Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov- november 2021

Poslednýkrát v tomto roku budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na území mestskej časti v mesiaci november 2021 od 02.11.2021 (utorok) do 08.11.2021 (pondelok) na nasledujúcich uliciach: 1. Za amfiteátrom 2. Hroncova 3. Čárskeho 4. Kisdyho 5. Komenského 6. Suchodolinská 7. Cesta pod Hradovou / Ďumbierska

Periodické odpočty stavov vodomerov v MČ Košice - Sever

V termínoch od 2.11.2021 do 3.11.2021 - v lokalite Červený Breh , od 4.11.2021 do 5.11.2021 - v lokalite Bankov , bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. vykonávať periodické odpočty stavov vodomerov z dôvodu ročného zúčtovania vodného a stočného. Z tohto dôvodu je potrebné...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Hroncova č.d. 19 v termíne 29. október 2021 od 08:00 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o zverejnení zámeru priameho prenájmu

Oznámenie Mestskej časti Košice - Sever o zverejnení zámeru priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. Prenajímateľ: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice Predmet prenájmu: časť pozemku vo vlastníctve mesta Košice, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Košice - Sever na základe Zmluvy o zverení nehnuteľného...

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto. Hviezdoslavova 7, Košice, predlžuje platnosť stavebného povolenia č. MK/A/2018/05131-14/I/KRA zo dňa 5.4.2018 na stavbu s názvom " Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických vedení VN NN ". Vyvesené: 25.11.2021...

Rozhodnutie č. MK/A/2021/19183-05/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby: "Terasový rodinný dom, Suchodolinská ulica, Košice" na pozemkoch parc. č. 1074 a 1069/3 v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 24.11.2021 Zvesené: 09.12.2021

Stránky