Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Deň detí na Aničke

Pripravujeme pre detičky Deň detí v sobotu 5. júna 2021 od 10:00 hod . do 14:00 hod . na Aničke. Zaujímavosťou budú ukážky činností záchranných zložiek policajtov, záchranárov či hasičov, taktiež tombola či maľovanie Hmyzieho hotela.

Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2021 (pondelok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Stránky

Oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Jozef Maczko , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu...

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Okresný úrad Košice, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy, oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh, stavba II.rkm 140,575 - 142,517". Vyvesené: 07.07.2021 Zvesené: 22.07.2021

Zisťovanie HFCS

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktorá je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠU SR na adrese www.statistics.sk alebo...

Stránky