Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Pribudne ďalšie detské ihrisko v MČ Košice - Sever

Na základe požiadaviek občanov MČ Košice - Sever sme revitalizovali detské ihrisko v lokalite Obrancov mieru  10 -14 až Kisdyho ulici formou dotácie. Pribudla kombinovaná zostava so šmýkalkou, 3 váhové hojdačky, 2 pružinové hojdačky, lanová pyramída, 2 lavičky, odpadkový kôš a upravil sa povrch detského ihriska.

Oprava schodiska Hlinkova- Ťahanovské riadky

Z dôvodu bezpečného pohybu občanov realizujeme opravu schodiska spájajúceho ulice Hlinkova a Ťahanovské riadky. Pôvodný povrch schodov bol poškodený a v zimnom období mohol predstavovať zvýšené riziko úrazu. Občania z lokality a návštevníci blízkeho zariadenia opatrovateľskej služby tak budú mať bezpečný prístup.

Pozvánka na Komisiu sociálnu

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever  

Stránky

Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm.

Rozhodnutie o predĺžení prevádzky trhoviska pri OC Mier

Mestská časť Košice - Sever ako správca trhových miest s ambulantným predajom na území mestskej časti, zastúpená starostom v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ Košice - Sever č. 47 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice - Sever, v znení neskorších zmien a doplnkov a Dodatku č.

Stránky