Samospráva bližšie k ľuďom

Od dnešného dňa 04.11.2019 je možné u nás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever platiť, Správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aj bezhotovostne platobným terminálom.  Platbu terminálom môžete uskutočniť za Správne poplatky  podľa sadzobníka, ako napríklad: osvedčenie podpisu, osvedčenie listín, potvrdenie o pobyte, rybársky lístok, známky pre psa a pod. 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Radoslav Tiburák, Košice – Sever.

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice - Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Sever vyhlasuje: 

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever.

 

Vyvesené: 23.10.2019

Zvesené: 30.10.2019

Dočasný príležitostný trh hrobovej výzdoby

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3. písm. e) Prílohy č. 2  Trhového poriadku pre príležitnostné trhy k Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Košice - Sever č.

Stránky