Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka. Medzi oslávencami nechýbala ani vitálna pani Božena Bodnárová, ktorá sa dožila krásnych 95. narodenín.  

Všetkým ďakujeme a ešte raz všetko najlepšie! 

Oslava jubilantov

Po dlhšom čase sme sa vrátili k príjemnej udalosti  a v stredu 13.02.2019 sme si pripomenuli na krásne dožité jubileá seniorov –jubilantov v našej MČ.  Slávnosť otvoril pán starosta a nasledovalo blahoželanie jubilantom, ktorí dostali pamätný list a ružičku. Všetci prítomní sa nám zapísali do kroniky, odfotili sa s pánom starostom a zábava pokračovala hudbou, o ktorú sa postarali Košickí špivaci a Severanka.

Odstránenie poruchy

Dňa 13.02.2019 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Cyklistická 15. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektive aj na priľahlých uliciach v čase nevyhnutnom na odstránenie poruchy.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Ladislav Dzurňák,  Mestská časť Košice - Sever

Miesto uloženia písomnosti: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Vyvesené: 18.02.2019

Zvesené: 05.03.2019

 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Rodinný dom - prestavba, Moravská 82, Košice".  

Vyvesené: 18.02.2019

Zvesené: 05.03.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Stránky