Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravideľne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR. Zisťovanie sa uskutoční od 09. decembra 2019 - 11. januára 2021.

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 02.12.2019

 

Pozvánka na Komisiu rozvoja

 

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

 

 

Stránky

Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky

Daňový úrad Košice vydáva oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky:

Predmet predaja: nehnuteľnosť vedená na LV č.11806, par.č. 5032/12 - sklad,  k.ú. Severné mesto, Košice-Sever

Najnižšia cena: 450.000,00€

Termín podania písomných ponúk: 17.01.2020

Obhliadka nehnuteľnosti: individuálne po tel.dohovore 055/7830216, 055/7830241

Vyvesené: 05.12.2019

Zvesené: 20.12.20119

Kolaudačné rozhodnutie MK/A/2019/21005-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal Kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby " Košice, Detrichová - úprava NN z TS35 - I-etapa".

Vyvesené: 4.12.2019

Zvesené: 19.12.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Bednárik, Košice – Sever.

Stránky