Protest 22.2.2024

Upozorňujeme vodičov, aby zajtra (22. 2. 2024) v čase od 11:30 do 13:00 počítali s prípadným zdržaním, ak budú prechádzať Watsonovou ulicou a Festivalovým námestím z dôvodu protestu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).  

Zdroj: SITA

Od Kataríny po Advent 2023

Srdečne Vás pozývame užiť si vianočnú atmosféru na ďalší ročník podujatia Od Kataríny po Advent. Uskutoční sa v termíne 24.11.2023-03.12.2023 v parku pri Poliklinike Sever.

Seminár Byty a bývanie 28.11.2023

Pozývame obyvateľov na seminár Byty a bývanie, ktorý sa uskutoční v utorok 28.11.2023 o 17:00 v Kultúrno-spoločenskom centre na ulici Obrancov mieru 2.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom „Z P11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554“ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 31.1.2024 Zvesené: 15.02.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 31.01.2024 Úložná doba: od 31.01.2024 do 19.02.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Michaela Krišová Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej...

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Košice Sever (Kalvária), okres Košice I: že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v...

Stránky