Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Uzávierka parkoviska pri Amfiteátri

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií povoľuje užívanie komunikácií z dôvodu konania súťaže pre verejnosť " Jazda zručnosti " žiadateľovi PD AUTOSPORT dňa 01.09.2021 (streda) v čase od 07:00 hod do 15:00 hod.

Korčuľovali sme v Crow aréne

Pondelkové korčuľovanie v Crow aréne zabezpečené MČ Košice - Sever je úspešne za nami. Ďakujeme malým aj veľkým korčuliarom za účasť a skvelú náladu. Tešíme sa na vás opäť pri podobnej športovej akcii.

Race Jahodná úspešne za nami

Uplynulý víkend 27.8.2021 a 28.8.2021 sa pod záštitou starostu MČ Košice - Sever konal na Jahodnej už VI. ročník automobilovej súťaže Race Jahodná. Zúčastnilo sa až 80 posádok. Športová automobilová súťaž bola zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti. Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.

Stránky

Oprava územného rozhodnutia MK-08/119495-13/I/KRA zo dňa 30.05.2008

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal opravu územného rozhodnutia "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR. Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - 2.stavba". Vyvesené: 30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2021/4632-05/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení stavby "Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice". Vyvesené:30.07.2021 Zvesené: 16.08.2021

Vyhlásenie príležitostného trhu "POP UP KINO: Slávnosť v Botanickej záhrade"

Mestská časť Košice – Sever príslušná podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 47 a prílohami č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e) o podmienkach predaja výrobkov a...

Stránky