Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Za štadiónom č.d. 2, 3, 3A, 3B:

MINI OLYMPIÁDA základných škôl

Mestská časť v spolupráci so ZŠ Hroncovou 23 v Košiciach,  pripravili pre školákov ZŠ Mestskej časti Košice - Sever MINI OLYMPIÁDU žiakov. Olympiáda sa uskutoční dňa 11. októbra 2019 na pôde ZŠ Hroncova 23. V prípade nepriaznivého počasia sa olympiáda presunie na iný stanovený deň. 

Predstavenia Divadla Actor Košice

Herci z Divadla Actor Košice, pozývajú občanov na predstavenia do priestorov Kultúrno -  spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2,  s inscenáciou komickej monodrámy Františka Baloga Róm z perinky alebo Enter the Majority dňa 26.09.2019 o 19:00 hod. a na predstavenie Amália dýcha zhlboka dňa 27.09.2019 o 19:00 hod. Vstupné je dobrovoľné. 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ján Róna, Košice – Sever.

Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

Daňový úrad Košice na základe zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj nehnuteľnosti, vedených na Okresnom úrade Košice, katastrálny odbor, Južná trieda 82, Košice, Košice I, Košice-Sever, k.ú. Severné mesto, LV č. 11806, parc. č. 5032/12,  zastavané plochy a nádvoria, súpisné číslo 3593, sklad papiera.

Dátum konania dražby: 07.11.2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2019

Mestská časť Košice -Sever v súlade s §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov s ustanovením §14 ods.3 písm. a). zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

vydáva

Stránky