Pozvánka na VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever 18.12.2023

P O Z V Á N K A

 

V  zmysle  ustanovenia  §  15  ods.  2  písm.  a)  v  spojení  s  ustanovením § 16 ods. 4 zákona

č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VI. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Košice-Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

18. decembra 2023  (pondelok) o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z V. zasadnutia MR
  5. Informácia o príprave VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Košice-Sever

  1. Rôzne
  2. Záver                                                                                                

         

                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                  Ing. František Ténai, MBA, v. r.       

                                  starosta