Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

SÚŤAŽ O 5 SKIPASOV NA JAHODNÚ

Máte doma malého lyžiara? Svah na Jahodnej už zajtra, 6.decembra 2023 otvára tohtoročnú sezónu! V čase od 9:00 do 16:00 a od 17:00 do 21:00. hod. Lyžovanie bude zadarmo! Ako sa zapojiť do súťaže? Pošlite nám fotku vášho malého lyžiara zo svahu alebo v novej lyžiarskej výstroji a v piatok, 15. decembra 2023 vyžrebujeme piatich šťastlivcov, ktorí od nás dostanú denný/večerný skipass! Fotky môžete...

6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývam na 6. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2023 (streda) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2, Košice Program: Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných Schválenie...

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom „Z P11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554“ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 31.1.2024 Zvesené: 15.02.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 31.01.2024 Úložná doba: od 31.01.2024 do 19.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Michaela Krišová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Košice Sever (Kalvária), okres Košice I: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v...

Stránky