OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že z technických príčin dňa 24.07.2023 (pondelok) evidencia obyvateľov Miestneho úradu MČ Košice – Sever nebude poskytovať služby zmeny trvalého alebo prechodného pobytu občanov SR a zmeny adresy odídencov. Miestny úrad rovnako ako aj ostatné služby Kancelárie prvého kontaktu budú k dispozícii v úradných hodinách od 8:00 do 16:00 hod.

Spoznaj behom Košice-Sever 25.7.2023

Ide v poradí už o 10. ročník Active life letného projektu Spoznaj behom Košice. Registrácia na mieste, Amfiteáter, Festivalové námestie 2 , od 18:15 Štartovné na beh 2 € V cene štartovného úschovňa, tombola, pitný režim, zázemie pre bicykle. Tombola o 18:55 následne rozcvička a štart Trať bude rozdelená na krátku /cca 4 km/ a dlhá /cca 7 km/. Mapa trate bude zverejnená najneskôr v pondelok večer...

Zmena dopravného značenia z Watsonovej ulice na Letnú

ZAČALO SA S ÚPRAVOU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA "Od pondelka 3. júla nebude možné z Watsonovej ulice odbočiť doľava na Letnú ulicu. Na základe požiadavky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) sa na tomto mieste zruší celý odbočovací pruh. Motoristi sa budú môcť odtiaľ dostať na Letnú až po tom, keď prejdú okolo obratiska električiek pri Amfiteátri a následne odbočia doprava za autobusovou zastávkou v...

Stránky

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

PRO aukcie s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava vyhlasuje dražbu: Miesto konania: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, 04001 Košice Dátum a čas konania dražby: 23.11.2023 o 13:00 hod. Predmet dražby: predajňa , súpisné číslo 4027, parc.č. 7398/2, zapísaný na LV č.15459, k.ú. Severné Mesto, Košice-Sever, Košice I Bližšie údaje o predmete a konaní dražby sú uvedené na úradnej tabuli v...

Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice v správe mestskej časti Košice - Sever v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Prenájom časti pozemku parc. C KN č. 7198/1 s výmerou 4 m2, v k.ú. Severné Mesto za cenu 45 €/rok za účelom realizácie spevnenej plochy a umiestnenia zdvíhacej plošiny pre imobilných - lokalita ul. Cyklistická - doba nájmu neurčitá K uvedenej nehnuteľnosti môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 08.11.2023 do 12:00 hod. Cenovú ponuku je potrebné...

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodo o predlžení platnosti stavebného povolenia č. MK/A/2021/06666-09/I/FOD zo dňa 13.05.2021 vydaného stavebného povolenia na stavbu s názvom „ Obnova bytového domu Tomášikova č. 2, Košice“ na pozemku KN-C parcelné číslo 3022/1 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 19.10.2023...

Stránky