Mobilné odberové miesto

Od dnešného dňa 08.02.2021 funguje mobilné odberové miesto v priestoroch Posluchárne Kostolianska v areáli Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, Komenského 73, v čase 11.30 - 19.00 hod. každý deň aj počas víkendov

Darček pre základné školy

V súvislosti s otváraním škôl, na podnet sociálnej komisie, odovzdali dnes ráno jej predseda Vladimír Puškár a starosta František Ténai ako dar po 100 ks respirátorov FFP2 pre učiteľov 3 základných škôl v Mestskej časti Košice - Sever, konkrétne ZŠ Hroncova, ZŠ Polianska a ZŠ Tomášikova.

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever od 04.02.2021 ZATVORENÝ!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude od 04.02.2021 (štvrtok) pre verejnosť z technických príčin ZATVORENÝ . Testovanie v Amfiteátri funguje v nezmenenom režime v čase 09.00 hod. - 17.00 hod.

Stránky

Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 131 / 2020 zo dňa 14.12.2020 vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever. Termín doručenia prihlášky do 25.02.2021 do 16.00 hod. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice –...

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever

Mestská časť Košice – Sever v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Stránky