Cesta Čermeľským údolím na Alpínku bude od stredy 4. augusta 2021 cez deň uzavretá

Od dnešného dňa, 4. augusta 2021 sa v Košiciach od 8.30 hod. začala uzávierka cesty II. triedy č. 547 od odbočky na Bankov až po rázcestie Alpinka. Týmto úsekom nebude možné prejsť počas pracovných dní až do piatka 13. augusta 2021 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. Na Alpinku sa dostanete od Baránka Detskou železnicou http://www.visitkosice.org/sk/atraktivity/detska-zeleznica.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - júl 2021

Od utorka 13.07.2021 do pondelka 19.07.2021 , sú v MČ Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Terchovská / Krupinská 2. Tomášikova / Tolstého 3. Národná trieda 4. Nemcovej 5. Čárskeho 6. Urbánkova / Potočná 7. Račí potok

TS:Pošta Košice 6 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 12.07.2021 - do 23.07.2021 bude Pošta Košice 6, Národná trieda (OD Mier), dočasne zatvorená. Poštové služby v tejto lokalite budú zabezpečené najbližšou poštou Košice 1. V prípade akýchkoľvek dotazov môžete kontaktovať poštu na tel. č. 055/681 34 55.

Odovzdali sme prvýkrát ocenenia osobnostiam MČ Košice - Sever

Na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 28. júna 2021 starosta MČ Košice - Sever Ing. František Ténai, MBA odovzdal ocenenie MČ Sever za rok 2020 pre Viktóriu Pillárovú a Petra Buca. Slečna Viktória Pillárová bola ocenená v oblasti športu, kde dosiahla vynikajúce výsledky v športovom karate v slovenských súťažiach i medzinárodnej reprezentácii Slovenska. Pán Peter...

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Miroslav Katunský, Košice - mestská časť Sever Písomnosť č. 101260410/2021 zo dňa 19.07.2021 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1. Vyvesené: 03.08.2021 Zvesené: 18.08.2021

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie 2 listových zásielok pre adresáta: Ľubomír Kapitančík, Košice - Sever. Zásielky si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou pre stavbu: "Košice, ul. Lomnická - rekonštrukcia vodovodu" na pozemkoch v katastr. území Severné mesto. Zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 02.09.2021. Vyvesené:...

Stránky