Úprava chodníkov pri Mieri

Poveternostné podmienky umožnili úpravu chodníkov pri Mieri, ktoré boli dlhodobo rozbité z dôvodu rekonštrukcie plynového potrubia. V týchto dňoch úpravy finišujú uložením asfaltového povrchu a chodník bude opäť plne k dispozícii pre občanov.

Kontrolný deň

Kontrolný deň s primátorom Polačekom - Zrekonštruované chodníky a chodníky v rekonštrukcii v MČ Košice - Sever aj problematické parkovanie na Odborárskej ulici.

Vyznačilo sa 66 parkovacích miest

Počas posledného víkendu sa podarilo realizovať vodorovné dopravné značenie na parkovisku pri Shellby grile na Študentskej ulici. Vyznačených je 66 parkovacích miest, z toho 3 pre osoby s telesným postihnutím.

Miestny úrad Košice - Sever v pondelok 16.11.2020 ZATVORENÝ!

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude dňa 16. novembra 2020 (pondelok) z technických príčin pre verejnosť ZATVORENÝ. V prípade neodkladných záležitostí kontaktujte tel. čísla: - kancelária prvého kontaktu : 055/633 19 70, marcela.grekovova@kosicesever.sk - oddelenie sociálnych vecí : 055/633 22 62...

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tibor Balogh, Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO PRENÁJMU

Mestská časť Košice - Sever podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 75 a nasl. Štatútu mesta Košice a Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice - Sever a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice - Sever, týmto zverejňuje ZÁMER PRENAJAŤ MAJETOK V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER SPÔSOBOM PRIAMEHO...

Výzva na odstránenie vozidla

Výzva na odstránenie motorového vozidla továrenskej značky Mercedes, bielej farby s evidenčným číslom KE133JN.

Stránky