Privítanie novorodencov do života 18.11.2019

Narodenie nového človiečika do rodiny je radostná udalosť nielen pre rodičov, ale aj pre širšiu rodinu. Do širšej rodiny Severanov patrí aj starosta tejto mestskej časti František Ténai, ktorý s veľkou radosťou dňa 18.11.2019 privítal našich nových občanov. O kultúrny program sa postarali  spevácka skupina Severanka, ktorá sa v tóne uspávaniek postarala o krásny zážitok. Rodičov čakalo malé občerstvenie a praktické darčeky.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Tibor Dolyák, Košice – Sever.

Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Norbert Lukács 

Naposledy pobyt: 040 01 Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102333452/2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 12.11.2019

Zvesené: 27.11.2019

Stránky