Vitaj jeseň

V piatok 28.09.2018 sme si pre vás pripravili akciu Vitaj jeseň spojenú s Oktoberfestom. Príďte aj so svojimi deťmi, pre ktoré budeme mať pripravenú šmýkačku, maľovanie na tvár, modelovanie balónov a pod. už od 16:00 hod. Zaspieva aj deťmi obľúbená Usmievanka, tak si to nenechajte ujsť. Pre rodičov od 18:00 hod, začína Oktoberfest, kde svojím spevom spríjemní prítomným chvíle speváčka Anna Gajová. 

Čakáme vás od 16:00 hod. Na kalvárii na detskom ihrisko (oproti K4).

TS: Dočasná úprava trasy na linke 32

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich na čiastočnú zmenu na trase linky 32 v úseku Myslavskej cesty.

TS: Študentom začína zimný semester - DPMK posilňuje dopravu

KOŠICE: Študentom Technickej univerzity v Košiciach v pondelok začína zimný semester. Dopravný podnik mesta Košice z uvedeného dôvodu posilní spoje a vypraví vozidlá s vyššou kapacitou.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                               Martin Kříž, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 01.10.2018 do 15.10.2018.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

27.09.2018 trvalý pobyt občanovi:

                                                                              Daniela Soviusová,  nar. 05.12.1974                                   

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Oznámenie o začatí stavebného konania č. MK/A/2018/19310-02/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chata" stavebné objekty SO 01 - Zaslučkovanie nového NN vedenia, SO 02 - zriadenie skrine SR6, SO 03 - odberné elektrické zariadenie, na pozemkoch v kat. území Severné mesto.

Vyvesené: 27.09.2018

Zvesené: 12.10.2018

Stránky