Povolenie úplnej uzávierky parkoviska Čermeľská cesta v časti Baránok

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií udeľuje povolenie žiadateľovi: REFLEX - PRO s.r.o. na úplnú uzávierku parkoviska pri ceste II/547 v Košiciach, ulica Čermeľská cesta v časti Baránok v termíne od 18.10.2021 do 31.12.2021 z dôvodu realizácie stavby " Terasová bytová výstavba Košice - Baránok II. Etapa, Prístupová komunikácia" - zariadenie staveniska.  

TS: Revitalizácia kontajneroviska

Za pomoci aktivačných pracovníkov sme dnes na Kustrovej ulici revitalizovali kontajnerovisko.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.8.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: časť záhradkárskej lokality Suchá dolina - Klin v úseku od chaty č. 1267 (resp. od TS 35) po chatu č. 2419 (č. parcely 159/2) a v úseku od chaty č. 1267 po chatu č. 4037 (č. parcely 461) v termíne 16....

Upozornenie pre občanov, na aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom a úhynom diviačej zveri.

Na území MČ Košice-Sever bol zaznamenaný výskyt a úhyn diviačej zveri. Z uvedeného dôvodu, v prípade zistenia uvedených skutočností, prosíme kontaktovať Mestskú políciu na t.č.: 159, ktorá spolupracuje s príslušným Poľovným združením.

Stránky