Pozvánka na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever 13.6.2024

Komisia sociálna 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývame na 7. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

13.06.2024 /štvrtok/ o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných

2. Schválenie programu rokovania

3. Informovanie o Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

4. Návrh Záverečného účtu MC Košice - Sever za rok 2023

5. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na rok 2024 - 1. rozpočtové opatrenie

6. Rôzne

7. Záver

 

 

                          

 

 

                                                                                            Ing. Vladimír Puškár

                                                                                       predseda Komisie sociálnej