Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Odstránenie poruchy

Dňa 18.04.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Ťahanovské riadky č. 17. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 13. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

  24.04.2018 /utorok/ o 14.00 hod.

v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby,

Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice  

 

Program:

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Schválenie programu rokovania

Poďakovanie

V mene oddelenia sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Sever, ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do netradičnej „Craft zbierky na Severe“. Úprimne nás potešil váš záujem. Zvlášť ďakujeme pánovi Bučekovi s manželkou, ktorí sa na zbierke podieľali v nemalej miere. Darované veci a materiál využijeme hlavne pri aktivitách s našimi klientmi v Zariadení opatrovateľskej služby. Veríme, že sa budete do našich zbierok zapájať aj naďalej. Najbližšie pripravovaná zbierka školských potrieb, nás čaká v septembri.

 

 

Stránky

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2018/05644-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko košice-staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo Rozhodnutie o povolení na užívanie stavby " Obnova bytového domu Ďumbierska  č.16-18 v Košiciach".

Vyvesené: 11.04.2018

Zvesené: 26.04.2018

Stavebné povolenie MK/A/2018/05131-14/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal povolenie na časť stavby "Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravy breh stavba II.rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických sietí VN a NN ".

Vyvesené: 11.04.2018

Zvesené: 26.04.2018

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Košice - zokruhovanie vodovodov, ul. Tomášikova, ul. Palkovičova" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto a zároveň nariaďuje  ústne pojednávanie.

Vyvesené: 09.04.2018

Zvesené: 24.04.2018

Stránky