Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční túto sobotu.

V sobotu 23.3.2024 sa uskutočnia voľby prezidenta SR. O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku sa dá pre prvé kolo prezidentských volieb požiadať už len osobne, a to do piatka (22. 3.). V Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever vám ho vydajú v piatok 22.3. do 15:00 hod.

Pozvánka na IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 20.3.2024

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2024 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným...

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2024/07918-13/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom "B ytový dom VERDI, Suchodolinská ulica, Košice ", na pzemkoch parc.č. 1051/6, 1052/2 (hlavná stavba) a 1518/1, 1050/2, 2155/11, 2155/10 (dopravné napojenie a prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území)...

Stavebné povolenie MK/A/2024/06688-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje stavbu s názvom „ KOŠICE-SEVER, ZO 5 RCH_NN - Rozšírenie NN siete a Odberné elektrické zariadenie“, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 6954/149, 8020/2, 6954/113, 6954/121, 6954/122, 6954/145, 6954/147, 6954/148 v katastrálnom území Severné Mesto...

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu s názvom „P OLYANKA – Polyfunkčný objekt – veterinárna klinika a nájomné apartmány, Pod šiancom, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5460/10, 5460/14, 5460/31 (hlavná stavba) a 8233/7, 8362/1,...

Stránky