Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: 

ul. Lesná č.d. 18, 19:

12. marec 2020 od 07:50 h do 18:00 h

Veľkokapacitné kontajnery

Odo dňa, 18.02.2020 - 25.02.2020, sú v MČ Košice- Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 

1. Gerlachovská

2. Nemcovej / Hroncova

3. Hlinkova 17

4. Hurbanova

5. Vencová/ Račí potok

6. Letná

7. Vihorlatská

Výskyt diviačej zveri v MČ Košice- Sever

    Mestská časť Košice – Sever na základe podnetov a informácií od občanov v súvislosti s  výskytom diviačej zveri, opätovne zvolala pracovné stretnutie dňa 06.02.2020 za účasti zástupcu Okresného úradu - pozemkový a lesný odbor a Poľovné združenie Hradová.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania č. MK/A/2020/07169-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Zmena stavby bytového domu, Slovenského 20, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 18.02.2020

Zvesené: 04.03.2020 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Peter Rusnák

Naposledy bytom: Němcovej 30/21, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 100381519/2020 zo dňa 07.02.2020 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 18.02.2020

Zvesené: 04.03.2020

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ladislav Šimon, Košice – Sever.

Stránky