Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Mestská časť Košice - Sever, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom
                                                                                             

                                                                                              „Poskytovanie služby verejného osvetlenia ulice Na Stráni“ (služba)