Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku  s nízkou hodnotou

Názov zákazky: Výroba trhovníckeho stola

Druh zákazky: Tovary
Opis predmetu zákazky : Predmetom zákazky je výroba trhovníckeho stola podľa zadania uvedeného v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dopravou,  naložením, vyložením a ukotvením požadovaného predmetu zákazky na miesto plnenia určenom v objednávke.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45421000-4           Stolárske práce

39172100-9           Obslužné pulty

45261300-7           Klampiarske práce

60000000-8           Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Predpokladaná hodnota zákazky: 21 666,00 eur

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 07. 10. 2021 do: 10:00 hod.

Spôsob a miesto na predkladanie cenových ponúk:

Poštou/kuriérom alebo osobne na adresu: Miestny úrad – Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Celková hodnota objednávok nepresiahne finančnú hodnotu vo výške 26 000,00 EUR s DPH. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ stanoví presný počet objednaného množstva predmetu zákazky na základe celkovej jednotkovej ceny  predmetu zákazky (v eurách s DPH)  cenovej ponuky.