Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Pozvánka na XXIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

TS: Zmena prevádzkovej doby dobíjania BČK

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich na zmenu prevádzkovej doby dobíjania BČK

Vo vstupnej hale OC Lidl, Trieda arm. gen. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov si  termíne od 6.3.2018 do 31.3.2018  cestujúci môžu BČK dobíjať v čase:

Pondelok – sobota:  od 8:00 do 19:00 hod

Nedeľa :                  od 9:00 do 19:00 hod

 

 

TS: SHMÚ vydal výstrahu smogovej situácie PM10 pre Košice a okolie

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou (ďalej len VÝSTRAHA) pre častice PM10.

Príčiny smogovej situácie

 Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv dopravy a priemyslu, nepriaznivé rozptylové podmienky.

 Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania č. MK/A/2018/05988-04/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu: "V221 - Košice - Alpinka - zriadenie a úprava TS, VN a NN" na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom 

                                               13.03.2018  trvalý pobyt občanovi

                                                  Milan  Gabčo, nar.19.01.1983

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľností

Dražobník:  DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičova 17, Trnava

Dátum konania dražby: 12.04.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania dražby: Boutique Hotel Maraton, Strojárenská 11A, Košice

Predmet dražby: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1221, katastrálne územie: Severné Mesto - rozostavaný rodinný dom na ul. Kostolianska cesta parc. č. 6564/11, záhrada parc. č. 6564/1, pozemok - zastavané plochy a nádvoria parc. č. 6565.

Vyvesené: 13.03.2018

Zvesené: 12.04.2018

Stránky