Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Odstránenie poruchy

Dňa 12.04.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Lomnicka 15. Z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na predmetnej ulici ako i na ulici Kalvária, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

TS: Na Rušňoparádu sa môžete odviezť bezplatnou autobusovou dopravou

KOŠICE:  14. – 15.apríla 2018 sa v rušňovom depe Železničnej spoločnosti Slovensko v Košiciach (ul. Pri bitúnku) uskutoční 18. ročník populárnej Rušňoparády. 

Fanúšikov vlakov a vláčikov bude do depa v hodinovom intervale prepravovať bezplatná autobusová doprava po  trase:  Nám. Maratónu mieru – Nám. osloboditeľov (Bottova)  - Rušňové depo  a späť.

Mimoriadna linka bude premávať podľa cestovného poriadku:

TS: Oprava cesty na Klimkovičovej ulici dočasne zmení trasy liniek 19, RA3 a Š1

KOŠICE: Z dôvodu 2. etapy komplexnej rekonštrukcie Klimkovičovej ulice v úseku od Ul. Jána Pavla II. po Hemerkovu ulicu dochádza od pondelka 16.4.2018 od 7:00 hod. k úplnému vylúčeniu MHD v predmetnom úseku.

Zastávky Janigova (oba smery) a KVP, kláštor (len smer Janigova) sú zrušené.

Zastávka Klimkovičova je pre linku 19 dočasne presunutá na novú prepojovaciu komunikáciu s Moskovskou triedou.

Stránky

Stavebné povolenie č. 516/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad vydáva stavebné povolenie pre stavbu: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Národná trieda 82,84,86, Košice".

Vyvesené: 29.03.2018

Zvesené: 13.04.2018

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto a upúšťa od ústneho pojednávania.

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu - Obec Sokoľ predložil Okresnému úradu Košice - okolie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Sokoľ - Zmeny a doplnky č.06".

Vyvesené: 28.03.2018

Zvesené: 11.04.2018

Stránky