Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj v zariadení opatrovateľskej služby

Myslíte si, že deti so špeciálno – výchovnými potrebami, ktoré v dôsledku nezodpovedných životných krokov, nedostatku materinských objatí, či láskavých a prísnych slov otca môžu priniesť pozitívnu emóciu a kultúrny zážitok? Odpoveď hľadajte v nasledujúcich riadkoch.

Slnečný Jesenný bikertest za nami

Nedeľa, 27. október 2019, bola ako stvorená pre milovníkov slnečného jesenného počasia. Na Bankove prebiehal v doobedňajších hodinách Jesenný bikertest a odštartoval pre všetkých prítomných príjemný športový zážitok. Ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť na najbližšie športové stretnutie. 

Stránky

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019

Mestská časť Košice -Sever v súlade s §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s ustanovením §14 ods.3 písm. a). zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

vydáva

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákova č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a dopélnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( žinostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou č. 2 VZN Mestskej časti Košice - Sever č.

Stránky