Letný prímestský tábor opäť na Severe

Leto sa nezadržateľne blíži a s ním prichádzajú letné prázdniny, ktoré sú spojené s voľnom vašich detí. Vymyslieť pre nich program na dva mesiace, dá rodičom zabrať, a preto sme pripravili letný tábor v dvoch turnusoch, kde sa o vaše ratolesti postaráme my.

Nebudú chýbať rôzne tematické zamerania, zábava, šantenie, nové priateľstvá a praktické vedomosti zo života podávané hravou formou. Tábor je dostupný aj pre deti z iných Mestských častí mesta Košice. Tak neváhajte a prihláste svoje deti čím skôr.

Organizátor: Mestská časť Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa.

Termín turnusov: I. turnus:  09.07. – 13.07.2018

                                      II. turnus:  06.08. – 10.08.2018

Staň sa dobrovoľníkom počas jarného upratovania Košíc

Spoločnosť KOSIT odštartovala najväčšiu dobrovoľnícku akciu, do ktorej sme sa zapojili aj my prostredníctvom zamestnancov ZOS, odd. soc. vecí, oddelenia rozvoja, dobrovoľníkov z ADRY, v rámci ktorej chceme podporiť upratovanie verejných priestranstiev v mestskej časti a okolia našej ZOS. Akcia sa uskutoční dňa 17.5.2018 (štvrtok – nestránkový deň), pre zamestnancov ZOS v čase od 13.00 hod, pre všetkých ostatných prihlásených v čase od 14.00 – 17.00 hod..

Proces individuálneho plánovania - trénovanie pamäte

Mozgový tréning, resp. tréning pamäte je pre organizmus človeka rovnako dôležitý, ako telesný pohyb. Krížovky, hádanky a doplňovačky, ktorým sa spoločne s klientmi zariadenia opatrovateľskej služby venujeme, majú za cieľ  stimulovať rôzne oblasti mozgu, predchádzať tak strate pamäte. Pri niektorých kognitívnych aktivitách sa s klientmi vraciame v spomienkach do minulosti. Dozvedáme sa jedinečné príbehy, ktoré sú autentické len pre nich (napr. ktorého z prezidentov Slovenskej republiky si pamätajú, alebo ktoré Slovenské mestá navštívili).

 

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2018

Potravinová pomoc na Severe II.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  a Opatrenie 4 – apríl, máj 2018

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe začína dňa 9.mája 2018 Opatrenie 1 a Opatrenie 4 . Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové a hygienické balíky.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby MK/A/2018/05988-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN".

Vyvesené: 14.05.2018

Zvesené: 29.05.2018

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok spôsobom priameho prenájmu.

 

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 6.6.2018.

Stránky