VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK- Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu AB EKRAN

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

pre zákazku  s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je stavebná úprava prístrešku – terasy nad vstupom do budovy MÚ Mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2 v Košiciach (polyfunkčná budova v areáli Amfiteátra Košice). Ide o stavebné práce  z dôvodu havarijného stavu vstupu do objektu a týkajú sa úprav jestvujúcich konštrukcií.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45000000-7       Stavebné práce

45213150-9       Stavebné práce na kancelárskych budovách

45262520-2       Murárske práce

45262100-2       Lešenárske práce

45443000-4       Fasádne práce

45111300-1       Demontážne práce

45400000-1       Kompletizačné (dokončovacie) práce

90513000-6       Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  36 437,21 eur bez DPH

 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 05.11.2021 do: 12:00 hodine

 

Spôsob a miesto na predkladanie cenových ponúk:

Poštou/kuriérom alebo osobne na adresu: 

Miestny úrad – Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.