Kancelária starostu

Vedúca oddelenia:

Veronika Hrubovčáková

e-mail : kancelariastarostu@kosicesever.sk

             veronika.macakova@kosicesever.sk

tel: 055/ 63 247 67

č. dverí: 310

Pracovná agenda: zabezpečenie plnenia úloh a spisovej agendy starostu a prednostu, evidencia a v súčinnosti s ostatnými oddeleniami koordináciu vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie dokumentov na webovej stránke, činnosť registratúrneho strediska v zmysle platných právnych predpisov, agenda súvisiacu so štátnymi symbolmi a symbolmi mestskej časti a ich používaním, monitoring aktivít a masmédií v mestskej časti, organizačné zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou, evidencia žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ.