MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti: ul. Čermeľská cesta č.d. 207, 513, 2805, 2812, 2844, 3297, 3455, 3512, 3707, 3763, 3850, 3869, 4014, 4028, 5900, 9093, 9134, 9330, 9616, ul. Čermeľské údolie 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 3735, 8000, 9293, 9585, ul. Čermeľské prielohy č.d. 7:


30. apríl 2019 od 07:30 h do 17:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti:  ul. Huncovská č.d. 12, 14, 14A, od č.d. 23 po č.d. 41 nepárne, ul. Kavečianska cesta č.d. 41, 52, 54, ul. Štrbská č.d. 1, 3, ul. Mengusovská č.d. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 6224/213, garáže na ulici Mengusovská:


29. apríl 2019 od 08:30 h do 13:30 h

Hľadáme opatrovateľku

Pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach hľadáme opatrovateľku na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Predpokladaný nástup je 1.5.2019.  Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na  tel. č.:  055/6324772 ( p. Pustaiová).

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Eliška Vysloužilová, Košice – Sever.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania

Obec Kostoľany nad Hornádom, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu: "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy" na pozemkoch v kat. území Kostoľany nad Hornádom a kat. území Čermeľ. 

Vyvesené: 02.04.2019

Zvesené: 17.04.2019

Stavebné povolenie č. MK/A/2019/09371-04/I/KON

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "Zateplenie obvodového plášťa bytového domu Cesta pod Hradovou 41 v Košiciach" na pozemku č. 7116, 7117 v kat. území Severné  mesto.

Vyvesené: 02.04.2019

Zvesené: 17.04.2019

Stránky