Anketa „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“

V pondelok 27.07.2020 sme spustili anketu „Plocha pre voľný pohyb psov Park duklianskych obetí“. Uvedomujeme si túto problémovú situáciu, a preto by sme chceli poprosiť vás, občanov, aby ste vyjadrili svoj názor, ktorý je pre nás dôležitý.

Na Miestny úrad MČ Košice-Sever bola dňa 03.09.2019 doručená Petícia za záchranu výbehu pre voľný pohyb psov a dňa 25.11.2019 Žiadosť o zrušenie venčoviska. V snahe vyriešiť tento problém k spokojnosti väčšiny, potrebujeme poznať názor lokálnych rezidentov, ktorých sa to najviac týka.

Anketový lístok môžete vyplniť do 08.08.2020, a to:

Mobilná aplikácia Košice - Sever

Od dnešného dňa môžete využívať mobilnú aplikáciu Košice - Sever, vďaka ktorej môžete mať lepší prehľad o dianí v našej mestskej časti. Mobilná aplikácia Košice - Sever je dostupná pre operačné systémy Android a iOS (Apple) a je bezplatná.

Harmonogram aktuálnych prác údržby verejných priestranstiev v MČ Košice - Sever

Od dnešného dňa, 02. júla 2020 do 08.júla 2020 zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach údržbu verejných priestranstiev. Pre našu MČ Košice - Sever je harmonogram prác nasledovný: Čistota - hlavné ťahy, sídlisko, parky, vyprázdňovanie smetných košov Odvoz biologického odpadu v rámci mestskej časti + drvenie konárov PKO - Anička Orezy...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: ul. Slavkovská od č.d. 8 po č.d. 22 párne, garáže na ul. Slavkovská: 24. júl 2020 od 08:30 h do 16:30 h

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Ing. Štefan Zsigray, Košice – Sever. Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v...

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 024/6-2020JŠ

Dražobník: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice Dátum konania dražby : 08.09.2020 Miesto konania dražby: Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, Košice Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 13420 v katastrálnom území Severné mesto - byt č. 4 na 1. posch. v byt. dome súp. č...

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o zmene v užívaní časti stavby: "Byt, Hlinkova 38, Košice" na pozemkoch v katastrálnom území Severné mesto . K predloženému návrhu zmeny zároveň nariaďuje ústne pojednávanie. Vyvesené: 23.07.2020 Zvesené: 07.08.2020

Stránky