Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na 11. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa: 08.03.2021 / pondelok / o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever otvorený len na objednávky

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever bude od 01.03.2021 pre verejnosť otvorený v skrátených úradných hodinách od 8.00 hod. do 13.00 hod . s nutnosťou sa dopredu telefonicky objednať na telefónnom čísle 055/ 63 247 73.

Zmena otváracích hodín - Pošta 6, Národná trieda

Dnes nám bol doručený list z pošty, kde oznamujú zmenu otváracích hodín na Pošte 6, Národná trieda (OD Mier) . Dôvodom je zmena organizácie práce a efektívne využitie pracovného času zamestnancov. Od 1.3.2021 budú otváracie hodiny: Po – Pi: 08.30 -12.00 , 12.30 – 16.00 hod. So – Ne: zatvorené V prípade akýchkoľvek dotazov môžete kontaktovať poštu na tel.č. 055/681...

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2021 - 2023 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2021 – 2023 (ďalej len „návrh rozpočtu“). K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk alebo v...

Stavebné povolenie MK/A/2021/07797-07/I/SOM

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu " Realizácia posunutia dverného otvoru a súvisiace stavebné úpravy v byte č.1 na prízemí, Komenského 35, Košice." Vyvesené: 24.02.2021 Zvesené: 11.03.2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : MVDr. Pavel Ivanko Naposledy sídlo/pobyt: 040 01 Košice- mestská časť Sever Adresát si môže uloženú písomnosť č. 100296922/2021 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Źelezničná 1, 041 90n Košice v kancelárii č. 139 v úradných hodinách. Vyvesené: 24.02.2021 Zvesené: 11.03.2021

Stránky