Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

Spoločná brigáda

Ani mrazivé počasie neodradilo zástupcov MČ Košice - Západ a Košice - Sever realizovať naplánovanú brigádu na hranici mestských častí. Po spoločnej dohode sa pustili do čistenia lávky cez Račí potok a schodov, ktoré spájajú tieto mestské časti. 

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravideľne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR. Zisťovanie sa uskutoční od 09. decembra 2019 - 11. januára 2021.

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 02.12.2019

 

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Zdenék Švancar, Košice-Sever

písomnosť č. 102930135/2019 zo dňa 18.12.2019 je ulopžená na daňovom úrade , Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Martin Porubiak, Košice-Sever

Písom,nosť č. 102900327/2019 zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom úrade, Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko

Naposledy pobyt: Košice-Seve

Písomnosť č. 102848890/2019 zo dňa 11.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesená: 17.01.2020

Stránky