Stále sú ľudia, ktorým záleží na našom okolí

Dňa 24.04.2021 sa uskutočnila akcia „Za čistý Sever“ dlhodobo zanedbanej lokality Kostolianska / Anička. Akcie sa zúčastnilo cca 100 ľudí z celého mesta a pomôcť prišli aj Trash Heroes Košice, Centrum pre deti a rodiny Košice – Hurbanova, Centrum pre deti a rodinu ZEM DETÍ – Košice. Jeden pán z Ťahanoviec bol skoro ráno popratať, aby tiež priložil ruku k dielu. Jedna z účastníčok našla medzi...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ulica Vnútorný červený breh, ul. Višňová od č.d. 2 po č.d. 6 párne, ul. Hurbanova od č.d. 31 po č.d. 43 nepárne, od č.d. 48 po č.d. 56 párne, ul. Urbánkova od č.d. 47 po č.d. 51 nepárne, od č.d. 48 po č.d....

Kontajnerovisko na Študentskej ulici

Na Študentskej ulici prebieha oprava už druhého stojiska kontajnerov a súčasne s mestom Košice pripravujeme projekt rozmiestnenia polopodzemných kontajnerov v rôznych lokalitách našej mestskej časti, čo by mohlo prispieť k skultúrneniu umiestnenia odpadových nádob.

Stránky

Oznámenie o opakovanej dražbe

Dražobník: Aukčná spoločnosť s.r.o. Miesto opakovanej dražby: Conference room v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, Košice Dátum opakovanej dražby: 03.06.2021 Predmet opakovanej dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 13063, katastrálne územie: Severné Mesto - byt č. 6, nachádzajúci sa v bytovom dome Hlinkova 29, Košice. Vyvesené: 04.05.2021 Zvesené: 19.05.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mária Petrová, Odborárska 3, 040 01 Košice Miesto uloženia písomnosti: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Vyvesené: 04.05.2021 Zvesené: 19.05.2021

Stavebné povolenie č. SE-OSPOČ-19-5/2021

Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností, ako vecne príslušný stavebný úrad, vydáva stavebné povolenie pre stavbu: "Košice - sever OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu" na parcele č. 3000/1 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 26.04.2021 Zvesené: 11.05.2021

Stránky