Zmeny dopravného značenia ulíc Obrancov mieru a Tolstého

Po novele zákona o cestnej premávke, ktorá po uplynutí prechodného obdobia od 1.10.2023 zaviedla celoplošný zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest sme v rámci starostlivosti o obyvateľov našej mestskej časti požiadali o spoluprácu Mesto Košice. To si koncom novembra 2023 objednalo u firmy PT Inžiniering s.r.o. vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia v lokalite ulíc Obrancov mieru a Tolstého v mestskej časti Košice-Sever.

V polovici januára 2024 sme vyzvali obyvateľov tejto lokality, aby sa k vypracovanému návrhu projektu vyjadrili mailom. Prišlo nám 82 pripomienok a návrhov od 22 zástupcov obyvateľov. Následne sme vo februári zorganizovali informačné stretnutie pre obyvateľov, na ktorom sme prediskutovali konkrétne pripomienky aj s dopravným expertom Ing. Pavlom Titlom a veliteľom stanice Sever Mestskej polície Ing. Petrom Palkom.

Zároveň prebiehala intenzívna komunikácia s Krajským dopravným inšpektorátom PZ SR. Ten nakoniec odsúhlasil návrh zmeny dopravného značenia ulíc Obrancov mieru a Tolstého s výnimkou pásu pre cyklistov, ktorý nám tam žiaľ chýba.

Ulica Obrancov mieru bude zjednosmernená od výjazdu z parkoviska na Obrancov mieru 2 v smere na Národnú triedu, Tolstého ulica v smere od Obrancov mieru k Tomášikovej ulici. V celej zóne ohraničenej ulicami Hlinkova, Národná trieda, Slovenskej jednoty a Komenského sa tiež zníži maximálna povolená rýchlosť na 30km/hod.

Pred obytným domom na ulici Obrancov mieru č. 4-14 a pred školskými zariadeniami na Obrancov mieru č. 16-20 pribudne spolu 52 oficiálnych pozdĺžnych parkovacích miest. Na Tolstého ulici pribudne 48 oficiálnych parkovacích miest. Všetky plnohodnotné parkovacie miesta vzniknú na aktuálne spevnených plochách bez zásahov do okolitých zelených plôch.

Zjednosmernením premávky motorových vozidiel a znížením povolenej rýchlosti vo vnútornej lokalite bude daná lokalita bezpečnejšia pre všetkých, vrátane detí pred školskými zariadeniami.

Ďalej sa plánuje aj zjednosmernenie ulíc Obrancov mieru nepárne čísla, Park obrancov mieru a Park duklianskych obetí.