Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 21.11.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Mánesova 8.  Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.    

Privítanie novorodencov do života 18.11.2019

Narodenie nového človiečika do rodiny je radostná udalosť nielen pre rodičov, ale aj pre širšiu rodinu. Do širšej rodiny Severanov patrí aj starosta tejto mestskej časti František Ténai, ktorý s veľkou radosťou dňa 18.11.2019 privítal našich nových občanov. O kultúrny program sa postarali  spevácka skupina Severanka, ktorá sa v tóne uspávaniek postarala o krásny zážitok. Rodičov čakalo malé občerstvenie a praktické darčeky.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Martin Porubiak

Naposledy pobyt: 040 01 Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102643930/2019 zo dňa 18.11.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tomáš Spišák, Košice – Sever.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Štefan Zsigray, Košice – Sever.

Stránky