Pohyb medveďa hnedého na území Severu

Na základe informácií o pohybe tejto najväčšej šelmy na turistickej trase v okolí Bankova a na kraji lesa nad Botanickou záhradou UPJŠ upozorňujeme obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a ostražitosť pri pobyte v lese.

Situáciu aktívne sledujeme, konzultovali sme ju s kompetentnými a na miesto sme z preventívnych dôvodov požiadali o vyslanie hliadky Štátnej ochrany prírody. Táto urobí intenzívny monitoring v oblasti tak, aby bolo následne možné prijať príslušné preventívne opatrenia.

Šelmy mohli oblasťou len prechádzať, v prípade opakovaného výskytu medveďa v blízkosti obydlí prosíme obyvateľov, aby nás bezodkladne kontaktovali na emailovej adrese info@kosicesever.sk alebo tel.č.: 055/ 63 247 69 alebo +421 903 644 944 (starosta)

TS: SEVER SI PRIPOMÍNA NEDOŽITÉ STÉ NARODENINY JÁNA MATHÉHO

Dnes, 14. júna by sa jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov Ján Mathé dožil 100 rokov. Hoci nás opustil už pred vyše desiatimi rokmi v úctyhodnom veku nedožitých 90 rokov, jeho diela sa stali ikonické a dodnes krášlia rôzne miesta v Košiciach. Niekoľko z nich sa nachádza aj v našej mestskej časti. Pri tejto príležitosti si starosta mestskej časti, František Ténai uctil umelcovu pamiatku...

Odstránenie poruchy vody

Upozorňujeme obyvateľov, že dnešný deň 14.06.2022 je prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Horolezecká 6 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 hod. do 14:00 hod.. Konkrétne ide o ulice Horolezecká a...

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2022 (utorok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 25.07.2022 Úložná doba: od 25.07.2022 do 12.08.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Miroslav Hřebík Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 25.07.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v...

Oznámenie o strategickom dokumente

Mestskej časti Košice-sever bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente "Fotovoltická elektráreň Bankov 1, Bankov 2". Vyvesené:22.7.2022 Zvesené: 15.8.2022

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 18.07.2022 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategikckom dokumente: "Stratégia rozvoja a dopravných stavieb mesta Košice". Vyvesené: 22.07.2022 Zvesené: 08.08.2022

Stránky