Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku

Dni mestskej časti Košice-Sever 2024 - program

V termíne 11.-19.5.2024 pripravujeme 3. ročník podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever. Tešíme sa na vás! Program podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever 2024

10. ročník Severskej desiatky 17.5.2024 v rámci Dní mestskej časti Košice-Sever

Milí priaznivci behu a zdravého životného štýlu! V piatok 17. mája 2024 si môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily na 10. ročník obľúbených bežeckých pretekov Severská desiatka. Registrácia bude od 14:30 do 15:30 hod. pri bufete Živánska koliba. Behať sa bude tradične 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v 11 kategóriách...

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu s názvom „P OLYANKA – Polyfunkčný objekt – veterinárna klinika a nájomné apartmány, Pod šiancom, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5460/10, 5460/14, 5460/31 (hlavná stavba) a 8233/7, 8362/1,...

Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie kolaudačného konania na stavbu " Stavebné úpravy v byte č. 5, 1.poschodie, Slovenskej jednoty 7, Košice". Vyvesené: 14.05.2024 Zvesené: 09.05.2024

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Kamel Boussaha. Naposledy sídlo/pobyt: Gerlachovská 872/21, Košice-Sever. Adresát si môže písomnosť č. 101138690/2024 zo dňa 15.04.2024 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, Košice v úradných hodinách. Vyvesené: 14.05.2024 Zvesené: 29.05.2024

Stránky