Výzva na účasť vo výberovom konaní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní na dodanie občerstvenia a teplého jedla pre okrskové volebné komisie v MČ Košice – Sever na deň volieb do NR SR. Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adresu: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.  Vašu ponuku môžete zadávať až do: 29.02.2012. Obálku označte heslom "Stravovanie Voľby do NR SR 2012  NEOTVÁRAŤ".  V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram

Predmet

1. Dodanie občerstvenia: bageta, keks, 1,5l minerálky, káva, čaj / osoba

2. Dodanie 2x teplého jedla (obed, večera) z toho 1ks vegetariánske jedlo a 1ks bezlepkové jedlo.

3. Dovoz na miesto určenia.

Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy na dodanie občerstvenia a teplých jedál pre cca 330 – 350 osôb s dovozom na miesto určenia s predpokladaným objemom cca 3 750 EUR.

Kritériá

Miesto dodania komodity Požadujeme rozvoz občerstvenia na 10 dodacích miest v rámci Mestskej časti Košice - Sever (poskytnutý bezodplatne v rámci dodávok občerstvenia a teplého jedla) na základe našej objednávky. Súčasťou rozvozu je s tým súvisiaca personalizácia (adresný počet jedál podľa nami zaslaného zoznamu; na zozname budú uvedené mená osôb preberajúcich stravu na jednotlivých dodacích miestach a zodpovedajúce počty osôb, ktorým prináleží jedlo).

Termín dodania

Zmluva uzavretá na 9.3.2012 (rozvoz občerstvenia do volebných miestností)  a 10.3. 2012 (rozvoz teplej stravy a občerstvenia).

Kontakt

Tel: 055/632 47 67, e-mail: info@kosicesever.sk

Platnosť ponuky

Doba platnosti ponuky do 29.2.2012 do 17:00 hod.

Platobné podmienky
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr.

Forma výberu dodávateľa
Jednokolový tender:
Predloženie dokladov a dokumentov ( vložením fotokópií požadovaných dokladov a dokumentov, časť Prílohy účastníka)

Forma ponuky
Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v elektronickej písomnej forme, v slovenskom jazyku.

Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa.

POŽADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY:
Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:

  1. Doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace ku dňu ukončenia lehoty na predkladanie, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie občerstvenia a teplej stravy (postačuje kópia).
  2. Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré je uvedené  v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.
  3. Popis procesu a systému zabezpečenia vyhotovenia, zabalenia, dovozu občerstvenia a teplého jedla zohľadňujúci  požiadavky vyhlasovateľa.
  4. Návrh zmluvy v editovateľnom formáte (.doc).

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa
Kritériom pre hodnotenie je cena a sortiment jedla a poskytnutých výhod a bonusov vo finančnom vyjadrení.

Zapečatené ponuky
Účastníci môžu svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť až do 29.02.2012 17:00 hod.

Po tomto termíne: 29.02.2012 17:00 hod., budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, resp. ukončení výberového konania.

Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.

MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy len vybraných dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou.

Oznámenie o úspešností ponúk
Dodávatelia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní.

Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk
Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov.

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo výber dodávateľa na dodávku komodity kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, zrušiť.

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.


Túto výzvu schvaľuje:    Marián Gaj, starosta
 

Prílohy: