Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Vzácna návšteva obyvateľa Severu!

Pán starosta dnes prijal vzácnu návštevu pána prezidenta Rudolfa Schustera, obyvateľa našej mestskej časti.  Pán prezident oslávil životné jubileum a pri tejto príležitosti sme si dovolili mu zagratulovať a pozvať ho do priestorov Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever. Príjemný rozhovor sprevádzali rôzne prežité spomienky, ako aj témy o mestskej časti.

Parkovanie v meste Košice

Mesto Košice v zmysle VZN č. 157 a jeho novely zo septembra 2018 prebralo 1. januára 2019 parkovací systém.

Odstránenie poruchy

Dňa 4.1.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Rampová 1.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania -

Mesto Košice, ako príslušný správny orgán, oznamuje začatie konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov z dôvodu prípravy výstavby nového VN vedenia: Stavba: V222, V473-Košice : ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN.  

Vyvesené: 01.02.2019

Zvesené: 17.02.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Záhradné chatky 4x, lokalita Suchodolinská, Košice - SO 11 - Rozšírenie NN el. distribučnej sústavy, SO 12 - NN el. prípojky, SO 13 - Odberné el. zariadenia, SO 14 - Vodovod, SO 15 - Kanalizácia"  na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

 

Vyvesené: 30.01.2019

Zvesené: 14.02.2019

Stránky