Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Sever na rok 2018

Od 22. 2. 2017 sa na Severe začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov. Prví, ktorí sa takto budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu, budú obyvatelia Gerlachovskej, Nemcovej, Hlinkovej, Čárskeho, Vencovej, Račom potoku, Vihorlatskej a na Letnej ulici a v ich okolí. Stanovištia každoročne určuje mestská časť v spolupráci s mestom Košice. Určenie stanovíšť je informatívne a kontajner môže byť počas týždňa premiestnený v rámci blízkeho okolia podľa požiadaviek občanov, mestskej časti a v závislosti od miestnych dopravných pomerov a kapacít spoločnosti KOSIT.

Začal sa druhý turnus prímestského letného tábora na Severe

Už dnes sa otvorili brány Kultúrno-spoločenského centra pre deti z celých Košíc, ktoré sa prihlásili na druhý turnus letného prímestského tábora na Severe. Takmer tridsiatka detí bude počas tohto týždňa spoznávať krásy Košíc a okolia, čaká ich celodenný výlet, noví kamaráti a nové zážitky. Veríme, že sa aj tento turnus vydarí aspoň tak, ako ten predchádzajúci a decká si budú tento tábor ešte dlho pamätať.

Pozvánka na XXVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

8.  augusta  2018  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

Stránky

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/15773-02/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Parkovací dom pre firmu Expa Print s.r.o., Vodárenská 2, Košice".

Vyvesené: 17.07.2018

Zvesené: 01.08.2018

Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/10533-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby "FTTH Košice:Komenského, Havlíčkova,Mier-podhradová, Košice".

Vyvesené: 10.07.2018

Zvesené: 25.07.2018

Stránky