Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Informácia o zmene dopravného značenia na ulici Tomášikova (Tolstého-Komenského)

Dňa 22.10.2018 mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií určilo "Osadenie zvislého dopravného značenia B34 (zákaz zastavenia) na ulici Tomášikova 25 na ľavej strane od križovatky s ulicou Tolstého až po ulicu Komenského.

Upozornenie na zmenu úradných hodín

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu prípravy zoznamov voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 môžu dňa 9.11.2018 /piatok/ zmenu trvalého alebo prechodného pobytu uskutočniť len do 10:00 hod.

Stránky

Rozhodnutie o umiestnení stavby č. MK/A/2018/19310-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby:  "CHATA" stavebné objekty SO 01 - Zaslučkovanie nového NN vedenia, SO 02 - zriadenie skrine SR6, SO 03 - odberné elektrické zariadenie na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ing. Tibor Balogh, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102379285/2018 zo dňa 27.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                          Marcel Šolc, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 04.12.2018 do 19.12.2018.

 

Stránky