MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Privítanie novorodencov na Severe 26.03.2019

Priestory KSC sa dňa 26.03.2019 stali priestorom veľmi príjemnej aktivity, ktorá sa u nás pomaly udomácňuje – Privítanie dieťaťa do života. Naša MČ je predsa tým najkrajším miestom pre život. Takmer tucet malých detičiek Severu privítal starosta MČ Košice – Sever František Ténai. O kultúrny program sa piesňami a básničkou postarali žiaci ZŠ Hroncová 23, ktorým za vystúpenie ďakujeme.

Akcia Pecha Kucha v Kultúrno - spoločenskom centre

Pecha Kucha akcia organizovaná občianskou iniciatívou Poď na dvor sa bude konať 28.03.2019 o 18:18 hod. v Kultúrno - spoločenskom centre, na Obrancov mieru 2, Košice 040 01.

Svoju účasť potvrdili:

- Príliv (predstaví ho Igor Kupec)
- Rozmanistan (predstaví ho Kubo Andor)
- Lesoochranárske zoskupenie VLK (predstaví ho Vilo Bartuš)
- Food Not Bombs (predstaví ich Šimon)
- Komunitná záhrada KVP (predstaví ju Zdenka Košová)

Oprava výtlkov na Severe

V Mestskej čatsi Košice - Sever začali opravy výtlkov, priebežne vás budeme informovať o konkrétnych miestach. V prípade, že viete o mieste, kde je potrebné opraviť výtlky, môžete ho nahlásiť emailom na adresu vytlky@kosice.sk.

Stránky

Zámer prenájmu reklamnej plochy

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje Zámer prenajať majetok spôsobom priameho prenájmu.

Zámer priameho prenájmu

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl.

Zmena VZN č. 50/2016

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí všeobecne záväzné nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Stránky