VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie šikmej rampy

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ
VO VÝBEROVOM KONANÍ

PREDMET OBSTARÁVANIA: 
Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie šikmej rampy

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:
Podateľňa, Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do: 31. 07. 2012 do 14:00 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

V Košiciach, dňa  3. júla  2012

Marián Gaj  v.r.

      starosta