Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice nariaďuje v termíne od 21.10.2019 do 30.11.2019 vykonať celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov ( deratizáciu ) na území mesta Košice  a to takto: 

Kráľovský šach za nami

Sobota, 19. októbra 2019, sa niesla v duchu kráľovskej hry a to šachu. Je to hra, ktorá cibrí pamäť, sústredenosť, vytrvalosť a logické myslenie. Hralo sa na deväť kôl. Do súťaže sa prihlásili samí muži a bojovali do posledného kola. Krásne výherné poháre im osobne odovzdal pán starosta MČ Košice - Sever Ing. František Ténai. Ďakujeme aj pánovi rozhodcovi Imrichovi Jurčišinovi, že nad celou súťažou držal rozhodcovskú ruku. Všetkým účastníkom turnaja ďakujeme a želáme ešte veľa šťastných ťahov nielen v šachu, ale aj v živote. 

Konečné výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

Školenie prvej pomoci v Zariadení opatrovateľskej služby

Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby ,Ťahanovské riadky, konalo školenie kardiopulmonálnej resuscitácie a práce s externým defibrilátorom. Školenie viedli páni z Košickej záchranky Ing. Kertes a Ing.

Stránky

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - Rozlúčka s letom s Loli paradičkou

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - REVIVAL FEST 2019

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                  

VEREJNÁ VÝZVA na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

Stránky