Mesto podporí organizované skupiny a jednotlivcov pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice sa v roku 2019 ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (EHMD) úspešne zhostilo organizácie viacerých podujatí. Projekty organizované v rámci EHMD 2019 mali veľmi pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti vrátane obyvateľov nášho mesta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na území mesta aj širokú verejnosť. Obyvateľom mesta zároveň ponúka možnosť získať finančné zdroje na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít. Z tohto dôvodu mesto Košice vyhlasuje „Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2020“.

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 9. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 17.09.2020 /štvrtok/ o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Program...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - september 2020

Veľkokapacitné kontajnery budú v septembri rozmiestnené od 08.09.2020 - 15.09.2020 v MČ Košice - Sever na nasledujúcich uliciach: 1. Kisdyho 2. Čermeľská 3. Športová / Bežecká 4. Hurbanova 5. Rozálska / Palmová 6. Chrastie 7. Huncovská

Ženský beh VELVET RUN 13.09.2020

Túto nedeľu, 13. septembra 2020 , sa po prvýkrát v atraktívnom prostredí Alpinky situovanej v Čermeľskom údolí pri Košiciach uskutoční 10. ročník jediného ženského behu na východe Slovenska. Čaká na vás neopakovateľná atmosféra na 5 km trati, na najmenších obľúbené detské behy i sprievodný program. Dátum: 13. 09. 2020 (nedeľa) Miesto: Alpinka,...

Stránky

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2020 bola mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: "Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia". Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy alebo odpisy v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, kancelária č...

Stavebné povolenie č. MK/A/2020/10953-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu: "RD Horolezecká 11, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto . Vyvesené: 09.09.2020 Zvesené: 24.09.2020

Vyhlásenie príležitostného trhu počas odpustovej slávnosti na Kalvárii

Mestská časť Košice - Sever príslušná podľa ust. § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prílohou...

Stránky