Letná olympiáda seniorov

Prvý septembrový týždeň bol v znamení Letnej olympiády seniorov mesta Košíc, ktoré organizuje Magistrát mesta Košice v spolupráci s Radou seniorov Košice. Na piatom ročníku čakalo na viac ako tristo športovcov osem disciplín. Športovalo sa na viacerých miestach, na športoviskách hotelovej akadémie, v Bowling spote a na ZŠ Masarykova. Náš Senior klub Severan reprezentovalo 23 športovcov a veruže úspešne. Svedčí o tom zisk 12 medailí a výborné striebormné umiestnenie v hodnotení celkovej úspešnosti z 21 zúčastnených seniorských klubov. Výsledky hovoria za všetko, veď posúďte sami:

Oslava jubilantov 18.9.2018

Utorok 18.9.2018 bol opäť pre niekoho výnimočný. Výnimočný pre občanov Severu, ktorí oslávili okrúhle narodeniny. Hovorí sa tomu tiež ďalší krížik na chrbte. Vek nie je len číslo. Okrúhlymi narodeninami sa vstupuje do ďalšej časti života, pretože každé to desaťročie je iné. Oslávenci si preto určite zaslúžia úprimné slová. Inak to nebolo ani včera v Kultúrno – spoločenskom centre, kde starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj tieto slová vyslovil a jubilantom srdečne zablahoželal.

Stránky

Stavebné povolenie č. MK/A/2018/11404-07/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, povoľuje líniovú stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice - Čermeľ" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto. 

Vyvesené: 26.09.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

25.09.2018 trvalý pobyt občanom:

                                                                                   David Takács,      nar. 28.03.1983

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "FTTH Košice: Komenského, Havlíčkova, Mier - Podhradová, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto a Letná.

Vyvesené: 25.09.2018

Zvesené: 10.10.2018

Stránky