Poriadok a čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu.

TS: Pribudli nové automaty na nákup cestovných lístkov, viac ako polovica ponúka možnosť platby platobnou kartou.

Pribudli nové automaty na nákup cestovných lístkov, viac ako polovica ponúka možnosť platby platobnou kartou.

KOŠICE: Ukončenie ďalšej etapy projektu Modernizácie električkových tratí prinieslo okrem zvýšeného komfortu cestovania aj nárast počtu automatov na predaj cestovných lístkov.

TS: Posun zastávky Maša

KOŠICE: DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, že od pondelka 10. septembra 2018 dochádza k posunu nástupnej a konečnej zastávky Maša v mestskej časti Košice - Myslava.

Dôvodom je stavebná činnosť na komunikácii a súvisiace bezpečnostné opatrenia. Linky 32 a RA2 budú mať preto nástupnú a konečnú zastávku dočasne posunutú o cca 200 metrov, k bufetu Maša. 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Stránky

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever      

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Oznámenie o zahájení výkopových prác pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 Tomášikova 6 -Š4 Tomášikova 2 v Košiciach

Spoločnosť  TEHO s.r.o. oznamujeme občanom, že dňa 13.08.2018 budú zahájené výkopové práce pre havarijnú výmenu sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1704 Š1 (šachta) Tomášikova 6 - Š4 Tomášikova 2 v Košiciach.

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/12909-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie územného konania " Záhradné chatky 4x, lokalita Suchodolinská, Košice - SO 11-Rozšírenie NN el.distribučnej sústavy, SO 12-NN el.prípojky, SO 13 - Odberné el. zariadenia, SO 14 - Vodovod, SO 15 - Kanalizácia".

vyvesené: 01.08.2018

Zvesené: 16.08.2018

Stránky