SVETOVÝ DEŇ ZEME

Pri príležitosti zajtrajšieho Svetového dňa Zeme , sme sa rozhodli skrášliť prostredie v našej mestskej časti už túto sobotu 24.4.2021 o 10.00 hod. Odstránenie odpadu sa bude realizovať od Kostolianskej cesty až po ulicu Pod šiancom (Anička) aj napriek tomu, že ide o pozemky v súkromnom vlastníctve. Táto obyvateľmi často navštevovaná lokalita je rokmi zanedbaná...

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - apríl 2021

Veľkokapacitné kontajnery budú na území mestskej časti v mesiaci apríl 2021 rozmiestnené od 20.04.2021 (utorok) - 26.04.2021 (pondelok) na nasledujúcich uliciach: 1. Huncovská / Štrbská 2. Suchodolinská 3. Urbánková / Potočná 4. Olivová / Stará spišská cesta 5. Chrastie 6. Na Kalvárii / Na šajbe 7. Vodárenská 4

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Turistická od č.d. 9 po č.d. 17 nepárne, od č.d. 16 po č.d. 32 párne, ul. Kavečianska cesta č.d. 16: 13. apríl 2021 od 08:30 h do 15:30 h

Stránky

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice Dátum a čas konania dražby: 04.05.2021 o 10.45 hod. Miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice Predmet dražby: Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 13420, kat. územie: Severné Mesto, a to: - byt č. 4 v bytovom dome...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta : Tomáš Spišák , Košice-Sever Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu...

Oznámenie o začatí konia o predĺžení platnosti stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne úríslušný stavebný úrad I. stupňa, vydal Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu s názvom " Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné Mesto, Košice " na pozemku KN-C parcelné číslo 6954/768 v k.ú...

Stránky