Aktualizované: Výzva na účasť vo výberovom konaní - Rekonštrukcia pieskoviska detského ihriska - Krupinská č. 12 a 14

Oznamujeme verejnosti, že termín na predkladanie projektov sa posúva o 10 dní neskôr. Svoje projekty nám teda môžete zasielať až do 31.07.2012 (utorok)  do 17.00 hod. 

V nadväznosti na túto zmenu sa ďalej vo Výzve menia tieto termíny:  Termín zahájenia prác: 10.08.2012, Termín odovzdania diela: 25.08.2012, Predpokladaný termín dodania diela do 25.08.2012, Doba platnosti ponuky do 10.09.2012, Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.07.2012 o 17.00 hod., Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíny do 06.08.2012. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť do 31.07.2012, 17.00 hod.  Ostatné časti Výzvy sú nezmenené.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ

 

Predmet obstarávania:

Rekonštrukcia pieskoviska detského ihriska - Krupinská č. 12 – 14

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.

Vašu ponuku môžete zadávať až do: 31.07.2012 (utorok)

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

V Košiciach, dňa 13. júla 2012

                     Marián Gaj  v.r.

                         starosta

 

Objednávka s víťazom súťaže, Správou mestskej zelene 77/2012.