Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanom, že dňa 03.03.2021 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Moravská roh Svornosti v čase od 08.30 hod do 14:00 hod. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas...

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 11. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 o 16.00 hod. formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Link na Teams pošleme včas. Program:...

Zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2021 (štvrtok) o 16.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program:...

Stránky

Výzva na výrub stromov

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia...

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát: Martin Porubiak, Košice-Sever Adresát si môže písomnosť č. 100315990/2021 vyzdvihnúť na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, v kancelárii č.127 v úradných hodinách. Vyvesené: 26.02.2021 Zvesené: 13.03.2021

Stavebné povolenie MK/A/2021/07559-07/I/SOM

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu " Záhradná chatka", par.č. 5645/48/, k.ú. Kamenné. Vyvesené: 25.02.2021 Zvesené: 12.03.2021

Stránky