Čistenie komunikácie pred OC Mier

Prosíme  o dodržiavanie prenosného dopravného značenia pred OC Mier, dňa 23.9.2020 bude prebiehať čistenie komunikácie a realizácia vodorovného dopravného značenia. Mali by pribudnúť aj ďalšie parkovacie miesta.

Čistenie komunikácie pred OC Mier

Prosíme o dodržiavanie prenosného dopravného značenia pred OC Mier, dňa 23.9.2020 bude prebiehať čistenie komunikácie a realizácia vodorovného dopravného značenia. Mali by pribudnúť aj ďalšie parkovacie miesta.

Pozvánka na XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER Košice, 17. septembra 2020 P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2020 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice –...

Mesto podporí organizované skupiny a jednotlivcov pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice sa v roku 2019 ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (EHMD) úspešne zhostilo organizácie viacerých podujatí. Projekty organizované v rámci EHMD 2019 mali veľmi pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti vrátane obyvateľov nášho mesta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na území mesta aj širokú verejnosť. Obyvateľom...

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Ing. Miroslav Vlček , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou MK/A/2020/15211-06/I/SOM

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "Prístavba terasy k ateliéru č. AT2 na 7. poschodí bytového domu na ulici Národná trieda 82 v Košiciach". Vyvesené: 17.09.2020 Zvesené: 02.10.2020

Oznámenie o opakovanej dražbe

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje opakovanú dražbu dňa 20.10.2020 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti na ul. Masarykova 21, 04001 Košice, dražobná miestnosť , 1. poschodie. Predmet dražby: spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti zapísaných na LV č.13420, Košice-Sever, k.územie Severné Mesto, byt č. 4, Gerlachovská 18, Košice Vyvesené: 16.09.2020 Zvesené: 20.10.2020

Stránky