Oddelenie právne a organizačných činností

Vedúca oddelenia:

 

Mgr. Margita Šefčíková

e-mail: margita.sefcikova@kosicesever.sk

tel: 0907 291 911

č. dverí: 307

Pracovná agenda: zmluvná agenda, sťažnosti, petície, podnikateľské aktivity,  vymáhanie pohľadávok, poskytovanie súčinnosti exekútorom, osvedčovanie podpisov a listín mimo priestorov MÚ MČ Košice-Sever, stanoviská k žiadostiam o predaj alebo prenájom majetku mesta Košice nachádzajúceho sa na území mestskej časti,

 

Odborní referenti oddelenia:

JUDr. Iveta Pankovičová

e-mail: iveta.pankovicova@kosicesever.sk

tel: 055/ 63 247 70

č. dverí: 308

Pracovná agenda: sťažnosti, petície, podnikateľské aktivity, Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sever, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie súčinnosti exekútorom, stanoviská k žiadostiam o predaj alebo prenájom majetku mesta Košcie nachádzajúceho sa na územi mestskej časti, susedské spory, trhoviska - evidencia, vydávanie súhlasov, záväzných stanovísk a vyjadrení k podnikateľskej činnosti a inej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti, k predaju na trhoviskách a ambulantnému predaju, schvaľovanie času predaja a prevádzkového času v zariadeniach obchodu a služieb a kontrola jeho dodržiavania

 

Mgr. Ladislav Török

e-mail: ladislav.torok@kosicesever.sk

č. dverí: 309

tel: 055/63 247 76

Pracovná agenda zmluvná agenda, sťažnosti, petície, podnikateľské aktivity, Miestna rada MČ Košice - Sever, vymáhanie pohľadávok, poskytovanie súčinnosti exekútorom, stanoviská k žiadostiam o predaj alebo prenájom majetku mesta Košcie nachádzajúceho sa na územi mestskej časti, susedské spory, organizácia volieb a referenda

 

Mgr. Michaela Buliči

e-mail: michaela.bulici@kosicesever.sk

tel: 055/63 319 71

č. dverí: 204

Pracovná agenda: evidencia stavieb, vydávanie rozhodnutí a potvrdení o určení súpisného a orientačného čísla stavbe, výherné prístroje, stavkové spoločnosti a kancelárie.

 

Mgr. Peter Lemesányi

e-mail: peter.lemesanyi@kosicesever.sk

tel: 055/63 24 770

č. dverí: 308

Pracovná agenda: zmluvná agenda, podnikateľské aktivity, stanoviská k pyrotechnickým a ohňostrojným prácam na území mestskej časti, evidencia av súčinnosti s ostatnými oddeleniami koordináciu vybavenia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o sobodnom prístupe k informáciám.