Detská športová olympiáda materských škôl

Dnes 16.05.2019 sa uskutočnila "Detská športová olympiáda materských škôl na Severe". Tento ročník v poradí už 7. zastrešila Materská škola B. Němcovej 4 a štafetu do ďalšieho roka odovzdáva Materskej škole Obrancov mieru 16. Na tejto olympiáde sa zišli detičky zo 6 materských škôl na Severe a úspešne zdolávali športovo-zábavné stanovištia. 

Odstránenie poruchy vody

 

Dňa 16.05.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Jahodova 4. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

MINI RECYKLÁCIA na Severe odštartovaná

Dnes 13.05.2019 v Kultúrno - spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2, bola zahájená výmenná burza šiat, či drobnej elektroniky z domácnosti.  Spôsobov, ako sa oblečenia môžete zbaviť a pritom si dopriať ten skvelý pocit, že ste niekomu pomohli, je viac. Ak vám však záleží na iných, na planéte či aspoň na sebe, skúste aj iné spôsoby, ako sa nechceného oblečenia zbaviť. Ak máte cestu okolo, kľudne navštívte priestory v Kultúrno - spoločenskom centre. Organizátori charitatívnej zbierky ako aj my, sa na vás tešíme počas celého týždňa v časoch od 10:00hod- 14:00hod.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Klára Badová, Košice – Sever.

Oznámenie o II. opakovanej dobrovoľnej dražbe

Dražobník: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 84, Hlohovec

Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maratón, Strojárenská 11/A, Košice 

Dátum konania dražby: 20.06.2019 o 11:00 hod.

Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1469, kat. územie: Severné Mesto - rodinný dom súp. č. 2407 na ul. Račí Potok, Košice, rozostavaná garáž, záhrada.

Dátum a čas obhliadky: 04.06.2019 o 11:00 hod.

                                      18.06.2019 o 11:00 hod.

Vyvesené: 21.05.2019

Zvesené: 21.06.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začiatok konania o zmene v užívaní stavby: "Pivnica, Tomášikova 19, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 20.05.2019

Zvesené: 04.06.2019

Stránky