Severská desiatka má svoj termín!

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 6. rok, pozor! Severská desiatka 2018 sa blíži. 25.mája 2018 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 15:30 hod. - 17:00 hod.

Pozvánka na XXIX zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIX. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

18. apríl 2018  (streda) o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           19.04.2018 o 15,00 hod.

Čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu. Po zmapovaní a vyhodnotení podkladov sa jednotlivé lokality zaradia do harmonogramu a postupne čistia.

Stránky

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu: "TEHO - Napojenie SVR z OST 1101 pre MŠ Boženy Němcovej 4" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto a upúšťa od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Valéria Gažiová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 09.04.2018 do 24.04.2018.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: XEDER, s.r.o., Študentská 1, Košice

Písomnosť č. 100587854/2018 zo dňa 21.3.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1, 041 90 Košice.

Stránky