Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 23.03.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Krupinská ulica pri kostole . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00 hod.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Od utorka, 22.03.2022 do 29.03.2022 , budú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Moravská / Heydukova 2. Gogoľova / Havlíčkova 3. Atletická / Turistická 4. Na Kalvárii / Magdalénska 5. Kostolianska cesta 6. Chalúpkova 7. Višňová / Urbánkova

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2022, 23.03.2022, 24.03.2022 a 25.03.2022

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny s kompletnými odbernými miestami a číslami elektromerov, ktoré sú zverejnené v prílohe. 21. marca 2022 od 08:00 h do 16:30 h - Watsonova 53 23. marca 2022 od 08:10 h do 16:30 h - Bankov 3,48, Kostolná, Krupinská, Na Kalvárii, Na šajbe, Račí potok, Stará spišská cesta...

Stránky

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi pripomína, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sú fyzické osoby povinné: Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/13464-02/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Košice - Sever, 7 ZCH - NN" Vyvesené: 08.04.2022 Zvesené: 25.04.2022

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jesvujúcej NN vzdušnej siete. Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP". Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom...

Stránky