Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Pozvánka na V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m V. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 (pondelok) o 15.00 hod . v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 8.9.2023

P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2023 (piatok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program: Otvorenie Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2023 Návrh zmeny Programového...

Súťaž pre priaznivcov futbalu

Rýchla FB SÚŤAŽ pre priaznivcov futbalu! V nedeľu, 3.9.2023 sa uskutoční druhý domáci zápas 5. kola: FK Slávia TU Košice - TJ Baník Kalinovo v novej sezóne 2023/2024 na štadióne Technickej Univerzity v Košiciach. Podmienky súťaže: 1) napíš do komentára, s kým sa na zápas chystáš 2) sleduj...

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „ Preložka optických trás OSK – 1.etapa, Watsonova, Košice " na pozemkoch KN-C parcelné čísla 1422/91, 8332, 8330/1, 8331, 2596/1, 1422/89, 1422/1, 1422/2, 1231/1, 1231/2, 2621/20, 2621/1 (pozemky KN-E...

Oznámenie o konaní príležitostného trhu

Starosta mestskej časti Košice-Sever vyhlasuje dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia „Adventné trhy v parku“ v dňoch od 05.11.2023 ( utorok) do 24.12.2023 (nedeľa), v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod. , na priestranstve v Parku pri Poliklinike Sever.

Štatistické zisťovanie RÚ

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2024 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Cieľom projektu je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2023 do 10.januára 2025. Vybrané domácnosti v Mestskej časti Košice-Sever môže navštíviť zamestnanec Štatistického...

Stránky