Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: David Takács, Košice – Sever.

Rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby

Obec Kostoľany nad Hornádom, ako príslušný stavebný úrad, vydáva rozhodnutie o umiestnení dočasnej stavby novej základňovej stanice elektronickej komunikačnej siete "KS ZST ZS a RR bod Za Studienkou", telekomunikačný sožiar a NN prípojky na pozemkoch v kat. území Kostoľany nad  Hornádom a kat. území Čermeľ.

Vyvesené: 10.06.2019

Zvesené: 25.06.2019

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Martin Kříž, Košice – Sever.

Stránky