VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou - Parkovisko

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

         Názov organizácie: Mestská časť Košice – Sever 

            Sídlo organizácie:  Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

            Štatutárny orgán:   Ing. František Ténai, MBA – starosta

       IČO: 00 690 929                   

       DIČ: 2020762964

       Kontaktná osoba:  Jaroslav Karola

                   Telefón: +421 917 909 011        

                  e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk

 1. Názov zákazky:

      Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Hlinkova v Košiciach

 1. Druh zákazky:
  stavebné práce
 2. Hlavné miesto a  termín dodania :
 • ulica Hlinkova č. 10 – 12 a č. 12 – 14
 • termín zhotovenia diela do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo.
 1. Výsledok verejného obstarávania:

           Uzavretie Zmluvy o dielo (Návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č.  2 )

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava asfaltového povrchu a povrchu zo zatrávňovacích tvárnic pozemných komunikácií pre motorové vozidlá a chodcov v zastavanej časti obce v medziblokových priestoroch na ulici Hlinkova v Košiciach.  Hlavnými činnosťami sú frézovanie a rezanie asfaltového podkladu alebo krytu, odkopávky, prekopávky, výkop rýh, rozoberanie, vytŕhanie kamenných obrúb, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu a krajníc. Postrek asfaltový spojovací, ručné a strojové zarovnanie terénu rôznou hrúbkou asfaltového betónu, strojové položenie vrchnej vrstvy asfaltu, osadenie obrubníkov a plastovej dlažby, označenie státí označovacími gombíkmi, terénne úpravy v rozsahu  Prílohy č. 1. – výkaz výmer tejto výzvy.

 1. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

           45233251-3   Práce na obnove povrchu

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 641,06 eur bez DPH