Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 23.08.2022 bude odstraňovaná porucha na ulici Slovenskej Jednoty č.d. 23 - odstraňovanie poruchy na kanalizácii v čase od 8:00 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 23.08.2022 bude odstraňovaná porucha na ulici Havlíčkova č.d. 31 - bez vody bude ulica Havlíčkova v čase od 8:00 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie

Odstránenie poruchy vody

Dnes, 18.08.2022 bude odstraňovaná porucha vody na ulici Gerlachovská 8 . Bez vody bude ulica Gerlachovská v čase od 14:00 do 19:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Rozhodnutie MK/A/2022/06951-15/I/FOD-verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova , Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o dodatočnom povolení stavby s názvom "Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho občerstvenia, Košice". Vyvesené:14.10.2022 Zvesené: 31.10.2022

Pozvánka na XXII. zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Rozhodnutie MK/A/2022/16327-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezsoalavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o umiestnení stavby " Košice-Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TSS, úprava NN a DP". Vyvesené: 14.9.2022 Zvesené: 29.9.2022

Stránky