Odstraňovanie poruchy vody

Dnešný deň 03.03.2022 bude VVS a.s. odstraňovať poruchu v Košiciach mestská časť Sever – uliciach Ťahanovské riadky a Kostolianska cesta ( DMPK – Konečna zastávka električiek pri štadióne Lokomotíva ) - bez vody budú ulice Ťahanovské riadky a Kostolianska cesta v čase cca od 08:00 do 14:00 hod.

Odstraňovanie poruchy

Oznamuje obyvateľom, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 02.03.2022 od 7:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Sever, konkrétne sa jedná o ulicu Gerlachovská 3 – 13 a Gerlachovská 8. Odstraňovať sa bude porucha na ulici Gerlachovská 7.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň, 1.3.2022 je odstraňovaná porucha na ulici Cesta pod Hradovou 25 . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody na ulici od čísla 15 po 25.

Stránky

Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie - verejná vyhláška

Obec Valaliky, ako určený stavebný úrad, ktorý vedie stavebné konanie „ Obnova bytového domu Obrancov mieru 12, 14, Košice“ na bytovom dome Obrancov mieru 12, 14, súp. č. 185, na pozemku KN-C parc. č. 2942, 2943, katastrálne územie Severné Mesto, upovedomuje účastníkov konania o doplnení dôkazov do spisového materiálu a o práve účastníkov konania vyjadriť sa k tomuto doplneniu...

Štatistické zisťovanie - IKT

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2022 Zisťovania o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov ( IKT). Cieľom projektu je zistiť úroveň vybavenia domácností informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť obyvateľov tieto technológie využívať. Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla 2022 do 27. mája 2022. Vybrané domácnosti v...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Úložná doba od: 21.02.2022 do 11.03.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Valéria Gažiová Silvia Bundová Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 21.02.2022 Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú...

Stránky