Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 06.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Komenského 58 - bez vody budú ulice Watsonova 1,3, a Komenského 54 až 58.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 05.04.2022 bude VVS a. s. odstraňovať poruchu na ulici Turistická č. d.14 - bez vody budú ulice Turistická a Atletická v čase cca od 14:30 do 19:00 hod.

Informácie pre majiteľov bytov na Severe, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny

V termíne do 7. apríla 2022 doručiť na MČ Košice-Sever zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi spolu s príslušnými prílohami a predpísanými dokladmi na: Kancelária prvého kontaktu, prízemie Miestneho úradu kontaktná osoba: Mgr. Slávka Vacová info@kosicesever.sk 055 / 632 47 73 Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania a všetky potrebné...

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Obchodné centrum Košice, Pri hati" na pozemkoch v katastrálnom území Nové Ťahanovce, Severné Mesto a Brody. Vyvesené: 28.04.2022 Zvesené: 13.05.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Komplexná obnova bytového domu, Skautská 1, 2, 3, 4, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 27.04.2022 Zvesené: 12.05.2022

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 27.04.2022 Úložná doba: od 27.04.2022 do 16.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jozef Maďar Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 27.04.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v Kancelárii...

Stránky