Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 11.05.2022 od 10:00 hod. do 13:00 hod. - Račí potok, Čičky - majer 126, Záhradná V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 28.04.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Komenského 48. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 26.04.2022 do 03.05.2022

Od utorka 26.04.2022 do 03.05.2022 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Huncovská / Štrbská 2. Suchodolinská 3. Urbánkova / Potočná 4. Olivová / Stará spišská cesta 5. Chrastie 6. Na Kalvárii / Na šajbe 7. Vodárenská 4

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "Chatová lokalita Suchodolinská", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 11.05.2022 Zvesené: 26.05.2022

Dražobná vyhláška

JUDr. Marianna Vargová, súdny exekútor, vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 07.06.2022 o 10.00 hod. Miesto konania dražby: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov - sídlo exekútorského úradu Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel v rozsahu 10224/11520 z nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 15212, okres Košice I,...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 10.05.2022 Úložná doba: od 10.05.2022 do 30.05.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Lívia Maďarová Jozef Rybár Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 10.05.2022 Obyčajné listové zásielky sa...

Stránky