Anketový lístok

Váš názor nás zaujíma a preto radi privítame Vaše návrhy a pripomienky na to, ako by námestie Jána Mathého mohlo v budúcnosti vyzerať a aké funkcie pre obyvateľov by malo spĺňať.

Preto Vás prosíme o vyplnenie anketového lístka:

https://www.survio.com/survey/d/A1R9V6X6H2Y1I7G0D

Uzatvorenie ulíc v Košiciach počas návštevy pápeža Františka

Riešenie dopravy v okolí štadióna Lokomotívy v dňoch od 13. septembra do 15. septembra 2021. !!! POZOR ZMENA !!! Linka č.14 bude premávať.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2021 o 15.00 hod. (pondelok) v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever Program: Otvorenie Kontrola uznesení Kultúrne a športové akcie...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - september 2021

Od utorka 07.09.2021 do pondelka 13.09.2021 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Kisdyho 2. Čermeľská cesta 3. Športová / Bežecká 4. Hurbanova 5. Rozálska / Palmová 6. Chrastie 7. Huncovská

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martin Lencses, Košice - Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ladislav Kováč, Košice - Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote...

Rozhodnutie MK/A/2021/14632-12/I/KRA- verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa rozhodol o zastavení konania vo veci vydania rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby s názvom "Bytový dom s polyfunkciou KLAS, Cesta pod Hradovou 28, Košice". Vyvesené: 26.08.2021 Zvesené: 10.09.2021

Stránky