Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

OZNÁMENIE

Oznamujeme občanom, že z dôvodu plánovanej technickej údržby budovy MÚ MČ Košice-Sever budú dňa 30.11.2018 (piatok) všetky pracoviská Miestneho úradu MČ Košice-Sever zatvorené.  

Za pochopenie ďakujeme.

OZNÁMENIE

Starosta MČ Košice - Sever oznamuje:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), Hlinkova 1/C dňa 22.11.2018 v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (africký mor ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR  žiada:
- aktualizovať do 30.11.2018 súpis všetkých chovateľov ošípaných, ktorí majú  jednu a viac ošípaných pre vlastnú spotrebu
- v súpise uviesť meno a priezvisko držiteľa zvierat,

TS: Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

KOŠICE: Dobíjacie miesto-stánok Kapa - Press na Komenského ulici   bude  v čase od 21.11. – 23.11.2018 zatvorené. 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto Kapa-Press na Komenského 49 v Košiciach, že stánok bude pre čerpanie dovolenky  od 21. 11. 2018 do 23. 11. 2018 zatvorený.

Odporúčame cestujúcim, aby si cestovný lístok zakúpili v predstihu,  resp. v čase uzatvorenia prevádzky využili možnosť dobíjania kariet u iných zmluvných partnerov alebo cez internet. 

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: UNIVERSAL IMPORTS, s.r.o., Obrancov mieru 189/27, Košice - mestdká časť Sever

Písomnosť č. 102296112/2018 zo dňa 21.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 06.12.2018

Zvesené: 21.12.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Jaroslav Pálfy, Košice - mestská časť Sever

Písomnosť č. 102398155/2018 zo dňa 29.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Košice, Železničná 1.

Vyvesené: 05.12.2018

Zvesené: 20.12.2018

Oznámenie o doplnených dokladoch k spojenému územnému a stavebnému konaniu

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad upovedomuje o doplnení podkladov k spojenému územnému a stavebnému konaniu pre stavbu: Košice - VILLKA s.r.o., na ul. Stará spišská cesta, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto.

Stránky