6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho

 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa

 

13.12.2023 (streda) o 16.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kavečianska cesta – návrh riešenia /obrazový materiál/
  4. Žiadosť o umiestnenie parkových lavíc a košov v lokalite ul. Vodárenská
  5. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

                                           

 

 

                                                                                          Mgr. Art. Martin Pavlov,Dis.

                                                                                                                predseda komisie