Proces individuálneho plánovania - Hudba lieči telo aj dušu

Liečebné účinky hudby na organizmus človeka sú všeobecne známe. Hudba má pozitívny účinok na fyzický aj psychický stav človeka. V zariadení opatrovateľskej služby ponúkame klientom, v rámci denných aktivít, kontakt s hudbou v jej rôznych podobách. Hudbu využívame, na jednej strane, ako prostriedok relaxácie a navodenia pozitívnych emócii pri počúvaní obľúbených piesní (ľudové, náboženské, relaxačné), na strane druhej, ako metódu aktivizácie klientov k spevu a osobnému prejavu. Hudobne nadanejší, ktorí sa jej venovali účinkovaním v rôznych skupinách či spevokoloch, svojím spevom pozitívne ovplyvňujú nielen svoje prežívanie, ale aj prežívanie ostatných klientov.

Organizácie pôsobiace v našej mestskej časti, ktorým môžete poukázať 2%

Ak sa práve rozhodujete, komu poskytnete 2% z dane, poradíme vám. Na Severe máme organizácie, ktorým vaša pomoc vo forme 2% pomôže. Pripravili sme pre vás zoznam organizácií fungujúcich na Severe, ktoré sú činné v odvetviach športu, školstva, umenia, zdravotníctva apod., je už iba na vás, pre ktorú z organizácií sa rozhodnete.

Dôležité termíny:

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Odstránenie poruchy

Dňa 26.02.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Na stráni a Tomášikova 1.

Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

28. február 2018  (stredu) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Ján Róna, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 12.03.2018 do 27.03.2018.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre časť stavby: "Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravý breh stavba II. rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických sietí VN a NN" a zároveň upúšťa od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Vyvesené: 06.03.2018

Zvesené: 21.03.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Ján Róna, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 06.03.2018 do 21.03.2018.

Stránky