Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Starosta a poslanci na Severe zložili sľub

Dňa  10.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever zložili novozvolení poslanci MČ Košice – Sever a starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai zákonom stanovený sľub poslancov a starostu. 

Starosta:

                    Ing. František Ténai

Zástupca starostu:

                    Ing. Jozef Filipko

Poslanci:

Odstránenie poruchy

Dňa 10.12.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 20.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

10.  decembra  2018  (pondelok)  o  16. 00  hod.        

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Novák

Rozhodnutie č. MK/A/2018/21363-4

Mesto Košice, ako príslušný správny orgán, predĺžuje platnosť stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova bytového domu, Sládkovičova ul. č. 3, súp. č. 1962, parc. č. 1422/4, k. ú Severné Mesto, Košice I." stavebný objekt SO 09 Statická doprava, na pozemkoch evidovaných v k. ú. Severné Mesto. 

Vyvesené: 11.12.2018

Zvesené: 27.12.2018

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

06.12.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                              Martina Smolková,  nar. 10.01.2000                                                  

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Stránky