6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2023 (streda) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie...

Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 6. december 2023 o 15.00 hod. (streda) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: 1. Otvorenie Schválenie programu rokovania 2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023 3. Plán podujatí (kultúra a...

Stránky

Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v k.u. Severné Mesto, Košice-Sever, ul. Národná trieda 1-37, Národné námestie 1, Palkovičova 1-5, Tomášikova 24,26,28, Cimborkova 1-34, Študentská 1, že za účelom vkonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti...

Predloženie odvolania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, predkladá na rozhodnutie odvolanie, proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. MK/A/2023/18417-11/I/KRA zo dňa 22.11.2023 o umiestnení stavby s názvom " Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice ". Vyvesené: 20.2.2024 Zvesené: 06.03.2024

Stránky