Ďakujeme dobrovoľníkom z organizácie ADRA

Touto cestou by sme ešte raz chceli poďakovať 5 dobrovoľníkom pod vedením p. Petra Miľka, ktorí konajú charitatívnu činnosť prostredníctvom organizácie ADRA (Adventistická organizácia pre pomoc a rozvoj), za ich účasť pri dobrovoľníckej aktivite „Farebná jeseň života 2018“. Prácou a pomocou v záhrade zveľadili prostredie zariadenia opatrovateľskej služby pre našich klientov. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať pri realizácii podobných dobrovoľníckych aktivít a podujatí, v zmysle ich motta: „Nedokážeme pomôcť každému, ale spolu pomôžeme mnohým“. ĎAKUJEME!

 

Životné jubileá v Zariadení opatrovateľskej služby

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. Jeden z takýchto dní bol aj štvrtok 27.9.2018, kedy klientov Zariadenia opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever navštívil starosta Marián Gaj, aby zablahoželal tým, ktorí v tomto roku dovŕšili životné jubileá. Oslávencom zo srdca zaželal pevné zdravie, veselú myseľ a roky, ktoré majú pred sebou prežili obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Odstránenie poruchy

Dňa 28.09.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Slovenskej Jednoty 2

Stránky

Verejná vyhláška

Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor vydal verejnú vyhlášku, ktorou sa doručuje rozhodnutie o prerušení konania vkladu vecného bremena zo dňa 05.09.2018 vo veci vkladového konania sp. zn. V 2209/2018  účastníkovi konania:

Mária Malicová, Národná Trieda 638/84, 040 01 Košice-Sever

Vyvesené: 02.10.2018

Zvesené: 17.10.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                             Ing. Tibor Balogh, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 02.10.2018 do 17.10.2018.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

                                                                           Tibor Dolyák, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 01.10.2018 do 16.10.2018.

Stránky