Mestské zastupiteľstvo: XXII. zasadnutie

17.09.2018
Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
zvolávam

Celoslovenská výtvarná súťaž "Rodina bez cigariet"

Občianské združenie organizuje od 1.10.2018 do 20.11.2018 7. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže "Rodina bez cigariet" s finančnou pomocou Ministerstva zdravotnictva SR, ktorá je určená pre základné a základné umelecké školy. Cieľom tejto súťaže je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problem užívania návykových látok.

 

 

 

 

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

Vážení občania,

Územný plán je dôležitým strategickým dokumentom mesta, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvojové aktivity v meste. Pre zvýšenie Vašej informovanosti o pripravovanom územnom pláne mesta Košice, Mestská časť Košice-Sever využíva predĺženie lehoty na pripomienkovanie na verejnú prezentáciu za prítomnosti objednávateľa i spracovateľa spojenú s diskusiou občanov mestskej časti.

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

Stránky

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

           Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

Stránky