MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME 2019

Priatelia Zeme - SPZ a ADRA - adventistická agentúra pre rozvojovú pomoc, v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever, opäť organizujú výmennú burzu, ktorá pomáha nielen ľuďom, ale aj prírode. Ekologicko-charitatívna “MINI RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME” sa uskutoční v termíne od 13. 5. do 17. 5. 2018, každý deň od 10.00 do 14.00 hod. a v stredu od 13.00 do 17:00 hod. na ulici Obrancov mieru 2 v Košiciach ( Kultúrno- spoločenské centrum). Darovať môžete funkčné, čisté a použiteľné veci z domácnosti, ktoré už nepotrebujete: knihy, obuv, šatstvo (okrem kabátov a oblekov), drobnú elektroniku a hračky.

Viac informácií získate:

tel.: 0908 557 598

Pozvánka na II. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Upozornenie vo veci neudržiavania pozemkov

Okresný úrad Košice-pozemkový a lesný odbor je  príslušným  štátnym orgánom vo veciach ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa §5 odst.4 písm.k) zák.č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Podľa §3 ods.1 zákona je každý  vlastník poľnohospodárskej pôdy   alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Upozornenie vo veci neudržiavania pozemkov

Okresný úrad Košice-pozemkový a lesný odbor je  príslušným  štátnym orgánom vo veciach ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa §5 odst.4 písm.k) zák.č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Podľa §3 ods.1 zákona je každý  vlastník poľnohospodárskej pôdy   alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z.

Stránky