Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev.

Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný:

  • Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov

  • Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička

Veľké ďakujeme!

Včerajší podvečer, 28. jún 2020, sa niesol v duchu klasických a populárnych skladieb. Koncert sa odohral pri hlavnom vchode polikliniky Sever, kde spríjemnil podvečer Sláčikový orchester MUSICA IUVENTALIS pod vedením umeleckého vedúceho pána Igora Dohoviča. Týmto im chceme poďakovať za kultúrny zážitok. Ďakujeme aj poslankyni našej MČ pani Márii Sadovskej, ktorá je zároveň predsedníčkou Kultúrnej...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Vihorlatská č.d. 2, 4, 6: 17. júl 2020 od 08:20 h do 16:30 h

KONCERT V PARKU

Dňa 28. júna 2020 (nedeľa) o 20:00 hod. sa uskutoční KONCERT V PARKU pri hlavnom vchode Polikliniky Sever. Ide o koncert klasických a populárnych skladieb. V prípade nepriaznivého počasia a zvýšenej vlhkosti vzduchu sa koncert presunie na utorok 30. júna 2020 o 20:00 hod. Budeme vás informovať. Tešíme sa na vás!

Stránky

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-Mesto

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie , ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že bolo začaté správne konanie vo veci schválenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Košice-Mesto" . Do dokumentácie je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné...

Oznámenie o dražbe

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice na návrh SVB Hviezdica, Košice, vyhlasuje dražbu: Miesto konania: Notársky úrad Mgr. Vojtech kavečanský, Kmeťova 13, 04001 Košice Dátum a čas konania dražby: 20.07.2020 o 10:00 hod. Predmet dražby: byt č. 30 na 3.p.bytového domu na ul. Sládkovičova 1963/5, zapísaný na LV č.12548, k.ú.Severné Mesto, Košice-Sever, Košice Obhliadka: 09.07...

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov: Kristína Ferková Daniela Demeková Peter Jány, nar. 1986 Marek Scholtz, nar. 1973 Michaela Krišová, nar. 1993 Stanislav Kováč Bc. Juraj Hynek Lenka Sojáková Jozef Staško, nar. 1974 Peter Ňarjaš, nar. 1964 Anna Tóthová, nar. 1985, 2x Rebecca Catherine Enifer...

Stránky