Odstraňovanie poruchy vody

Z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 13.1.2023 od 08:30 hod., do 13:00 hod. odstávka dodávanej studenej pitnej vody pre Cyklistická 17 . Odstraňovaná porucha bude pre dom č. 17. Ďakujeme za pochopenie.

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári. Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do hnedých zberných nádob. Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30...

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2023 – 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever. K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky –...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom „ Košice – Sever, Čičky, 4 ZCH – NN“ na pozemkoch KN-E parcelné čísla 5216, 5215 v katastrálnom území Kamenné a na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5643/1, 5643/12, 5643/27, 5643/26 v...

Zisťovanie IKT

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti informačnými a komunikačnými technológiami, zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023....

Stránky