Aktuálne výzvy

Aktualizované: Výzva na účasť vo výberovom konaní - Rekonštrukcia pieskoviska detského ihriska - Krupinská č. 12 a 14

Oznamujeme verejnosti, že termín na predkladanie projektov sa posúva o 10 dní neskôr. Svoje projekty nám teda môžete zasielať až do 31.07.2012 (utorok) do 17.00 hod.

AKTUALIZOVANÉ: VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV - RODINNÉ CENTRUM NA SEVERE

Oznamujeme verejnosti, že termín na predkladanie projektov sa posúva o týždeň neskôr. Svoje projekty nám teda môžete zasielať až do 21.07.2012 (sobota) do 10.00 hod. Ostatné časti Výzvy sú nezmenené.

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na dodanie občerstvenia a teplého jedla pre okrskové volebné komisie v MČ Košice – Sever na deň volieb do NR SR. Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adresu: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Vašu ponuku môžete zadávať až do: 29.02.2012. Obálku označte heslom...

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.