Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Pozvánka na 15. zasadnutie Komisie sociálnej

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 15. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2022 (streda) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice. Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie programu...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 08.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Moravská 6

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 06.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Komenského 58 - bez vody budú ulice Watsonova 1,3, a Komenského 54 až 58.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Úložná doba: od 19.04.2022 do 07.05.2022. Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Daniel Klema (odberná lehota do 04.05.2022) Monika Sčisláková Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Obyčajné listové...

Oznámenie o zásielkách

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 14.04.2022 Úložná doba od: 14.04.2022 do 02.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Slávka Prokopová – 2x Miroslav Katunský Ján Róna Milan Varga Jaroslav Ťapajna Oznámenie o...

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice – Sever č. 56 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice - Sever oznamuje, že v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnila dňa 13. apríla 2022 na webovom sídle www.kosicesever.sk návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice - Sever o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice -...

Stránky