Aktuálne výzvy

Spotrebný materiál – kancelárske potreby

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – kancelárske potreby. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. PREDMET Vo Vašom návrhu...

Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever.

Názov predmetu zákazky: Zriadenie a prenájom páru nenasvieteného optického vlákna na dátový prenos videosignálu kamerového systému Mestskej časti Košice – Sever. Zákazka (zmluva) je na: poskytnutie služby na dobu určitú 48 mesiacov . Opis predmetu zákazky: Viď. príloha č. 1 Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 2...

Nakladanie s odpadom

Pozvánka Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Akceptovať budeme ponuky doručené do 26.3.2015 do 14:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. ...

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Pozvánka Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice...

Podlimitná zákazka - Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287331 4629 - WYS Vestník č. 41/2015 - 26.02.2015 Druh zakázky: Služby ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Mestská...

Výzva na účasť vo výberovom konaní - Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: „Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS“ Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 02.03.2015 do 09.00 hodiny do podateľne –...

Podlimitná zákazka – Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

6. február 2015 Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/284996 3097 - WYS Vestník č. 26/2015 - 05.02.2015...

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ-Dodanie a montáž 1ks HD kamery

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Dodanie a montáž 1ks HD kamery Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 08.12.2014 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce- Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 05.11.2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého...

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.