Aktuálne výzvy

Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom“ (dodanie tovaru)

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS“ služby (uvedené v prílohe č.1 zákona)

Zabezpečenie spoločného stravovania

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Zabezpečenie spoločného stravovania“ služby (uvedené v prílohe č.1 zákona) Spoločný slovník obstarávania (CPV...

Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov Názov zákazky: „Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“ (služby uvedené v prílohe č.1 zákona)

Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zabezpečenie spoločného stravovania POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Výzva na ponuku – „Zabezpečenie spoločného stravovania“ Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky...

Výzva na účasť vo výberovom konaní

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Výzva na účasť vo výberovom konaní

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Dodanie a montáž 2ks HD kamery Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené 07.12.2015 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ...

Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – náplne do laserových, atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého...

Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. PREDMET Vo...

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.