Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 25.04.2022 / pondelok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice ...

Stránky

VZN č. 56/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytnutia služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Košice – Sever

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ján Jaškiv Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100728935/2022 zo dňa 29.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 05.05.2022 Zvesené: 20.05.2022

Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mgr. Nataša Szmereková Naposledy pobyt: Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 100988222/2022 zo dňa 21.04.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 05.05.2022 Zvesené: 20.05.2022

Stránky