Odstávky elektriny 6. a 7. apríl 2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Krupinská č.d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Terchovská č.d. 2, 4, 6, 8, záhradky nad ul. Krupinská: 6. apríl 2021 od 11:00 h do 14:00 h Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch...

Sčítalo sa nás viac ako 80%

Ďakujeme všetkým obyvateľom Mestskej časti Košice - Sever, ktorí sa sčítali. Bolo nás 17 015, čo podľa údajov Štatistického úradu SR je 81,35%. Podľa našej evidencie obyvateľstva k 31.12.2020 má Mestská časť Košice - Sever 20 152 obyvateľov, čo nám vychádza, že sa sčítalo 84,43%.

Stránky

Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice- mestská časť Sever vstup VSD na cudzie pozemky a do cudzích objektov vo verejnom záujme v priebehu obdobia: máj 2021 - október 2021. Vyvesené: 13.04.2021 Zvesené: 13.05.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začiatok stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Tomášikova č. 2, Košice" na pozemku parc. č.: 3022/1 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 13.04.2021 Zvesené: 28.04.2021

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

Stránky