Začiatok leta v záhradných priestoroch ZOS

S nástupom letných horúčav, zariadenie opatrovateľskej služby otvorilo svoje dvere väčšiemu počtu ľudí ako býva zvykom. Vďaka dobrovoľníkom, ktorých nosným článkom bol personál zariadenia, sa v pondelok vykonala revitalizácia kvetových záhonov, za čo im touto cestou vyslovujeme veľké Ď A K U J E M E.

Odstránenie poruchy vody

Dňa 10.06.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 24.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu: "Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. - 67533 K1THN, Kostolianska cesta, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 13.06.2019

Zvesené: 28.06.2019

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Jozef Spišák

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Janette Taškovičová, Odborárska 15, Košice

Písomnosť č. 680020698/2019 zo dňa 30.04.2019 je uložená na Colnom úrade Košice, Komenského 39/A.

Vyvesené: 12.06.2019

Zvesené: 27.06.2019

Stránky