Milá návšteva u seniorov

Dva významné sviatky, ktoré sa spájajú s vyjadrením vďaky, našim matkám a rodinným príslušníkom, sa oslavujú v prvej polovici mája - Deň matiek (druhá májová nedeľa) a Medzinárodný deň rodiny (15.5.). Na pripomenutie týchto dní sme nezabudli ani v našom zariadení opatrovateľskej služby, kde našich klientov pásmom piesní, básni a tanca potešili šikovné deti zo Spojenej školy na Odborárskej ulici 2 v Košiciach.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Miroslav Vlček, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 101188593/2019 zo dňa 20.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 28.05.2019

Zvesené: 12.06.2019

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice oznamuje uloženie písomnosti č. 101206824/2019 zo dňa 21.5.2019 po dobu 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v kancelárii č.42 v úradných hodinách:

Adresát písomnosti: Ing. Peter Bednarik

Naposlady pobyt: Košice-Sever

Vyvesené:24.05.2019

Zvesené:08.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Stránky