Oprava výtlkov pred OC Merkúr

Pred OC Merkúr sa v súčinnosti s mestom Košice začalo s opravou výtlkov na parkovisku. Dúfame, že v najbližších dňoch to bude ukončené, aby mohli byť 22.8.2020 namaľované čiary na parkovanie, samozrejme, ak nám to počasie dovolí. Prosíme obyvateľov a návštevníkov o zhovievavosť a pozornosť pri podmienkach parkovania a nakupovaní na trhovisku.

 

  

Uzávierka ulice Rampová

Mesto Košice udeľuje žiadateľovi Skanska SK a.s. povolenie úplnej uzávierky Miestnych komunikácií v Košiciach - Sever ulice Rampová kvôli realizácii komplexnej rekonštrukcie 11 kusov výhybiek a úpravy priecestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnom priecestí na ulici Rampová v ŽST Košice na prekopávku komunikácie. TERMÍN: od 17.08 2020...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny- august 2020

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Gerlachovská č.d. 12, 14, 16: 4. august 2020 od 08:00 h do 16:30 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá...

Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

Veľmi nás teší záujem o našu anketu ohľadne výberu pre psov v Parku duklianskych obetí. Celkom sme obdŕžali 517 odpovedí, z toho 246 odpovedí bolo online vyplnenie anketového formulára, 177 anketových lístkov bolo doručených do kvetinárstva, 60 do predajne potravín, 29 na miestny úrad a 5 odpovedí sme obdŕžali mailom. Určite sme nečakali takýto veľký záujem, preto nám vyhodnotenie ankety určite...

Stránky

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov- upozornenie

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike pod ľ a z á kona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen í niektor ý ch z á konov, v znen í neskorších predpisov týmto V Y Z Ý V A všetkých vlastníkov , nájomcov alebo správcov...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 15.06.2020 trvalý pobyt občanovi: Eva Demjanová, nar. 20.09.1969. Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever. Vyvesené: 06...

Rozhodnutie OU--KE-PLO-2020/014036-53-Mer - verejná vyhláška

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy I. podľa § 13 ods.3 zákona schvaľuje projekt pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ 32-29 Baňa Bankov v k.ú. Severné Mesto a Čermeľ vyhotovený dňa 04.12.2019, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť EURO GEO, s.r.o., so sídlom Kmeťova 36, Košice ako aj jeho opravu...

Stránky