Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Upratané trhovisko Mier

V  priebehu minulého týždňa Miestny úrad MČ Košice-Sever zabezpečil vyčistenie priestorov trhoviska pri obchodnom centre Mier. Aj napriek skutočnosti, že počas zimných mesiacov sa tu nepredáva, na trhovisku pribudlo množstvo „tovaru“ a dokonca i nedočkavý zákazník, ktorý sa tu rozhodol prespať a počkať na otvorenie novej sezóny. Všetko nepotrebné vybavenie bolo odvezené a trhovisko ostalo upratané.

Odstránenie poruchy na Národnej triede

Na Národnej triede č. 12 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len VVS) vykonala zásah do miestnej komunikácie z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode. Mestská časť Košice - Sever ďakuje VVS, a.s. za rýchlu opravu poruchy, ale nestotožňuje sa s nedokončením práce na frekventovanej komunikácií, kde chýba definitívna úprava povrchu vozovky a je tam stále ponechané prenosné dopravné značenie. V zmysle rozhodnutia mesta Košice je termín definitívnej úpravy komunikácie do 20.03.2019.

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Z tohto dôvodu vybrané domácnosti v našej mestskej časti navštívi zamestnankyňa Štatistického úradu SR p. Gabriela Šuranová, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky