Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Odstránenie poruchy

Dňa 04.04.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Chalupkova 5. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici ako i na ulici Kalvária, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Poriadok a čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu.

Odstránenie poruchy

Dňa 03.04.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Chalupkova 5. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici ako i na ulici Kalvária, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Stránky

Oznámenie o doručení správy o hodnotení činnosti "Lom Hradová - rozšírenie ťažby"

Oznamujeme občanom, že dňa 12.02.2018 bola Mestskej časti Košice.-Sever ako dotknutej časti doručená správa o hodnotení činnosti : "Lom Hradová - rozšírenie ťažby". Správa je k nahliadnutiu do 14.03.2018 na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-hradova-rozsirenie-tazby .  

Vyvesené: 13.02.2018

Rozhodnutie 473/2017-002-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy".

Vyvesené: 13.02.2018

Zvesené: 28.02.2018

Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Košický samosprávny kraj predložil dňa 17.01.2018 na Okresný úrad Košice oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena".

Vyvesené: 08.02.2018

Zvesené: 21.02.2018

Stránky