1 - 30 ul. Alešovo nábrežie č.d. 2 - 30 v termíne 9. decembra 2021...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ul. Májová okrem č.d. 31 a 33, ul. Kostolianska cesta v úseku od č.d. 1 po č.d. 27 a č.d. 27/A v termíne 6. decembra 2021 od 08:20 h do 16:00 h

Stránky

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 7.decembra 2021 do 12.januára 2023. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR...

Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2022 – 2024 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

Všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb.. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje...

Stránky