VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou- Výroba trhovníckeho stola

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Košice – Sever 

Sídlo organizácie:  Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

Štatutárny orgán:   Ing. František    Ténai, MBA – starosta

IČO: 00 690 929                   

DIČ: 2020762964

Kontaktná osoba:  Jaroslav Karola

Telefón: +421 917 909 011        

e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk

  1. Názov zákazky:

Výroba trhovníckeho stola

  1. Druh zákazky:
    Tovary
  2. Hlavné miesto a  termín dodania :
  • Trhovisko – OD Merkúr,
  • termín dodania do 16. mája 2022
  1. Výsledok verejného obstarávania:

Plnenie predmetu zákazky bude realizované  na základe samostatných objednávok podľa potrieb verejného obstarávateľa.

  1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výroba 5-tich kusov trhovníckych stolov podľa zadania uvedeného v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dopravou,  naložením a vyložením a montážou požadovaného predmetu zákazky na miesto plnenia určenom v objednávke.